Přítomni: členové -    Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Bc. O. Pecha, Z. Richter, Bc. M. Šandová,

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

PhDr. H. Žárská, vedoucí Klubu mladého diváka

Mgr. D.Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé

+ dle prezenční listiny 2 zástupci veřejnosti

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, Mgr. M. Reedová, Mgr. M. Semelová, B. Zoufalík

 

Nepřítomni: Ing. Z. Drhová PhD., Ing. Mgr. M. Poche,

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili zápis z 50. a 51. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Předseda výboru navrhl původně první bod jednání o Kubu mladého diváka zařadit až na třetí místo. Členové výboru schválili takto navržený program 52. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

  • Členové výboru obdrželi tabulku se žádostmi o partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2010. Mgr. Bednář představil stručně každou podanou žádost a přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se samostatně nehlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce.

 

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl.

projektu

Požadovaná částka

Doporučení

výboru*

 

 

 

362

Občanské sdružení TAP

The Tap Tap v Opeře

700 000

400 000

400 000

363

Kulturní Centrum MEANDR

ESKAPÁDY 2010, Filmová přehlídka pro informaci a osvěžení paměti.

280 000

135 000

80 000

364

JVS GROUP s. r. o.

VANESSA MAE

11 604 220

1 000 000

bez návrhu

365

JVS GROUP s. r. o.

PYRO MUSIC LASER FEST

10 445 207

900 000

bez návrhu

366

Jednota hudebního divadla

Opera 2011 - 10. ročník Festivalu hudebního divadla - příprava

3 100 000

400 000

200 000

367

Martin Dostoupil

Publikace "Pražský chodec" Kniha fotografií Jiřího Všetečky na motivy textů Vítězslava Nezvala - příprava v roce 2010

950 000

190 000

0

368

MVP agency s. r. o.

Ladronkafest - festival volného času

1 650 000

450 000

200 000

369

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum v Praze - provoz 2010 - žádost o navýšení poskytnuté finanční částky

649 001

459 000

200 000

370

LETŇANY V POHYBU

Prague Salsa Festival 2010

2 570 000

640 000

0

371

OPERA - BALET.cz, s. r. o.

35. výročí Pražského komorního baletu Pavla Šmoka

185 500

90 000

90 000

372

DREAM PRODUCTION MP, s. r. o.

Mezinárodní filmový festival voda-moře-oceány

200 000

200 000

0

373

CapArt s. r. o.

"Kultura mimo centrum"

6 942 518

4 702 290

900 000

374

SYMPOSION - sdružení pro kulturu

METROPOLIS - příprava

1 632 000

255 000

200 000

376

"Blue Knights® Czech Republic I"

Slavnostní předání finančních a nefinančních darů Dětské klinice hematologie a onkologie, FN Motol, za účasti představitelů MHMP, přednosty DKHO a cca 100 členů mezinárodního policejního klubu Blue Knights

150 000

55 000

55 000

 

 

Celkem

41 058 446

9 876 290

2 325 000

 

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 2 325 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Závěrečné hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

3. Revokace usnesení Rady HMP č. 1146 ze dne 13.7.2010 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m.Prahy  v oblasti kultury a volného času v roce 2010

  • Bc. Pecha představil návrh revokace. Navrhovaná změna spočívá v tom, že projekt Vojanky (předkladatel BEDNA TV), kterému byl přidělen finanční příspěvek ve výši 750 tis. Kč, se neuskutečnil. Revokace předpokládá, že uvolněné finanční prostředky by byly přiděleny následovně: 50 tis. Kč by obdrželo občanské sdružení Sklep sobě na projekt Divadlo Sklep 10 let na Dobešce, 700 tis. Kč společnosti Tomato Production spol. s r.o.  na oslavy 600 let Pražského orloje.

Usnesení: Výbor souhlasí s navrženou revokací

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

4. Klub mladého diváka

  • Mgr. Bednář uvedl předložený materiál, který si na OKP vyžádal výbor na svém červnovém zasedání. Klub mladého diváka (dále KMD) působí při Divadle v Dlouhé.  Vzhledem k tomu, že toto divadlo bylo zahrnuto do záměru transformačního procesu příspěvkových organizací hl.m.Prahy, je třeba řešit další fungování KMD. Nabízejí se dvě varianty: 1) zachovat fungování KMD při Divadle v Dlouhé i přesto, že se připravuje jeho transformace na obecně prospěšnou společnost, 2) se zahájením transformace připojit KMD k jiné příspěvkové organizaci hl.m.Prahy – k Divadlu na Vinohradech.
  • Dr.Žárská i Mgr. Šálková doporučily, aby v případě transformace Divadla v Dlouhé byl KMD přiřazen k Divadlu na Vinohradech. Shodně doporučily, aby přeřazení proběhlo k 1.8. aktuálního roku, neboť KMD pracuje podobně jako divadla podle sezón.

·    Na dotazy členů výboru Mgr. Navrátilová sdělila, že ředitel Divadla na Vinohradech s připojením KMD souhlasí.

Závěr: Výbor doporučuje, aby v případě transformace Divadla v Dlouhé byl připojen Klub mladého diváka  k příspěvkové organizaci hl.m.Prahy Divadlo na Vinohradech.

 (Hlasování:7  pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

5. Různé

5.1  Odkoupení vstupenek do Strašnického divadla

·    Výbor projednal návrh na odkoupení představení pro studenty pražských středních škol na vybraná představení do Strašnického divadla v celkové hodnotě 300 000 Kč. Jedná se o tato představení: Julius Caesar, Popcorn, Oidipús Rex, Údolí včel, Kebab, Vinnetou. Představení budou odehrána v listopadu a začátkem prosince 2010. Vstupenky jednotlivým školám přidělí odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP.

Usnesení: Výbor souhlasí s návrhem na odkoupení vstupenek pro studenty pražských středních škol do Strašnického divadla ve výši 300 000 Kč.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

5.2 Odkoupení vstupenek na koncert Ivana Moravce s Pražskou komorní filharmonií dne 4.12.2010

  • Výbor projednal návrh na odkoupením 200 vstupenek na koncert Ivana Moravce s Pražskou komorní filharmonií dne 4.12.2010 ve výši 200 000 Kč. Koncert je realizován v rámci projektu Praha oslavuje 240. výročí narození Ludwiga van Beethovena a 80. výročí narození českého klavírního virtuóza Ivana Moravce. Koncert se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu, diriguje Jiří Bělohlávek.

Usnesení: Výbor souhlasí s odkoupením 200 vstupenek na koncert Ivana Moravce s Pražskou komorní filharmonií  dne 4.12.2010 ve výši 200 000 Kč

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

5.3 Galerie hl.m.Prahy

·    Radní Pecha informoval členy výboru o změně zřizovací listiny Galerie HMP, která tak získává další dva objekty: Colloredo - Mansfeldský palác a prostory – nebytové jednotky – v Revoluční ulici – určené původně pro Dům fotografie. Řeší se tak problém sídla galerie, pracoviště restaurátorů a kurátorů a rozšíření výstavních ploch o 1 200 m² pro moderní umění.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

5.4 Divadlo v Dlouhé – informace

·    Radní Pecha informoval o svých jednáních s vlastníkem Divadla v Dlouhé o podmínkách budoucí nájemní smlouvy. Současná nájemní smlouva končí k 31.7.2012. Vlastník objektu se snažil přesvědčit radního o nutnosti zvýšení nájmu po rekonstrukci, což je neakceptovatelné, neboť již v současné době se jedná o nejvyšší nájemné za prostory, sloužící divadelní činnosti. Nezamítl však ani možnost případného odprodeje divadelních prostor – jednotky nebytových prostor – hlavnímu městu Praze, které by pak samo rozhodovalo o subjektu a podmínkách nájmu. Přestože přislíbil podat městu konkrétní nabídku na odkoupení jednotky nebytových prostor cca do konce června, doposud tak neučinil

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

5.5 Navýšení grantu Divadlu Archa, o.p.s.

·    Divadlu Archa o.p.s. byl na období 2008 – 2011 udělen čtyřletý grant hl.m.Prahy ve výši 13 500 000 Kč na každý rok, přičemž předchozí čtyřletý grant činil 19 986 000 Kč na každý rok. Navýšení grantu  o 6 486 000 Kč v r. 2010 a 2011 kopíruje stejné navýšení v roce 2009.

Usnesení: Výbor bere na vědomí usnesení Rady HMP č. 1546 ze dne 7.9.2010  a souhlasí s předložením návrhu na navýšení grantu hl.m.Prahy na léta 2010 a 2011 Divadlu Archa o.p.s. do Zastupitelstva HMP.

 

 

5.6 Návrh na změnu členství v Komisi RHMP pro udělování grantů hl.m.Prahy  v oblasti kultury a umění

·    Radní Pecha, předseda grantové komise, po dohodě s jejími dalšími členy seznámil výbor s navrhovanou změnou ve složení grantové komise, která byla jmenována Radou HMP s účinností na 3 roky. Jedná se konkrétně o oblast výtvarného umění, fotografie a nových medií, kde by měl být jmenován členem komise Mgr. Karel Císař, Ph.D., současný expertní hodnotitel. Dosavadní členka grantové komise  PhDr. Věra Jirousová by se stala expertním hodnotitelem. Zároveň poděkoval dr. Jirousové za její dosavadní činnost v grantové komisi.

·    Dále informoval o několika podnětech na změnu hodnotitelů grantových žádostí v oblasti tance a nonverbálního divadla, které byly podány žadateli o grant. Tyto podněty současně obsahovaly i návrhy na nové členy grantové komise a externí hodnotitele s tím, že jen oni budou schopni plně pochopit a odborně posoudit žádosti navrhovatelů těchto změn.

Usnesení: Výbor vzal na vědomí navrhovanou změnu členství v Komisi Rady HMP pro udělování grantů hl.m.Prahy v oblasti výtvarného umění, fotografie a nových medií.

 

 

5.7 Návrh na poskytnutí daru hl.m.Prahy občanskému sdružení ARCHITECTURA na projekt Splátka dluhu

·    Občanské sdružení ARCHITECTURA v roce 2002 připravilo výstavu Splátka dluhu, která zachycuje jedno z velmi důležitých témat české moderní architektury – období ohraničené roky 1900 - 1938. Výstava byla prezentována s úspěchem v ČR i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že výstava zahrnuje i činnost architektů židovského původu působících v té době v Praze, z nichž mnozí zahynuli v nacistických koncentračních táborech, projevily o ni zájem izraelské instituce v Tel Avivu, v Haifě a v Jeruzalémě.

·    Výbor projednal návrh na poskytnutí daru hl.m.Prahy občanskému sdružení ARCHITECTURA na realizaci této výstavy v prosinci 2010 v Bauhaus Centru Tel Aviv.

Usnesení: 1. Výbor doporučuje poskytnout občanskému sdružení ARCHITEKTURA na výstavu Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900 – 1938), která se uskuteční v prosinci 2010 v Bauhaus Centru Tel Aviv, finanční prostředky formou daru hl.m.Prahy z kapitoly 0619 – OKP MHMP, § 3392 – partnerství ve výši 80 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh Radě HMP na poskytnutí finančních prostředků formou daru hl.m.Prahy dle bodu č. 1 ke schválení.

Hlasování: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování

Vzhledem k tomu, že při projednávání tohoto bodu již z časových důvodů nebyli přítomni Bc. F. .Adámek a Z. Richter, přestal být výbor usnášeníschopný. Výbor se dohodl na hlasování přítomných členů s tím, že nepřítomní členové budou vyzváni, aby se vyjádřili „per rollam“. Svůj souhlas s tímto usnesením písemně vyjádřili další dva členové výboru: dne 9.9.2010 Zbyněk Richter, dne 10.9.2010 MUDr. Tomáš Kaštovský.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 13. 10. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář