Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. J. Turek, OKP MHMP

Mgr. F. Cipro, OZV MHMP

Mgr.J.Voborníková, OZV MHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

další 3 zástupci pražské kulturní veřejnosti (dle prezenční listiny)

 

Omluveni: F. Adámek

 

1. Schválení zápisu ze 6. a  7. zasedání + schválení programu 8. zasedání

  • V zápise ze 6. zasedání v bodech 3 (2. odrážka) a 5 (2. odrážka) došlo k záměně jmen. Místo M. Šandová má být správně Mgr. Semelová.

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu ze 6. a 7. zasedání a navržený program 8. zasedání.

 

2 Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času (projednání žádostí podaných k termínu uzávěrky 31. 3. 2007)

  • Členové výboru navázali na diskusi vedenou na 7. mimořádném zasedání a  pokračovali v projednávání jednotlivých projektů. O každém projektu hlasovali zvlášť.

 

Číslo

Žadatel

Projekt

Schválená částka

(v Kč)

Hlasování

47 A

Divadlo na Jezerce s.r.o.

Yasmina Reza: Kumšt

1 200 000

8 pro

21 B

HAMLET PRODUCTION, a.s.

Festival slovenské divadelní tvorby 2. ročník

800 000

9 pro

51 C

FANTAZMA, spol. s r.o.

Božena Němcová - muzikál

1 800 000

8 pro

58 C

MK, spol. s r.o.

A-CZ KONTAKTY KONFRONTACE

200 000

9 pro

1/1 A

Sdružení pro Pražský divadelní festival německého jazyka

Pražský divadelní festival německého jazyka

600 000

10 pro

2/1 A

Společnost přátel fotografie, o.s.

Praha fotografická

200 000

10 pro

3/1 C

WALD Press s.r.o.

Interaktivní výstava ORBIS PICTUS v Českém muzeu hudby

150 000

9 pro

4/1 C

OMEGA  tělových. Klub Chodov Praha

MČR žen a mužů ve squashi 2007

0

doporučeno žádost postoupit OMT

5/1 C

Dr.Gisela Winkelhofer

JULIAN OPIE – WALKING ON THE VLTAVA

0

 

6/1 C

 

STRIKESPORT, s.r.o.

1. Pražský Ples Seniorů

0

 

7/1 A

Slovenské združenie LIMBORA

Praha srdce národů

300 000

12 pro

  • Mgr. Kněžínek upozornil na skutečnost, že výbor ve svém návrhu rozdělil více finančních prostředků, než bylo k dispozici v rozpočtu.
  • Členové výboru diskutovali o vyřešení tohoto problému. Ing. Jech navrhl, aby se přehodnotila navržená částka u projektu 51/C. Tento návrh v hlasování neprošel (pro byly  4 hlasy).
  • Ing. Richter navázal na návrh dr. Ryšlinkové z minulého zasedání a doporučil všechny navržené částky na tomto a předchozím jednání snížit plošně o 20 %. Zbylá chybějící finanční částku bude doplněna z rezervy radního.
  • Ing. Richter doporučil obrátit se na MK ČR se žádostí o vyrovnání finančního deficitu u projednávaných projektů.

Závěr:.Výbor souhlasí se snížením navržených částek v oblasti partnerství na 7. a 8. zasedání plošně o 20 %. Chybějící finanční částka bude doplněna z rezervy radního Ing. Richtera. (Hlasování 11 pro.) Snížené finanční částky, které budou předloženy v návrhu RHMP, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

 

3. Návrh na stanovení prioritních projektů pro přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání dalších akcí v oblasti kultury a volného času

  • Bc. Pecha seznámil členy výboru s přehledem prioritních projektů v oblasti kultury a volného času, který bude doručen MK ČR s požadavkem o jejich finanční podporu.
  • V diskusi se členové výboru vyjadřovali ke kritériím pro výběr těchto projektů (např. mezinárodní akce s pražským přesahem). Doporučili, aby do přehledu byl zařazen také festival Praha srdce národů.
  • Ing. Jech vyjádřil pochyby, zda MK ČR podpoří projekty ještě v letošním roce. Ing. Richter doporučil, aby v připravovaném dopise byl navržen termín pro očekávanou odpověď (např. do konce června), aby vybraní pořadatelé byli včas informováni o poskytnutí finanční podpory z případných finančních rezerv MK ČR. Zároveň zdůraznil, že význam připravovaného dopisu směřuje zejména ke společnému věcnému jednání kompetentních zástupců MHMP a MK ČR v následujících letech.
  • Dr. Ryšlinková podpořila návrh radního Richtera. Dále doporučila, aby se výbor zabýval problematikou financování pražské kultury. Členům výboru rozdala Návrh na vytvoření pracovní skupiny výboru jakožto poradního jednoúčelového orgánu k dalšímu zpracování pravidel financování kultury.

Závěr: Výbor pověřuje radního Ing. Richtera a předsedu Bc.Pechu, aby  zaslali dopis MK ČR s přehledem prioritních projektů v oblasti kultury a volného času.

 

 

4. Kulturní prezentace hl.m.Prahy v zahraničí

§    Mgr. Cipro a Mgr. Voborníková přednesli aktuální informace o přípravě Dnů Prahy v Chicagu.

§    Bc. Pecha požádal o věcnější koordinaci aktivit OKP a OZV. Současně vznesl kritické připomínky ke skutečnosti, že význačné mezinárodní akce nejsou využívány vedle kulturní také k naší hospodářské prezentaci. Požádal OZV, aby pravidelně informoval výbor o připravovaných mezinárodních akcích.

§    Mgr. Kněžínek zdůraznil, že tyto akce je nutno promítat do politiky cestovního ruchu. Současně připomněl existenci tzv. partnerských měst.

Závěr: Výbor žádá OZV MHMP, aby ho pravidelně informoval o připravovaných zahraničních akcích hl.m.Prahy.

 

 

5. Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – návrh nepeněžního grantového systému

§    Ing. Turek představil výboru materiál Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl.m.Prahy v oblasti výtvarného umění. Tyto granty budou určeny na bezplatné užití výstavních prostor ve Staroměstské radnici na období od 1.1.2008. Uzávěrka pro podání žádostí bude 13.7.2007 Žádosti budou předloženy výboru, aby mohl navrhnout výstavní program. Dále předložil Přehled výstav na Staroměstské radnici v období listopad 2006 – leden 2008. Smluvně jsou výstavy uzavřeny do konce června 2007.

§    Členové výboru diskutovali o předloženém materiálu. Ing. Jech doporučil do Zásad dopracovat pro žadatele informaci o nákladech na služby. Ing. Richter návrh podpořil s tím, že OHS MHMP musí vyčíslit paušálně denní náklady na 1 m². H.Žižková navrhla, aby výstavní plán byl vypracován vždy na jeden rok dopředu. Dr. Ryšlinková doporučila, aby do předloženého materiálu byly zapracovány podmínky pro podnikatelské subjekty, neboť poskytovaný grant nesmí sloužit k vytvoření zisku. Dále byla otevřena otázka případného rozšíření tohoto grantu na výstavní prostory ve Škodově paláci. Ing. Turek objasnil, že tento prostor není možno využít jako reprezentativní výstavní prostor, neboť nelze zajistit ostrahu vystavených objektů.

§    Další diskuse byla věnována návrhu výstav na 2. pololetí 2007. Ing. Richter konstatoval, že by byla vhodná výstava k 650. výročí založení Karlova mostu.

Závěr: 1. Výbor žádá OKP MHMP, aby na příští zasedání předložil návrh výstav ve Staroměstské radnici v 2. pololetí 2007.

2. Výbor souhlasí s vypsáním grantů na bezplatné poskytnutí výstavních prostor ve Staroměstské radnici na rok 2008 s termínem uzávěrky 13.7.2007. (Hlasování 11 pro)

 

 

6. Projekt Potápěč

§    Ing. Richter doporučil, aby byl tento bod označován v jednání výboru jako „Výběrové řízení na sochu na připomínku povodně v r. 2002“.

§    I.Bednář informoval o dopisu náměstka ministra vnitra gen. Štěpána, v němž nabídl spolupráci v této záležitosti. Dále konstatoval, že podle závěrů ze 6. zasedání výboru má OKP vyhlásit veřejnou soutěž, aby na svém červnovém zasedání mohl výbor vybrat z předložených projektů. Dále má OKP předložit písemné stanovisko k záměru umístit tento pomník na Kampu.

§    Ing. Richter vyzval členy výboru, aby přednesli své případné námitky k umístění památníku na Kampě. Mgr. Semelová požádala o písemné stanovisko památkářů

Závěr:  Výbor žádá OKP MHMP, aby na červnovém zasedání předložil projekty, které byly do výběrového řízení přihlášeny.

 

 

7. Různé

7.1 – Pracovní skupina výboru pro kulturu a volný čas ZHMP pro aktualizaci kulturní a grantové politiky hl.m.Prahy.

§    Ing. Richter informoval o průběhu workshopu, který se uskutečnil dne 18.4.2007. Vzhledem k tom, že byla pracovní skupina primátora pro tuto problematiku v loňském roce rozpuštěna, je nutné, aby vznikla nová pracovní skupina, která bude pracovat s podněty a závěry workshopu.

§    O účast v této pracovní skupině projevili zájem: Bc. Pecha, I.Bednář a dr.Ryšlinková.

Závěr: Další členové výboru, kteří by měli zájem o účast v pracovní skupině, sdělí svůj zájem do 15.5.2007 předsedovi výboru.

 

 

7.2 – Paní Miňová, zástupkyně slovenského občanského sdružení LIMBORA, informovala o připravovaném festivalu Praha srdce národů a poprosila o jakoukoli další finanční pomoc, pro zdárnou realizaci tohoto festivalu. Stále totiž chybí finanční prostředky na zaplacení letenek a ubytování účastníků festivalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 6. 6. 2007 ve 14.00 hod v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha