Přítomni: členové -    Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Bc. O. Pecha, Z. Richter, Bc. M. Šandová,

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

 

Omluveni: Ing. Z. Drhová PhD., MUDr. T. Kaštovský, Ing. Mgr. M. Poche, Mgr. M. Reedová, Mgr. M. Semelová, B. Zoufalík

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili zápis z  52. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 53. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

  • Mgr. Bednář představil návrh výstavních titulů pro rok 2011 v režimu bezplatného užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici.

Usnesení: 1.Výbor souhlasí s návrhem výstavních titulů pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici na rok 2011.

2. Výbor ukládá OKP návrh výstavních titulů termínově konkretizovat.

3. Výbor doporučuje radnímu pro kulturu předložit tento návrh Radě HMP.

 (Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

3. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

  • Bc. Pecha hovořil o možnosti systémové řešení partnerství hl.m.Prahy do budoucna. Za konstruktivní označil, kdyby finanční podpora význačných festivalů a přehlídek, které jsou pravidelně podporovány hl.m.Prahou, byla ještě v předcházejícím roce projednána a doporučená částka byla přímo navržena do rozpočtu hl.m.Prahy, aby pořadatelé znali dopředu výši finanční podpory na následující rok.
  • Členové výboru obdrželi tabulku se žádostmi o partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2010. Mgr. Bednář představil stručně každou podanou žádost a přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. O každém návrhu se hlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce.

 

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl.

projektu

Požadovaná částka

Doporučení

výboru*

364

JVS GROUP s. r. o.

VANESSA MAE

11 604 220

1 000 000

bez návrhu

365

JVS GROUP s. r. o.

PYRO MUSIC LASER FEST

10 445 207

900 000

bez návrhu

377

Pionýr - Pražská organizace Pionýra,

PRO-ROCK - soutěž mladých rockových kapel do 26 let. 11 ročník

198 500

40 000

40 000

378

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o.

Decadence Now ! Za hranicí krajnosti - doprovodné programy k výstavě

298 000

223 500

150 000

379

ŽIVOT 90

DEN SENIORŮ

281 000

171 000

0

380

Luka Praha

2. ročník festivalu „Praha – Sen letní noci“ - příprava

12 955 000

500 000

500 000

 

 

Celkem

35 781 927

2 834 500

690 000

 

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši  690 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4. Různé

4.1  Navýšení grantu na projekt Portréty pražských herců (žadatel PhDr. Jan Dvořák – Pražská scéna)

  • Výbor projednal žádost příjemce grantu na rok 2010 PhDr. Jana Dvořáka – Pražská scéna na vydání knihy  prof. Františka Černého „Portréty pražských herců“, který podal žádost o navýšení grantu poskytnutého ve výši 150 000 Kč o částku 50 000 Kč. Důvodem je situace, do které se jako vydavatel dostal v souvislosti s náhlým úmrtím prof. F. Černého.

Usnesení: Výbor nesouhlasí s navýšením grantu na vydání publikace Portréty pražských herců

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.2 Žádost o finanční podporu Charitativního dne Praha – Moskva  (20.11.2010)

  • Výbor projednal žádost pana Martina Dejdara, firma Bijásek, na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300 000 Kč. V Moskvě proběhne charitativní hokejové utkání, v jehož závěru budou předány finanční dary postiženým dětem. Následovat bude společný koncert českých a ruských umělců. Reciproční akce na území hl.m.Prahy se uskuteční na jaře 2011.

Usnesení: Výbor  nedoporučuje finanční podporu projektu  Charitativní den Praha – Moskva.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.3 Žádost o dofinancování projektu České doteky hudby

·    Výbor projednal žádost společnosti ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s., která v říjnu 2009 požádala o partnerství hl.m.Prahy ve výši 2 000 000 Kč na festival České doteky hudby. Projekt získal podporu ve výši 900 000 Kč. Nyní pořadatel požádal o dofinancování festivalu o 1 100 000 Kč.

Závěr: Výbor souhlasí s dofinancováním festivalu České doteky hudby ve výši 500 000 Kč.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.4 Žádost o přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání představení Kouzelná flétna pražským seniorům

·    Výbor projednal žádost paní Renée Nachtigallové o finanční příspěvek – partnerství hl.m.Prahy při pořádání cyklu 10 představení Kouzelná flétna pro pražské seniory. Na představení se neplatí vstupné. Podobná představení se konala již v předchozích letech a je o ně mezi seniory mimořádný zájem.

Závěr: Výbor souhlasí s přijetím partnerství hl.m.Prahy ve výši 500 000 Kč při pořádání představení Kouzelná flétna pro pražské seniory.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

4.5 Přijímací řízení – navázání spolupráce  Berklee College of Music s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka

·    Mgr. Bednář informoval o dopisu, kterým se na něho obrátila Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka a požádala o mimořádnou finanční podporu v souvislosti s návrhem Berklee College of Music z USA na navázání spolupráce mezi oběma institucemi. První návštěva amerických zástupců - přijímací řízení pro zájemce ze zemí střední Evropy - se uskuteční 29.11. – 4.12.2010. Pro pražskou konzervatoř je to prestižní záležitost, neboť to svědčí o jejích výjimečných kvalitách. V průběhu přijímacího řízení se uskuteční také společný jazzový koncert.

·    Mgr. Navrátilová konstatovala, že žádosti o finanční podporu nelze vyhovět, neboť konzervatoř je příspěvková organizace hl.m.Prahy. O finanční podporu pro tento účel musí požádat jiný právnický subjekt.

Závěr: Výbor souhlasí s přijetím partnerství hl.m.Prahy ve výši 100 000 Kč na navázání spolupráce – přijímací řízení Berklee College of Music s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka za předpokladu, že o finanční partnerský příspěvek požádá jiný subjekt než příspěvková organizace.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.6 – Poděkování za práci ve výboru pro kulturu a volný čas ZHMP v letech 2007 – 2010

  • Na závěr zasedání předseda výboru Mgr. I. .Bednář a radní hl.m.Prahy Bc. O. Pecha  poděkovali členům za práci ve výboru pro kulturu a volný čas ZHMP  ve volebním období 2007 – 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář