Přítomni: členové -    Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Bc. O. Pecha, Z. Richter, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora

PhDr. V.Procházka, místopředseda Poradního sboru primátora

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

+ dle prezenční listiny 12 zástupců odborné veřejnosti

 

Omluveni: Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Mgr. M. Reedová, Mgr. M. Semelová, B. Zoufalík

 

Nepřítomni: Ing. Mgr. Miroslav Poche

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili program 51. zasedání.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2.Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury.

·    Bc. Pecha uvedl předložené materiály: návrh 2. etapy transformačního procesu příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury a harmonogram postupu transformace těchto organizací. Mgr. Navrátilová konstatovala, že OKP soustředil a zapracoval do základního materiálu Poradního sboru primátora připomínky příspěvkových organizací a vybraných odborů MHMP, tento komplexní materiál následně ještě posuzovala expertní pracovní skupina, zvláště k tomuto účelu zřízená. Další působení Klubu mladého diváka při Divadle v Dlouhé má několik variant, situace si vyžaduje politické rozhodnutí členů výboru.

·    V následné diskusi vystoupil ředitel Švandova divadla se svými připomínkami. Řekl, že finanční příspěvek poskytnutý nově transformované organizaci by neměl být formou čtyřletého grantu, nýbrž vkladem města. Poskytnutí grantu by mohlo být napadáno soukromými divadly. Poukázal na to, že není dořešen problém investičních nákladů, což se bezprostředně týká Švandova divadla, které má zahájit v roce 2011 rekonstrukci objektu v Presslově ulici. V souvislosti s tím vznesl protest proti zařazení divadla do 2. etapy transformace. Dále upozornil, že před vyhlášením transformace by měly být diskutovány s příspěvkovými organizacemi dílčí kroky uvedené v harmonogramu. Ředitelka Divadla Na zábradlí vznesla připomínky k výběrovým řízením na ředitele příspěvkových organizací doporučených k transformaci. Pokud bude vybrán jiný ředitel s jiným souborem, obdrží současní zaměstnanci s největší pravděpodobností výpověď, což si vyžádá vysokou finanční částku na proplacení odstupného. Výběrové řízení by mělo být vypsáno tak, aby nový ředitel řešil pouze transformaci organizace. Současně upozornila, že nově jmenovaný ředitel, který nemůže znát chod organizace do všech podrobností, bude moci jen velmi obtížně hned začít připravovat likvidaci této organizace a k tomu ještě připravovat její transformaci. Ředitelka Divadla v Dlouhé v rámci řešení další činnosti Klubu mladého diváka zdůraznila nutnost vytvoření podmínek pro další činnost tohoto Klubu, a to buď nadále při Divadle v Dlouhé nebo při jiném divadle. Klub pro své členy ročně nakoupí přes 70 tisíc vstupenek, jeho činnost je potřebná a nezastupitelná. Na dotazy ohledně transformace Hudebního divadla v Karlíně Bc. Bednář a dr. Procházka odpověděli, že řešení bude v návaznosti na další jednání o Státní opeře Praha.

·    Bc. Adámek navrhl, aby divadlo pro děti Minor nebylo zařazeno do transformačního procesu. K tomuto návrhu proběhla diskuse, v jejímž závěru nechal předseda o návrhu hlasovat.

Závěr: 1) Výbor souhlasí:

a) s „Transformačním procesem příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury“ vypracovaným Poradním sborem primátora hl. m. Prahy,

b) s harmonogramy postupu transformace jednotlivých příspěvkových organizací hl.m.Prahy,

c) s transformací vyjmenovaných příspěvkových organizací formou založení „obecně prospěšných společností“, jejichž zakladatelem bude hlavní město Praha,

d) s tím, že vkladem zakladatele do nově vznikajících obecně prospěšných společností budou finanční prostředky ve výši zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací včetně movitého majetku, specifikovaného v čl. II. 2.3. přiloženého „Transformačního procesu příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury“   (str. 13), oceněného soudním znalcem, se kterým dosud příspěvková organizace hospodařila.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

2) Výbor navrhuje vyřadit z transformačního procesu  příspěvkovou organizaci divadlo pro děti Minor.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

3) Výbor navrhuje zařadit do druhé etapy transformace následující příspěvkové organizace :

Divadlo Na zábradlí

Divadlo pod Palmovkou

Švandovo divadlo na Smíchově

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Studio Ypsilon

Divadlo v Dlouhé

Městská divadla pražská

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

4) Výbor doporučuje radnímu Bc. Pechovi předložit „Transformační proces příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury“ Radě HMP a Zastupitelstvu HMP

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

5) Výbor žádá OKP o podkladový materiál ke Klubu mladého diváka působícího v Divadle v Dlouhé, jímž se bude v souvislosti s transformačním procesem zabývat na svém příštím zasedání.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

3. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

  • Členové výboru na minulém zasedání obdrželi tabulku se žádostmi o partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2010.
  • Mgr. Bednář představil stručně každou podanou žádost a přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se samostatně nehlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 29 720 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Závěrečné hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

3. Výbor doporučuje radnímu Pechovi projednat s ředitelem OZV MHMP a s primátorem hl.m.Prahy žádost č. 5/205

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4. Sdělení České národní banky k problematice směnáren

  • Bc. Bednář informoval o dopisu ČNB, který byl zaslán Ing. Stádníkovi. ČNB  v dopise sděluje své stanovisko k problematice směnáren, která je v oblasti cestovního ruchu často diskutována a kritizována. ČNB považuje své kontrolní mechanismy za dostatečné, prováděné kontroly jsou realizovány i jako reakce na stížnosti zahraničních turistů. Dopis dále obsahuje pro zvýšení informovanosti „Desatero pro klienta směnárny“.

Usnesení: Výbor doporučuje umístění informací „Desatero pro klienta směnárny“ v anglické a české verzi na webových stránkách OKP MHMP, na www.praha.eu a na stránkách Pražské informační služby www.praguewelcome.cz, v reedicích turisticko-propagačních brožur hl.m.Prahy a v dalších vhodných materiálech hl.m.Prahy.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 8. 9. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář

 

 

 


 

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady

Požadovaná částka

Doporučení  výboru*

 

 

 

5/007

SGR Marketing-Service-Center, v. o. s.

Velká výstava významné rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové ČECHY LEŽÍ U MOŘE - realizace

856 000

500 000

100 000

5/172

Občanské sdružení TAP

"Párty Na Kolečkách"

295 000

200 000

100 000

5/173

Studentská organizace StudentZone

Pražský Majáles 2010

2 451 000

600 000

400 000

5/174

ANPU

ANPU po páté

578 000

200 000

100 000

5/175

MEDIALOGUE, s. r. o.

Výstava Karlův most

2 470 000

1 000 000

1 000 000

5/176

PhDr. Jarmila SCHREIBEROVÁ - PERSEUS

Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 - Příběhy nevšedních životů - (3. díl encyklopedie)

690 000

188 850

100 000

5/177

Via Lucis, střední umělecká škola a středisko volného času, obecně prospěšná společnost

Rána krále Jana

3 657 000

1 347 000

0

5/178

Radim Ulmann

Radim Ulmann - výstava Divadelní křesla a židle, Theatre armchairs and chairs

280 000

280 000

0

5/179

Renée Nachtigallová

Promenádní koncerty ve Hvězdě 2010

3 604 000

1 000 000

0

5/180

Dvojka sobě

Vltava 2010 a Nic na odiv...? 2010

2 939 000

1 000 000

0

5/181

Občanské sdružení MEZERY

"Čistírna" (projekt Cesty energie 2009-12 v Praze)

820 000

495 000

0

5/182

Obec spisovatelů

Ethnica Poetica 2010

1 539 000

1 077 300

0

5/183

P & J Music s. r. o.

15. Mezinárodní Festival Jazzového Piana - sólové recitály

610 900

300 000

100 000

5/184

P & J Music s. r. o.

5. Free Jazz Festival

495 800

300 000

200 000

5/185

Divadlo Litera, o.s.

Máchův májový Petřín - série představení k oslavě 200. výročí narození Karla Hynka Máchy

886 000

300 000

žádost stažena

5/186

Společnost pro elektroakustickou hudbu

MUSICA NOVA 2010

200 500

90 000

0

5/187

AniFest s. r. o.

Výstava originálních děl Karla Zemana

922 900

450 000

250 000

5/188

GOLIATH s. r. o.

CLOSE DAY

1 764 900

1 530 900

1 000 000

5/189

GOLIATH s. r. o.

DĚTSKÝ DEN

1 645 900

1 474 900

900 000

5/191

SPIN & FLY s.r.o.

Orvis Cup 2010 První pražský muškařský závod

6 000 000

1 000 000

400 000

5/192

Jiřina Borkovcová

STANISLAV TŮMA VE STÍNU - výstava fotografií k nedožitým 60. narozeninám

167 320

60 000

30 000

5/193

STADLEROVÁ Vlasta

PRAGUE VOICES Mezinárodní sborový festival populární a jazzové hudby

697 000

80 000

0

5/194

Divadlo AHA!, obecně prospěšná společnost

GONG DĚTEM - divadlo pro děti a mládež

1 704 000

600 000

200 000

5/195

PUBLIC ART o. p. s.

Décalages - City Obsession

241 900

121 900

120 000

5/196

Progres Partners Advertising, spol. s r. o.

Veletrh SBĚRATEL

4 120 000

200 000

50 000

5/197

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Přelet nad loutkářským hnízdem 2010

408 000

120 000

50 000

5/198

Opona, o. p. s.

Futurama - Báječná léta bez opony

437 235

437 235

0

5/199

Zlatý řez, s.r.o.

Evropská cena za architekturu /Mies van der Rohe Award 2009 - výstava finalistů 2009 a doprovodné přednášky laureátů

640 000

290 000

200 000

5/200

Dílny tvořivosti

Struhadlo (sociálně kulturní benefiční festival k 7 letům Dílen tvořivosti)

80 550

43 850

0

5/201

Luces de Bohemia , občanské sdružení

Literární setkání Luces de Bohemia

104 000

60 000

0

5/202

HESTIA, o.s.

Všehodění v Podviní

97 000

71 000

0

5/203

Občanské sdružení Uhříněves

Uhříněveská pouť

60 000

60 000

0

5/204

Crisan Petrescu

SEARĂ ROMANEASCĂ, Rumunský večer s českým akcentem Romanian Evening by Czech

30 000

30 000

0

5/205

Luka Praha

Vltava - Sen letní noci

12 100 000

2 000 000

0

5/206

HYBŠ Václav

Václav Hybš - koncert k 75. narozeninám a k 50. výročí založení jeho orchestru

1 130 000

250 000

0

5/207

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

V. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa - příprava projektu konaného v roce 2011

3 030 000

450 000

300 000

5/208

Česká společnost přátel Izraele

Slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí vzniku České společnosti přátel Izraele

24 000

24 000

0

5/209

Francouzský institut v Praze

Festival francouzského filmu (13. ročník)

2 563 000

300 000

0

5/210

V-čas, o.s.

Multikulturní festival Etnofest

520 000

150 000

0

5/211

Spolek výtvarných umělců "MÁNES"

"Josef Gočár / Otakar Novotný" výstava ke 130. výročí narození dvou architektů - předsedů S.V.U. Mánes, uspořádaná k 20. výročí obnovené veřejné činnosti spolku

203 500

138 500

100 000

5/212

Galerie Deset

Prezentace výběru fotografií významného českého fotografa z válečných let 1939-1945 z prostředí českých vojáků a letců působících ve Francii a Anglii

1 158 000

850 000

500 000

5/213

Baterky

Divadlo bez zvířat

67 000

41 000

0

5/214

Občanské sdružení Baobab

Duše v obrazech

171 000

119 000

0

5/215

Vejvoda Jiří

XV. ročník mezinárodního soutěžního festivalu malých dechových orchestrů "VEJVODOVA ZBRASLAV - PRAHA 2010"

447 500

150 000

100 000

5/216

KRIEGLER Radek

SLAVTE PRAHU KULTURNÍ

2 563 000

1 873 000

0

5/217

MC Outdoors Rider o.s.

Muzeum motocyklů s cestovatelským klubem - se zapojením handicapovaných (vozíčkářů) správců -- s kulturním a volnočasovým programem

329 000

329 000

0

5/218

OLMER FILM,s. r. o.

PRAHO, MILUJI TĚ !

2 422 296

500 000

400 000

5/219

Kateřina Tučková

ARSkontakt - 7. ročník Konfrontace mladých malířů

190 000

61 000

0

5/220

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

"Doma je doma" The Tap Tap pro Cestu domů

340 000

200 000

150 000

5/221

Folklorní sdružení České republiky

VII. Mezinárodní folklorní festival "PRAŽSKÝ JARMARK"

2 820 000

800 000

150 000

5/222

Mensa České republiky

European Mensas Annual Gathering

1 187 000

144 000

0

5/223

Spolek "Vltavan" v Praze

Kulturní,vlastivědná a společenská činnost spolku Vltavan v Praze

85 000

55 000

30 000

5/224

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

2 výstavy - "Ženské umění z Tampere" a

Laureát Ceny kritiky 2010, Vladimír Houdek"

 v rámci výstavního cyklu "Made in Praha",

v Galerii kritiků, Palác Adria, v roce 2010

140 000

100 000

5/225

Allstar Group s. r. o.

Let´s Dance Prague International Festival 2010

2 470 060

650 000

0

5/226

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Týden vědy a techniky 2010 - výstava "Rovnoběžky a průsečíky"

325 000

145 000

0

5/227

Společnost Galerie 5. patro, o. s.

Pavel Baňka - Z mého života / horizont událostí, Sylvie Milková, autorské fotografie

242 000

172 000

0

5/228

MEDIA ARCHIV

Den československého exilu a multimediální památník

9 000 000

5 850 000

0

5/229

Folklorní sdružení České republiky

Koncerty "Zpěváček - Slávik" a "Zpíváme pro radost"

2 282 000

400 000

150 000

5/230

BVA International s. r. o.

SMETANA GALA

2 150 300

1 950 300

900 000

5/231

MGA GREIF s.r.o.

KLUZIŠTĚ 2010

3 716 000

2 500 000

400 000

5/232

Sklep sobě

Divadlo Sklep 10 let na Dobešce

414 000

50 000

50 000

5/233

Pražský divadelní festival německého jazyka (Prager theaterfestival deutscher Sprache)

Pražský divadelní festival německého jazyka

15 100 000

1 500 000

700 000

5/234

Sdružení Adria

Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 2010

1 160 000

200 000

0

5/235

Divadlo Bez zábradlí s.r.o

Uvedení České mše vánoční v podání Dětské opery Praha v Divadle Bez zábradlí, pro školy i veřejnost - prosinec 2010

800 000

400 000

0

5/236

Židovské muzeum v Praze

CINEGOGA

184 500

80 000

0

5/237

Taneční soubor Holduj tanci, pohybu

Jarní koncert

33 200

15 000

0

5/238

Společnost Dr. Krásy

Marné volání

487 000

287 000

0

5/239

etapa PRO s. r. o.

Vánoční program na Staroměstském náměstí a dětská dílnička

4 660 000

4 000 000

1 000 000

5/240

Svaz českých fotografů

Praha dříve a nyní

250 000

170 000

40 000

5/241

Divadlo Litera, o.s.

Karel Hynek Mácha: MÁJ - inscenace k oslavě 200. výročí narození Karla Hynka Máchy

652 500

300 000

0

5/242

Zavři uši o. s.

FilmDeaf Festival 2010

273 000

107 000

50 000

5/243

Kulturní systém VIA Praga, s.r.o

Kašpárkova školka

450 000

320 000

0

5/244

DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení

Reflexe / Reflection - Visegrad countries festival

1 800 000

950 000

300 000

5/245

Jindřišská věž, s. r. o.

PRAŽSKÉ VĚŽE V JINDŘIŠSKÉ VĚŽI

5 198 700

1 300 000

400 000

5/246

IKAAL, občanské sdružení

FESTIVAL "CZECH-MEX"

4 569 880

454 794

0

5/247

DIVADLO DNO

ODE DNA

830 600

200 000

0

5/248

Inter-Art, o.s.

Papírový hlavy

326 000

192 000

150 000

5/249

"české a slovenské divadlo"

VŠETKO ZA NÁROD

337 611

239 611

0

5/250

FRESH FILMS, s.r.o.

7. Fresh Film Fest

8 500 000

1 000 000

300 000

5/251

FOIBOS BOOKS s. r. o.

SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA V PRAZE, Souborná výstava slavných vil Čech, Moravy a Slezska - Národní technická knihovna Praha

2 926 000

1 490 000

500 000

5/252

Taneční studio Light, o.s.

Putování s Tobiášem 2010

543 100

341 700

300 000

5/253

Heart of Europe Media s.r.o.

Festival nad řekou Písek 2010 BELLE ÉPOQUE: Ozvěny Festivalu nad řekou Písek 2010

944 000

400 000

0

5/254

MAGNA, Děti v tísni, o. p. s.

INSIDE workshop "Chudoba"

104 820

92 320

0

5/255

Sdružení Nového Města Pražského o.s.

Dvě tváře Prahy 2010

637 500

300 000

0

5/256

Ing. Šárová Ivana

Milan Šára - výstava fotografií - příprava

533 900

200 000

0

5/257

REA ARTE s. r. o.

Výstava černohorského malíře Vojo Staniče v Praze

1 016 000

450 000

0

5/258

Česká obec sokolská

TŘI VÝROČÍ SOKOLA

561 000

471 000

200 000

5/259

Občanské sdružení rodičů, studentů a přátel Konzervatoře Jaroslava Ježka

Společný koncert KUG Big Band univerzity Graz a Big Band VOŠ KJJ Praha

34 340

34 340

20 000

5/260

Steigerwald Milan

7 proti Thébám - rockopera

4 762 000

1 000 000

300 000

5/261

EUROGATE FIN s. r. o.

Praha MUZIKÁLOVÁ

1 965 000

1 100 000

0

5/262

UNION FILM s. r. o.

Ozvěny MFF Karlovy Vary 2010

407 500

197 500

0

5/263

Pro-Oko, o. s.

Kino jinak

309 000

129 000

0

5/264

UNION FILM s. r. o.

Výstavní galerie v kině Světozor

312 500

212 500

0

5/265

Pro-Oko, o. s.

Holešovický filmový advent

294 000

114 000

0

5/266

BOHEMIA RECORDS s.r.o.

Muzikál ČERNOBÍLÁ TMA

11 955 000

1 190 000

0

5/267

M77 - občanské sdružení pro digitální tvorbu a další vzdělávání

Upírání

159 500

40 000

0

5/268

Fotograf 07 o.s.

Festival Fotograf v Praze

1 010 700

876 500

0

5/269

LA SOPHIA

3. ročník Mezinárodního hudebního festivalu La Sophia

1 112 600

622 600

250 000

5/270

FOIBOS a. s.

"Sklo.Klasik" - České sklo v Belvederu

2 582 500

1 500 000

300 000

5/271

ČVUT v Praze

Koncerty vážné hudby pořádané ČVUT v Betlémské kapli

370 000

370 000

0

5/272

MASTER - ART S. K., spol. s ro. o.

Festival českých cukrovinek

3 240 000

2 000 000

0

5/273

NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s. r. o.

Elina Garanča v Praze

2 785 000

400 000

200 000

5/274

Agentura HERA, s. r. o.

Pražský Dionýsos

1 716 000

1 100 000

0

5/275

Pešek, s. r. o.

Poznej svoje město - PRAHA

1 820 000

1 200 000

0

5/276

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Výstava: kostel365.cz

497 000

300 000

150 000

5/277

SLANG, s. r. o.

Výstava sochařské tvorby českých, evropských a mezinárodních umělců generace ± 50

1 171 500

775 500

300 000

5/278

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov

Pomník Dr. Miladě Horákové

250 000

150 000

100 000

5/279

Městské zásahy

Městské zásahy Praha 2010

1 260 000

323 000

0

5/280

"DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ"

Posádka lodi Tajemství 10 let poté...

1 977 000

852 000

200 000

5/281

MIMOTAURUS o.s.

Příprava světové premiéry pouličního projektu Cháronovi blázni

256 000

146 000

0

5/282

"Divadlo Pro malý"

GONG DĚTEM

300 000

300 000

250 000

5/283

Czech Dance Benefit Society o. s.

ProjectWINGS / R.I.P. /PW2

5 000 000

3 000 000

1 800 000

5/284

KLANG, s. r. o.

Vršovické divadlo malých jevištních forem

4 057 500

1 190 625

500 000

5/285

Hura kolektiv

Echt Street Puppets 2010-11

992 000

360 000

0

5/286

MIM o.s.

AVANTI - Prague tour 2010

133 500

40 000

0

5/287

NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s. r. o.

Mariusz Kwiecien v Praze

2 310 000

400 000

0

5/288

Česká kultura, o.s.

Cyklus koncertů, představení a seminářů Pražské konzervatoře v rámci oslav 200. výročí Pražské konzervatoře

300 000

220 000

0

5/289

Peřinová - ARMONICO PRAGA Milada

Hudba vánoční Prahy, Hudební festival

3 259 000

2 300 000

600 000

5/290

"Struny podzimu"

Struny PLUS, Doprovodný program festivalu Struny podzimu

1 300 000

700 000

0

5/291

Impresario - česká umělecká agentura, spol. s r. o.

Koncert Dianne Reeves dne 21.11.2010 v Praze, Spoluúčinkuje: Pražská komorní filharmonie dir. Martin Kumžák

2 000 000

400 000

150 000

5/292

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

Žižkovské filmové léto

284 000

104 000

0

5/293

 M77 - občanské sdružení pro digitální tvorbu a další vzdělávání

Mezinárodní festival videoartu, digitální tvorby a performance

332 100

70 000

0

5/294

Raimondová Alice

Festival Mexiko 2010

2 515 000

995 000

0

5/295

CIANT- Mezinárodní centrum umění a nové technologie v Praze,o.s.

RESET 2010

2 800 905

1 675 870

400 000

5/296

Společnost pro soudobou a improvizovanou hudbu

Festival Kontinuity

260 000

132 000

0

5/297

MEET FACTORY, o. p. s.

HUDEBNÍ MEZINÁRODNÍ PERFORMANCE - MALÝ FESTIVAL

2 180 000

1 120 000

0

5/298

Ostrouchov Petr

"Animal Music Edice 2010"

1 021 400

270 000

150 000

5/299

Zapletal Viktor

MOTOLFEST - série benefičních koncertů na podporu handicapovaných sportovců

275 000

275 000

0

5/300

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

A1 Film 2010

396 000

166 000

0

5/301

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2011 - příprava

11 704 000

900 000

600 000

5/302

JAHODA, o.s.

PERIFÉRIE 2010

539 407

443 897

0

5/303

Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora)

Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ

2 230 000

530 000

0

5/304

D Smack U Promotion, spol. s r. o.

Big Demoiselles vol. 2

609 352

380 000

0

5/305

Femancipation, o.s.

Loukamosaic v Troji

1 799 512

800 000

350 000

5/306

Občanské sdružení BUBEC

Sochařské studio Bubec 2000 - 2010

489 000

384 000

0

5/307

myCode

Výstava fotografií Antonína Kratochvíla

1 600 000

450 000

0

5/308

PRESTIMA, spol. s r. o.

Oslavy 80. výročí založení Divadla Spejbla a Hurvínka

1 754 250

596 250

0

5/309

Českobratrská církev evangelická

Aby nás historie bavila - zábavná poznávací hra nejen kostelů v centru Prahy

53 550

10 000

0

5/310

ABF, a. s.

Young Architect Award

595 000

150 000

0

5/311

"Projekt Heal the World, o.s."

Ledová pevnost a sněhová bitva křižáků s husity

1 657 800

600 000

0

5/312

Vašáková Jarmila

"STEPMOTION"

111 000

46 000

0

5/313

KUNOVSKÝ Jan

SIRAEL

1 000 000

500 000

250 000

5/314

Archiv výtvarného umění

Informační a dokumentační centrum Archivu výtvarného umění

1 344 000

184 000

0

5/315

Bruncvík

Děti, zpívejte II

231 500

88 300

0

5/316

WTF Entertainment s. r. o.

Simply Red

8 050 000

1 000 000

0

5/317

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o.

Roky ve dnech / České umění 1945-1957

3 661 000

1 200 000

0

5/318

Občanské sdružení Lidové kroje a lidová tvorba

Jak šel čas

316 000

196 000

0

5/319

Andělský dvůr, spol. s r. o.

Výstava Tereza z Davle "feminissimo"

1 350 000

850 000

200 000

5/320

Andělský dvůr, spol. s r. o.

Výstava Antonín Kratochvíl Portréty válečných konfliktů

1 250 000

750 000

500 000

5/321

Andělský dvůr, spol. s r. o.

Výstava Svatopluk Kasalý "Krása českého skla - šperky vitráže, mozaiky"

1 100 000

650 000

400 000

5/322

FOIBOS BOHEMIA, o. p. s.

Kotěrovo centrum - Trmalova vila 2010

1 590 000

990 000

300 000

5/323

AMEROPA o. s.

17. Ameropa, Praha 2010, Mezinárodní festival komorní hudby "Výrazovost hudby - od Baroka k Expresionismu"

370 700

185 000

100 000

5/324

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Večery ve věži

32 000

19 500

0

5/325

Ateliér ALF, o.s.

Otevřené výtvarné semináře Barevné víkendy v bezbariérové škole Ateliér ALF

293 000

125 000

120 000

5/326

"Umělecká scéna Říše loutek, o.s."

Obnovení pohádky "Čaroděj ze země Oz"

393 500

193 500

50 000

5/327

ATLANT

Koncert pro Mandelíky

65 500

35 000

0

5/328

Malý Dvořák, o.s.

Společné výroční koncerty Komponistenklasse Dresden a občanského sdružení Malý Dvořák

212 000

84 000

0

5/329

"občanské sdružení ARTTV"

Dny italské kultury

2 842 000

1 200 000

0

5/330

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Vzhůru do sklepů!

26 425

16 000

0

5/331

František Vízner

FRANTIŠEK VÍZNER - ATELIÉR - příprava v roce 2010

3 416 000

2 000 000

1 000 000

5/332

Bon Art Production spol. s r. o.

Koncert Pavla Šporcla a Romano Stilo v Opeře

4 700 000

1 200 000

300 000

5/333

FRANCE Martin

"DEN BOJE PROTI AIDS"

5 000 000

4 000 000

1 500 000

5/334

PUBLIC, s. r. o.

Publikace "Pražská doprava v proměnách doby"

400 000

200 000

0

5/335

TIS – NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ  PŘÁTEL PŘÍRODY

Volnočasové aktivity v Ucul Clubu TISu pro děti a mládež školního věku

1 195 000

1 135 000

400 000

5/336

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost

"Praha oslavuje 240. výročí narození Beethovena a 80. výročí narození českého klavírního virtuoza Ivana Moravce"

1 520 000

1 520 000

0

5/337

Pražská komorní filharmonie

"Hudební klub pro děti Notička"

855 000

350 000

200 000

5/338

VERNON CONSULTING s. r. o.

Tančící ocelové sochy italského umělce Marca di Piazza na pražské Letné a v blízkosti Žižkovské věže

319 000

200 000

150 000

5/339

VERNON CONSULTING s. r. o.

UMĚLECKÉ PROJEKTY přímo na řece Vltava v historickém centru Prahy

882 000

450 000

0

5/340

VERNON CONSULTING s. r. o.

Neznámý Modigliani – navýšení finanční  částky

6 030 000

2 500 000

900 000

5/341

BEDNA TV, a.s.

Vojanky

1 900 000

1 500 000

750 000

5/342 

Pavla Petráková Slancová

Dokumentární film „Adolf Born“ 80

257 000

257 000

150 000

5/343

MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s.

Bitva MIDWAY – 65. výročí osvobození ČSR od fašismu: „Na křídlech za svobodu“

231 245

231 245

0

5/344

arteffect prague s.r.o.

ArtOpera on the Planet

12 500 000

5 500 000

0

5/345

P&J Music s.r.o.

Jazz meets World 2010 – navýšení Paco de Lucia

4 691 500

550 000

250 000

5/346

ARTIZANA s.r.o.

PRAGUE CLUB TOUR

1 980 000

990 000

0

5/347

Akad. Mal. Jan Pištěk

JAN PIŠTĚK – V7STAVA OBRAZŮ - příprava

3 650 000

950 000

500 000

5/348

CapArt s.r.o.

„Kultura mimo centrum“

6 942 518

4 702 290

0

5/349

Václav Vydra

"Setkání se společnou historií lidí a koní - slavnostní přehlídka na Staroměstském náměstí a ukázka manévrů na Císařské louce"

 

2 100 000

1 100 000

500 000

5/350

RETRO GROUP, a. s.

 

SÍLA, VŮLE A ODHODLÁNÍ

 

1 481 500

628 250

300 000

5/351

ULTRAVOX s.r.o.

3. pražský Ethnofest

 

1 200 000

400 000

0

5/352

Artn, o.s.

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ 2010

 

572 800

147 000

0

5/353

Michaela Dolinová

Divadelní projekt "Na úrovni"

 

1 835 000

935 000

300 000

5/354

420PEOPLE o.s.

PREMIÉRY 2010 REEN & SACREBLEAU souboru 420PEOPLE

 

688 500

330 000

0

5/355

Pavel Vrána

Výstava – publikace "Malostranská nostalgie"

 

10 000

10 000

10 000

5/356

PhDr. Alena DLABAČOVÁ

 

Reportáž z přípravy kalendáře pro hl. m. Praha (2011)

 

30 000

25 000

0

5/357

FOIBOS a.s.

ČESKÉ DIVADLO 2010 XV. ročník - žádost o navýšení poskytnuté finanční částky

 

4 885 000

930 000

0

5/358

Království železnic a.s.

Království železnic dětem a mládeži (aneb modelové kolejiště trochu jinak)

 

7 392 000

3 500 000

1 200 000

5/359

Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond)

 

Pamětní deska R.M.Rilke v Praze a doprovodné akce

 

695 000

565 000

200 000

5/360

ART – FOTO

Fotografická soutěž "Moje barevná Praha"

 

600 000

450 000

0

5/361

Multikulturní centrum Praha o. s.

 

Dialog kultur 2010 - multikulturní festival

 

238 800

59 800

0

 

 

 

Celkový součet tabulky

 

342 137 776

 

130 483 627

 

29 720 000