Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. L. Alinčová, F. Adámek, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc. Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

   tajemník  –   Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: A.Toman, náměstek ministra kultury ČR

 Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

 Ing.Z.Drhová, členka ZHMP

 Ing. J. Turek, OKP MHMP

 J.Černý, Obecní dům, a.s.

 P. Vlasák, Pražský dům fotografie, o.p.s.

 Y.Kreuzmannová MK ČR

 P.Petrová, MK ČR

 M. Smolíková, členka komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění

 dalších 29 zástupců pražské kulturní veřejnosti (dle prezenční listiny)

 

 

1. Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy  při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času – projednání žádostí podaných k termínu  uzávěrky 31.3.2007

§    Bc. Pecha uvítal náměstka kultury ČR a přítomné zástupce pražské kulturní veřejnosti. Členy výboru požádal o shovívavost, že materiál nebyl předložen v dostatečném časovém předstihu, neboť uzávěrka pro podání žádostí  byla 31.3.2007 a žádosti doposud přicházejí. Předložený materiál je živý, stále se vyvíjí, připomínky budou projednávány průběžně. Doposud bylo podáno 132 žádostí s požadovanou celkovou částkou 122 932 560 Kč. V návrhu bylo rozděleno 39 970 000 Kč. Předložený materiál byl konzultován se členy RHMP a s některými členy ZHMP napříč politickým spektrem. Připomínky byly zapracovány.

§    Náměstek ministra kultury zdůraznil, že Praha patří k těm městům, která jsou známá svým bohatým kulturním životem. Označil jako úspěch, že se podařilo MK ČR vyčlenit 40 milionů Kč na podporu vybraných kulturních akcí v Praze, a požádal město o finanční podporu pro tyto akce, aby se mohly úspěšně realizovat. Zároveň vyjádřil politování, že jednání mezi hl.m.Prahou a MK ČR neproběhla dříve.

§    I. Bednář otevřel diskusi ke konkrétním projektům.

§    Dr. Ryšlinková konstatovala, že rozhodování neprobíhá na základě zákonnosti. Není potvrzeno, zda může být přijato partnerství s podnikatelskými subjekty a zda není rozpor se směrnicí EU de minimis. Dále uvedla, že dle schválené kulturní politiky se město zavázalo podporovat akce, které mají vícezdrojové financování, především ze strany MK ČR. Velké význačné projekty byly vyjmuty z grantového systému a po dohodě města s MK ČR zařazeny do kategorie dlouhodobě podporovaných. Nyní dochází k ignorování vlastní politiky, město podobné zařazení nemá. Nezná ani formu finanční podpory partnerství, nýbrž spolupořadatelství. Upozornila na skutečnost, že se výbor má zabývat i volnočasovými aktivitami, a vznesla dotaz, zda byl navýšen rozpočet, protože na ně nelze odčerpávat finanční prostředky z oblasti kultury. Vyzvala, aby se zatím o materiálu nehlasovalo.

§    Ing. Richter vysvětlil, že v předchozích letech forma finanční podpory – spolupořadatelství byla výhradně v kompetenci radního, což bylo právem kritizováno. Proto byl zaveden nový systém partnerství města, kdy výši finanční podpory navrhne výbor pro kulturu a volný čas, následně projedná RHMP a podporu v částce nad 2 miliony Kč ZHMP. Žádost o partnerství bude možno každoročně podávat k 31.3. na kulturní akce a akce volného času na daný rok a k 31.10. na akce konané v následujícím roce. Uvítal navrhovanou spolupráci s MK ČR. Vzhledem k mimořádnému zájmu kulturní veřejnosti o přijetí partnerství navrhl ke zvážení možnost veřejných slyšení.

§    I.Bednář požádal, aby jednání probíhalo podle programu a věnovalo se návrhu na přijetí partnerství, neboť řada žadatelů vzhledem k termínu konání akcí již nutně potřebuje finanční příspěvek města. F.Adámek navázal na vystoupení I.Bednáře a doporučil návrh projednat nyní. Upozornil na odlišnosti od grantového systému a zdůraznil transparentnost systému partnerství.

§    Dr. Ryšlinková upozornila, že za návrhem na udělení grantů byla práce grantové komise. Zde však neví, proč je návrh takto zpracován. Požádala, aby do příštího zasedání byly v předloženém návrhu jasně vyznačeny projekty s podporou MK ČR.

§    Ing. Richter požádal ředitele OKP MHMP, aby vyčlenil jednoho pracovníka, který bude k dispozici členům výboru a umožní jim seznámit se v průběhu týdne s projekty. Zároveň požádal náměstka Tomana o přehled projektů, které MK ČR v Praze podpoří.

 

Závěr:  Na návrh dr. Ryšlinkové výbor přerušil své zasedání. Návrhem na přijetí partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2007 se bude zabývat na příštím zasedání, až se členové seznámí s podanými projekty.

(Hlasování: 11 – pro, 0 – proti, 1 – zdržel se hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání výboru se uskuteční dne 11. 4. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 254, 2. patro, Jungmannova 35/29, Praha 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha