Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. L. Nekolová, Evropská Nadace R.M.R.

Ak. arch. M. Vochta, Evropská Nadace R.M.R.

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

P. Vlasák, PHP

Ing. I.Vinš, MHMP

PhDr. V. Hollerová, OKP MHMP

 

Omluveni: Ing. F. Stádník, H. Žižková

 

1. Schválení zápisu z 8. zasedání + schválení programu 9. zasedání

  • Dr. Ryšlinková požádala o změnu zápisu v bodě 7.1 - přehození pořadí odrážek.

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 8. zasedání a navržený program 9. zasedání.

 

2 Návrh na udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 2007 – 2. uzávěrka

  • Členové výboru diskutovali o předloženém návrhu na udělení grantů. V souvislosti s omezenou výší finančních prostředků Bc. Pecha navrhl členům výboru úpravu některých navržených částek k vybraným grantovým projektům.

Číslo

Žadatel

Projekt

Navržená částka grant. komisí

(v Kč)

Protinávrh

(v Kč)

6/27

Nová síť, o.s.

Nová síť (Slovensko, Polsko, Maďarsko) – decentralizace a prezentace  nové scénické tvorby

120 000

70 000

6/29

Divadlo  bratří Formanů

Plavba  lodi Tajemství do Pirny a do Drážďan

150 000

80 000

6/30

ART Prometheus, o.s.

Dny české kultury v Krakově

100 000

80 000

6/32

SOM koncert, s.r.o.

Propagace české hudby 20. a 21. století v USA

80 000

50 000

6/38

Tanec Praha

Česko-italský projekt Zero orizzontale na Forum européen de la jeune création - Lucemburk

40 000

30 000

6/41

Občanské sdružení Arbor vitae

František skála: Skutečný příběh Cílka a Lídy – Tschechische Zentrum Wien

50 000

40 000

6/42

Merta Dan

Český architekton. Kubismus / Podivuhodný směr, který se zrodil v Praze – Saské ministerstvo financí, Drážďany

50 000

40 000

6/43

Wald Press, s.r.o.

Interaktivní výstava ORBIS PICTUS – LA LIMONAIA – VILLA STROZZI (ze strany Quartiere Firenze 4 – Comissione Cultura

100 000

70 000

6/47

Miloslav Navrátil

František Skála / Ivan Kafka – na samostatných výstavách ve Vídni

150 000

90 000

7/61

Zet Martin

Performance festival DEMOLICE / DEMOLITION – výběr deseti performerů světového renomé

100 000

70 000

7/64

Divadlo Archa, o.p.s.

 SITI a Anne Bogart v Praze

100 000

60 000

7/69

MHF Struny podzimu, o.s.

Vladimír Godár – MATER – pražské provedení + interpretační seminář

80 000

60 000

7/72

ALT@RT o.s.

Festival současného slovenského tance

100 000

80 000

7/75

SE.S.TA o.s.

Paco Décina v Praze v roce 2007

80 000

60 000

7/78

DEAI (Setkání), o.s.

Výstavní projekt „Correo domestico“

80 000

60 000

8/85

LETITIA – společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla

Branické divadlo dětem, školám, studentům a důchodcům

0

300 000

8/92

Divadelní sdružení CD 2002, o.s.

Profesionální umělecká činnost CD 2002  v r. 2007

100 000

80 000

8/102

RACHOT Production s.r.o.

RESPECT PLUS 2007 – cyklus koncertů world music Prahy 3

150 000

130 000

8/103

Wichterlová Božena

Devětkrát s devítkou

0

80 000

8/106

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

Dětský soubor pekingské opery z Číny

80 000

100 000

Str. 36

Viola, o.p.s.

Kontinuální a umělecká činnost Divadla Viola – navýšení grantu

0

100 000

  • V diskusi dr. Ryšlinková požádala o uvedení kritérií, podle nichž byl tento protinávrh vypracován. Bc. Pecha kritéria vyjmenoval: a) již udělený grant v 1. uzávěrce pro letošní rok, b) přínos projektu jak pro město, tak pro městské části, c) diskuse v grantové komisi. Členové výboru diskutovali o jednotlivých projektech v protinávrhu. F. Adámek požádal o objasnění žádostí o navýšení grantů v závěrečné části tabulky. Z.Richter pochválil OKP MHMP za dobře zpracované podkladové materiály pro jednání výboru a doporučil protinávrh schválit.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s protinávrhem na udělení grantů v oblasti kultury a umění v r. 2007 – 2. uzávěrka. (Hlasování 11 - pro, 0 - proti, 0 - se zdrželo hlasování).

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP odsouhlasený protinávrh na udělení grantů.

 

3. Veřejná soutěž na výtvarné ztvárnění symbolu připomínajícího tisíciletou vodu v Praze

  • Bc. Pecha představil předložený materiál.
  • Členové výboru se seznámili formou fotografické dokumentace s uvažovanými lokalitami pro umístění díla.
  • Dr. Ryšlinková požádala o objasnění způsobu výběru umělců, kteří budou městem vyzváni k účasti v soutěži. Bc. Pecha objasnil, že umělce vyzve OKP MHMP. Dr.Ryšlinková zdůraznila, že výbor by měl mít možnost  navrhnout umělce.

Závěr: 1. Členové výboru zašlou řediteli OKP MHMP do 14 dní jména umělců, kteří by měli být vyzváni k účasti v soutěži.

2. Výbor doporučuje rozšířit seznam členů poroty o I. Bednáře a dr. Ryšlinkovou.

3. Výbor schvaluje podmínky veřejné soutěže dle přílohy č. 1 a fotodokumentace  v návrhu tisku 4173.

4. Výbor doporučuje radnímu Richterovi, aby  předložil návrh tisku 4173 Radě HMP.

(Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

 

4. Pomník na Pražském náměstí v Berlíně

  • Ing. L. Nekolová a ak.arch. M. Vochta, členové Evropská Nadace Rainera Maria Rilke, představili členům výboru model pomníku, který má být slavnostně odhalen 13.9.2007 na Pražském nám. v Berlíně za účasti primátorů Prahy a Berlína a starostů příslušných berlínských městských částí. Zároveň požádali o finanční příspěvek hl.m.Prahy ve výši  200 000 Kč na instalaci pomníku. Na dotazy členů výboru poskytli podrobnější informace o vzhledu pomníku, uvedli, že finanční prostředky na realizaci pomníku poskytl Česko-německý fond budoucnosti a ČSOB. Město Berlín vyčlenilo místo pro instalaci pomníku a zadalo zpracování studii.

Závěr: Výbor doporučuje projednání tohoto bodu na zářijovém zasedání. (Hlasování: 11 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

5. Fontána z regionu Tridentsko v Praze

§    Mgr. Kněžínek představil předložený materiál a konstatoval, že záležitost se vzhledem ke své složitosti projednává již celý rok.

§    Bc.Pecha  a dr. Ryšlinková konstatovali, že o instalaci fontány by měly zájem MČ Praha 3 a MČ Praha 12.

Závěr: 1. Výbor doporučuje převzetí daru – plastiky od regionu Tridentsko a její osazení v Praze.

2. Výbor doporučuje uvolnění prostředků ve výši 500 000 Kč z neúčelové rezervy kapitoly 1016 hl.m.Prahy.

3. Výbor doporučuje navrženou dělbu kompetencí při její realizaci a inauguraci v Praze.

4. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh na převzetí daru od regionu Tridentsko a realizaci rozpočtového opatření dle navrženého záměru.

(Hlasování: 10 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

6. Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – vyhlášení grantů hl.m.Prahy formou bezplatného užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

§    Mgr. Kněžínek představil předložený materiál.

§    F. Adámek v diskusi vznesl dotaz, zda by bylo možné využít tyto prostor nejen pro výtvarné, ale i hudební umění – pro konání koncertů. Dále členové výboru otevřeli otázku využití Clam – Gallasova paláce pro kulturní účely. Mgr. Kněžínek a Mgr. Černý informovali, že je již vypracovaná studie pro využití Clam – Gallasova paláce pro výstavní účely.

Závěr: 1. Výbor žádá OKP MHMP o předložení informace o využití Clam – Gallasova paláce pro kulturní účely.

2. Výbor bere na vědomí předložený přehled výstav na Staroměstské radnici v 2. pololetí 2007.

3. Výbor souhlasí se zásadami pro poskytování grantů hl.m.Prahy formou bezplatného užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici na rok 2008.

4. Výbor souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce těchto prostor.

5. Výbor doporučuje radnímu Richterovi, aby předložil Radě HMP tisk č. 4255.

(Hlasování: 10 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7. Různé

7.1 – Vystoupení Mojsejevova baletu v Praze (žádost o partnerství hl.m.Prahy)

Závěr: Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy při vystoupení Mojsejevova baletu v Praze ve dnech 22. a 23.6.2007 a podpořit tato představení finanční částkou ve výši 180 000 Kč. (Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.2 – Žádost Asociace nositelů legionářských tradic o finanční podporu magazínu KALEIDOSKOP

Závěr: 1. Výbor doporučuje podpořit vydávání magazínu KALEIDOSKOP v roce 2007 formou daru finanční částkou 100 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit Radě HMP návrh na poskytnutí daru občanskému sdružení  Asociace nositelů legionářských tradic na vydávání magazínu KALEIDOSKOP v roce 2007.

 (Hlasování: 7 – pro, 1 – proti, 1 – se zdržel hlasování.)

 

7.3 – Poskytnutí finanční podpory formou daru na realizaci oslav 400 let od narození Václava Hollara

Závěr: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím finančních prostředků formou daru ve výši 200 000 Kč z výdajů OKP MHMP kapitoly 0619 odd. § 3392 – granty Sdružení českých umělců grafiků  HOLLAR  na realizaci oslav 400 let od narození V.Hollara.

2. Výbor souhlasí s úpravou rozpočtu  v rámci kapitoly 0619  - OKP MHMP následovně: snížení odd. § 3322 – koncepce o 200 000 Kč a zvýšení odd. 3392 – partnerství o 200 000 Kč.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.4 – Pražské hudební léto nevidomých (žádost o partnerství hl.m.Prahy)

Závěr: Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy při realizaci Pražského hudebního léta nevidomých od června  do září 2007 a podpořit finanční částkou 150 000 Kč.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

 

7.5 – 21 pohledů na Prahu 21. století – pokračování cyklu dokumentů o Praze společnosti FEBIO

§    Mgr. Černý konstatoval, že v době vzniku nebyl tento projekt špatný. Postupně však vznikaly lepší projekty. Dále zdůraznil, že postrádá prezentaci tohoto projektu. Mgr. Kněžínek v souvislosti s otázkou po přínosu pro prezentaci hl.m.Prahy jednoznačně tento projekt označil, že je již 2 roky mrtvý. I.Bednář podpořil oba předchozí názory a upozornil, že je projekt předražený, jiné společnosti by ho realizovaly při polovičních finančních nákladech.

Závěr: Výbor nedoporučuje realizaci dalších dílů cyklu „21 pohledů na Prahu 21. století.

(Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.6 – Trubači  nad Karlovým mostem (žádost o partnerství hl.m.Prahy)

Závěr: Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy při realizaci projektu Trubači nad Karlovým mostem v období letních měsíců 2007 a podpořit ho finanční částkou 60 000 Kč.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.7 – Mezinárodní varhanní festival (žádost o partnerství hl.m.Prahy)

Závěr: Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy při realizaci projektu 12. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu v srpnu – září 2007 a podpořit ho finanční částkou 100 000 Kč.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.8 – Ad Honorem Mozart – festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce (žádost o partnerství hl.m.Prahy)

Závěr: Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy při realizaci projektu – „Ad Honorem Mozart“ – festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce v srpnu 2007 a podpořit ho finanční částkou 400 000 Kč.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.9 – Bohemia Jazz Fest (žádost o partnerství hl.m.Prahy)

§    V diskusi Bc.Pecha navrhl podpořit tento projekt plnou částkou, dále byly vzneseny návrhy na částky 500 000 Kč a 300 000 Kč.

Závěr: Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy při realizaci festivalu Bohemia Jazz Fest v červenci 2007 na Staroměstském náměstí a vzhledem k  napjatému rozpočtu v kapitole kultura podpořit  finanční částkou 300 000 Kč. 

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.10 – Pražský dům fotografie

§    Bc. Pecha ve stručnosti připomněl historii vzniku Pražského domu fotografie a v souvislosti s tím i nedostatky v zakládací smlouvě, např. ke jmenování či odvolání ředitele se vyžaduje v tomto případě souhlas všech členů správní rady. Navrhl, úpravu zakládací smlouvy tak, aby odpovídala běžným zakládacím smlouvám obecně prospěšných společností.

Závěr: Výbor doporučuje OKP MHMP, aby zahájil jednání se zakladateli obecně prospěšné společnosti Pražský dům fotografie ve věci zakládací smlouvy.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.11 – Výtvarná prezentace pražské ZOO

Závěr: Výbor žádá OKP MHMP, aby připravil materiál o výtvarné prezentaci pražské ZOO v souvislosti se změnou výtvarníka, o důvodech této změny a možných právních či finančních dopadech na provoz ZOO.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.12 – Aventinské kulturní léto

§    Mgr. Kněžínek představil předložený projekt Společnosti VAS v.o.s., který bude realizován od června do října 2007 a vhodným způsobem zkulturní a oživí plochy vedle stanice metra Národní třída. Projekt nepožaduje finanční příspěvek od města, pouze vyjádření podpory.

Závěr: Výbor bere na vědomí projekt Aventinské kulturní léto a vyjadřuje podporu tomuto projektu. (Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo hlasování.)

 

7.13 – Pracovní skupina  výboru pro kulturu a volný čas ZHMP pro aktualizaci kulturní a grantové politiky hl.m.Prahy

Závěr: Výbor doporučuje svému předsedovi, aby svolal pracovní skupinu  výboru pro kulturu a volný čas ZHMP pro aktualizaci kulturní a grantové politiky hl.m.Prahy (viz  zápis z 8. zasedání – bod 7.1).

 

7.14 – Dr. Ryšlinková požádala, aby byly členům výboru zasílány pracovní materiály rovněž mailovou formou.

 

7.15 – Termíny jednání výboru v 2. pololetí r. 2007

 

Datum

Začátek zasedání

Místo konání

5.9.

.

14.00 hod

Zasedací místnost - č.349, 3. patro

Mariánské nám. 2

3.10.

14.00 hod.

Zasedací místnost – č. 349, 3. patro

Mariánské nám. 2

7.11.

14.00 hod.

Zasedací místnost – č. 349, 3. patro

Mariánské nám. 2

5.12.

 

14.00 hod.

Zasedací místnost – č. 430, 4. patro

Mariánské nám. 2

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 5.9. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha