Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, MHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

P.Vlasák

P. Forstová, Příkrý les

 

Omluveni: M. Langmajer

 

1. Úvod zasedání

  • Předseda navrhl ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. Všichni přítomní hlasováním (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování) vyjádřili souhlas s tímto návrhem.
  • Na návrh dr. Ryšlinkové všichni členové výboru uctili minutou ticha památku herce Radovana Lukavského, který zemřel dne 10.3.2008 ve věku 88 let.
  • Dr. Ryšlinková požádala radního Richtera o zařazení bodu do programu jednání výboru: aktuální informace k transformaci divadel. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.) Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné zasedání k projednání návrhu na udělení grantů a partnerství hl.m.Prahy, bude tato informace poskytnuta na příštím řádném zasedání. Členové výboru schválili program tohoto zasedání. (Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování)

 

2. Návrh na udělení grantů HMP v oblasti  kultury a umění na rok 2008 – 2. fáze

  • Dr. Ryšlinková požádala o sdělení, jak renomovaná právní kancelář posoudila splnění požadavků žadatelů ve skupině č. 1 – dotace na vstupenku. Bc. Pecha odpověděl, že o právní posouzení byla požádána advokátní kancelář Kříž a Bělina a jejím prostřednictvím auditorská firma Deloitte. Dle jejich písemného stanoviska splnily všechny subjekty stanovené požadavky. Ing. Jech a dr. Ryšlinková požádali o kopie těchto vyjádření. Po krátké diskusi předseda navrhnul, že na příštím zasedání budou členové výboru seznámeni se závěry těchto posudků.
  • Výbor projednal předložený materiál – návrh na udělení grantů HMP v oblasti kultury a umění na rok 2008 – 2. fáze.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP ke schválení návrh na udělení grantů v oblasti kultury a umění na rok 2008 – 2. fáze, zpracovaný komisí RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění. (Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

3. Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

  • Bc. Pecha představil předložený materiál, který u každé žádosti obsahuje anotaci, celkové náklady a požadovanou částku. Konstatoval, že seznam podaných žádostí obdrželi členové již na prosincovém zasedání, žádosti byly soustředěny na OKP a po celou dobu byly k dispozici členům výboru k prostudování.
  • Ing. Jech kriticky poukázal, že výbor doposud 1/ neobdržel priority pro partnerství na rok 2008, 2/ nemohl se seznámit s průběhem projektů, kterým bylo přiznáno partnerství v loňském roce, jak se na nich promítla finanční spoluúčast města. F. Adámek se připojil s tím, že postrádá zpětnou vazbu  také u grantových projektů. Bc. Pecha uvedl, že všechny projekty, které byly podpořeny formou grantů, sleduje OKP, a to nejen vyúčtováním poskytnutého finančního příspěvku a předložením závěrečné zprávy, ale i přímou fyzickou návštěvou těchto projektů. Nicméně podnětem pana Adámka by se výbor mohl zabývat na některém z příštích zasedání s tím, že OKP připraví návrh na možnost externí spolupráce odborníků při hodnocení a evaluaci projektů jak v grantovém systému, tak v oblasti partnerství. Mgr. Navrátilová doplnila, že u projektů podpořených formou partnerství hl.m.Prahy je z rozhodnutí Rady HMP s obdarovanými uzavírána darovací smlouva, která musí být bez jakýchkoli podmínek. Avšak přílohou smlouvy je čestné prohlášení, v němž se obdarovaný zavazuje, že dar poskytnutý darovací smlouvou při partnerství hl.m.Prahy využije pouze k účelu dohodnutému v darovací smlouvě. A dále se zavazuje, že akce bude při započtení veškerých příjmů nezisková. Radní Richter informoval, že poskytnutí partnerství je prestižní záležitostí pro obdarované, takže ve vlastním zájmu propagují logo města a zastupitelům poskytnou na požádání i čestné vstupenky.
  • Ing Stádník vznesl návrh, aby se konkrétně na tomto mimořádném zasedání projednaly jednotlivé žádosti a rozhodlo se o jejich podpoře, neboť je již březen a žadatelé netrpělivě čekají na výsledek jednání. O návrhu se hlasovalo s tímto výsledkem: 8 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.
  • Členové výboru projednávali jednotlivé žádosti. Předseda uvedl každou žádost s konkrétním návrhem výše finanční podpory. U projektů, kde nebyla navrhována finanční podpora a nikdo z členů výboru neměl jiný návrh, se nehlasovalo. U ostatních projektů se o výši podpory hlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.
  • Dr. Ryšlinková požádala, aby se k projektu č. 110 – Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla  Tanec Prahy 2008 – výbor vrátil na svém příštím zasedání.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 31 195 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu č. 1.

(Hlasování o komplexním návrhu: 8 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

4. Různé

Ing. Stádník požádal, aby se výbor obrátil s dotazem na LEG MHMP, zda si mohou hosté, kteří navíc nebyli ani přizváni, pořizovat zvukový záznam z jednání výboru.

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 2. 4. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha

 


Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

 

Pořadové číslo

Číslo jednací

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady

Požadovaná částka

Doporučená částka výborem

Hlasování

 

57331/08

NedomYsleno ČR s. r. o.

OPEN! PRAGUE CITY/OSLAVY PRAHY

22 796 568

4 796 568

0

 

1.

466591/07

Hana Gregorová

Premiéry v Divadle Radka Brzobohatého

10 936 000

2 400 000

0

 

2.

461730/07

Stanislav Barek

Kytara napříč žánry 2008

2 551 000

500 000

400 000

10 pro

3.

460636/07

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže

Hudební procházky

826 000

656 000

0

 

4.

467420/07

Gambit Factory, s. r. o.

Video Art Festival Prague - YOUNG VIDEO ART. První mezinárodní festival videoartu a nových médií - umělci do 35 let

4 600 000

1 300 000

0

 

5.

467419/07

Art Prague Centrum, s. r. o.

PRAGUE FOTO. První ročník veletrhu fotografie

2 670 000

930 000

0

 

7.

467413/07

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ

Design Match 08

1 154 321

500 000

0

 

8.

466701/07

GALLERY ART FACTORY o. p. s.

Sculpture Grande Prague 08 - mezinárodní festival soch v centru Prahy se soutěží Generation next a cenou prag.art award pro umělce do 35 let

8 325 000

3 200 000

1 500 000

8 pro

10.

444983/07

SYMPOSION - sdružení pro kulturu

SEVŘENI V TĚLE

3 095 000

1 545 000

200 000

8 pro

11.

465222/07

Společnost Franze Kafky,    o. s.

Festival Kafka - Borges/Praha 2008

1 443 000

300 000

300 000

11 pro

12.

465221/07

Společnost Franze Kafky,    o. s.

Cena Franze Kafky 2008,    8. ročník

460 000

200 000

0

 

13.

431666/07

Eugen Brikcius

Vznik Československa slovem i obrazem

693 000

480 000

0

 

16.

471318/07

Jiří Havlík

11. ročník mezinárodního hudebního festivalu "LESNÍ ROH"2008"THE PRAGUE HORN"

382 100

140 000

0

 

17.

471313/07

Společnost pro duchovní hudbu

Svatováclavské slavnosti 2008

2 117 000

700 000

400 000

9 pro

18.

471310/07

Společnost Josefa Hercla

Na cestě mezi Prahou a Karlovými Vary

1 047 000

400 000

0

 

19.

467501/07

Studio Damúza

Vodu po lžičkách

217 500

100 000

0

 

20.

467924/07

ČTYŘI DNY

4 + 4 dny v pohybu

3 149 000

1 150 000

0

 

21.

471325/07

Jitka Bonušová, DVORANA

Country Dance Festival Jasana Bonuše 2008

197 000

86 000

0

 

22.

469477/07

Fórum kulturní diverzity mladých

Sperm Festival 2008: SYNAPSE (3. ročník)

1 825 000

355 950

0

 

23.

468228/07

Dana Kyndrová

21. srpen 1968 - fotografická výstava

3 334 480

800 000

0

 

24.

468836/07

City point

City Point - Na cestě městem 2007-8

1 110 000

440 000

0

 

25.

467414/07

Bohemia JazzFest, o. p. s.

Bohemia JazzFest 2008

3 500 000

550 000

550 000

10 pro

29.

467865/07

Božena WICHTERLOVÁ - ART Bohemia

Rejchovy komorní slavnosti

1 103 500

675 000

350 000

9 pro

30.

467838/07

Akademie výtvarných umění v Praze

Diplomanti AVU 2008

815 000

400 000

0

 

32.

468027/07

Folklorní sdružení České republiky

V. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL PRAŽSKÝ JARMARK

3 903 000

600 000

0

 

33.

468068/07

Tolerdance

STREET FOR ART 08

394 000

164 000

0

 

34.

468131/07

World Association of Pupeteers, o. p. s.

12. ročník Světového festivalu loutkářského umění - Praha 2008

2 768 000

788 000

300 000

9 pro

35.

467600/07

YMCA Europe, o. p. s.

City Action YMCA Europe 2008

1 213 000

763 000

0

 

37.

468735/07

Dvojka sobě

Vltava 2008

2 131 000

1 121 000

0

 

38.

454486/07

Česká televize

45. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

6 579 000

1 800 000

300 000

10 pro

39.

451315/07

Zdeňka PELIKÁNOVÁ

Koncert s programem: J.S. BACH: VÁNOČNÍ ORATORIUM

600 000

200 000

0

 

40.

467908/07

DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení

Oidipus rex

450 000

271 900

0

 

41.

467946/07

Jazz et cetera o. s.

Tibetan Music Connections - music of Yungchen Lhamo with Czech friends and Vertigo Quintet

179 500

109 500

0

 

42.

462773/07

CZECH PHOTO o. p. s.

14. CZECH PRESS PHOTO 2008

2 410 000

1 000 000

0

 

43.

462771/07

CZECH PHOTO o. p. s.

Štíty Viléma Heckela

820 000

740 000

0

 

44.

462770/07

CZECH PHOTO o. p. s.

Rok 1968 očima fotografů

840 000

500 000

0

 

45.

466066/07

Komorní orchestr AKADEMIE PRAHA

Memento 1968    koncert pro ty, kdo nepodlehli

378 000

160 000

0

 

46.

462693/07

Folklorní sdružení České republiky

"ZPĚVÁČEK-SLÁVIK" a "ZPÍVÁME PRO RADOST"

2 795 000

600 000

0

 

47.

467921/07

Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora)

"Praha srdce národů " - 10. ročník

2 100 000

700 000

0

 

48.

465574/07

Sdružení dechových orchestrů České republiky

Mezinárodní festival dechových orchestrů "HRAJ KAPELO, HRAJ" - Praha 2008

950 000

250 000

0

 

49.

467416/07

Buchty a loutky

Festival Buchty a loutky dětem

806 500

600 000

0

 

50.

467933/07

JUPITER

FESTIVAL KREPSKO 2008

374 000

200 000

0

 

51.

464319/07

Občanské sdružení Bílá síť

Kořeny - hledání smyslu: Komunikace je jako dobře prostřený stůl-Genius loci-Já jsem lev salónů-Mandaly z celého světa

184 000

100 000

0

 

52.

467936/07

Unie českých pěveckých sborů

Pražský sborový maraton

970 000

434 000

0

 

53.

467926/07

Společnost pro novou hudbu

Maraton soudobé hudby 2008 - 14. ročník mezinárodní přehlídky současné hudby

1 000 000

400 000

0

 

54.

467918/07

Renée Nachtigallová

Festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce Ad honorem Mozart 2008 - Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne

1 355 000

894 000

500 000

12 pro

55.

456116/07

Příští vlna

FESTIVAL …příští vlna/next wave…2008

1 320 000

370 000

0

 

56.

465014/07

MVP agency s. r. o.

Čarodějnice na Ladronce 2008

800 000

200 000

0

 

57.

465945/07

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Přelet nad loutkářským hnízdem 2008

451 000

150 000

0

 

58.

467883/07

ARCHITECTURA

Současná architektura a Praha/cyklus výstav

1 980 000

750 000

0

 

59.

468093/07

Forum 50 %

Festival ženské kultury

612 000

514 500

0

 

60.

471587/07

Nadace Prague Biennale

PRAGUE BIENNALE PHOTO

11 000 000

2 000 000

0

 

61.

471579/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

Aerokraťas 2008

193 000

98 000

50 000

8 pro

62.

474111/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

Der Film 2008

527 000

150 000

0

 

63.

474098/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

MET in HD

481 000

161 000

50 000

11 pro

65.

471576/07

UNION FILM s. r. o.

Výstavní galerie v kině Světozor

222 000

100 000

0

 

66.

474066/07

UNION FILM s. r. o.

Ozvěny MFF Karlovy Vary

350 000

192 000

0

 

68.

460518/07

Martina Dimmerová

Festival divadla a hudby "Vyšehraní 2008" Visegrad na Vyšehradě

1 880 000

680 000

400 000

10 pro

70.

464540/07

Miroslav Trejtnar - K.I.D.

Festival pouličního divadla TEATROTOČ

359 000

259 000

0

 

71.

466126/07

HAMLET PRODUCTION, a.s.

3. ročník - Festival slovenské divadelní tvorby

2 364 000

1 501 000

0

)

72.

466700/07

Svět knihy, s. r. o.

Svět knihy Praha 2008 - 14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

12 850 000

300 000

150 000

7 pro

73.

476245/07

ATHANOR - společnost pro filmovou tvorbu, s. r. o.

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

35 780 000

2 500 000

0

 

74.

466690/07

MgA. Irena Chřibková

13. Mezinárodní varhanní festival

488 300

170 000

50 000

10 pro

75.

466682/07

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit

Mezinárodní hudební festival ALTERNATIVA 2008

3 291 000

1 450 000

0

 

76.

465539/07

RACHOT Production s. r. o.

RESPECT - world music festival 2008

4 400 000

1 850 000

1 000 000

11 pro

78.

473396/07

Milan Steigerwald

Antigona-rockopera 2008

15 855 000

1 000 000

500 000

7 pro

79.

473407/07

Studentská organizace StudentZone

Pražský Majáles 2008

2 462 000

490 000

100 000

9 pro

80.

466666/07

Ostrovy s. r. o.

UNITED ISLANDS OF PRAGUE

12 000 000  

2 500 000  

1 700 000

8 pro

81.

466648/07

Občanské sdružení SLOVO 21

Světový romský festival KHAMORO 2008

6 853 000

1 500 000

900 000

10 pro

82.

467483/07

NESL PRAHA s. r. o.

Pražské hudební léto nevidomých 2008

375 850

160 000

100 000

10 pro

83.

467478/07

ANPU

TÝDEN S ANPU

603 000

200 000

0

 

84.

467479/07

NedomYsleno ČR s. r. o.

Divadelní festival Mezi ploty 17. ročník - Praha

5 216 500

800 000

650 000

11 pro

85.

467531/07

Tanec Praha o. s.

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2008 -14. ročník festivalu české soudobé tvorby a pohybového divadla

840 000

400 000

0

 

86.

467537/07

P & J Music s. r. o.

3. Free Jazz Festival Praha 2008

693 800

430 000

0

 

88.

467535/07

Pěvecké sdružení pražských učitelek

Slavnostní koncert k poctě bývalého dirigenta PSPU Ph.Dr. Jiřího Vyskočila a hudebního skladatele Zdeňka Lukáše

16 000

10 000

5 000

10 pro

89.

467536/07

P & J Music s. r. o.

13. Mezinárodní festival jazzového piana

580 000

190 000

0

 

90.

467523/07

Divadelní studio Továrna, o.s.

Políbila Dubčeka

1 383 000

268 000

0

 

91.

467486/07

PAMĚŤ - Společnost pro záchranu kulturních hodnot

NÁVRATY

90 000

50 000

0

 

92.

467489/07

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice

Prezentace výstavy "Zaniklý svět" v centru Prahy

398 300

250 000

0

 

93.

467462/07

Klub přátel základní umělecké školy v Praze 8 - Libni

SVATBA ANTONÍNA DVOŘÁKA - 135 let

427 000

174 000

0

 

94.

467473/07

Lovecraft, s. r. o.

RECYCLIT

600 000

240 000

0

 

95.

467472/07

Lovecraft, s. r. o.

HALOEFEKT

229 500

89 500

0

 

96.

467543/07

EUROFILMFEST s. r. o.

15. Dny evropského filmu

3 200 000

500 000

bez návrhu

na příští jednání

97.

466883/07

Regii Caroli regis

Králodvorské slavnosti 2008

174 000

74 000

20 000

9

98.

4668710/07

Regii Caroli regis

Rudolfínské slavnosti

131 000

56 000

0

 

99.

465842/07

Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o.

6. Mezinárodní festival outdoorových filmů ®

700 000

500 000

0

 

100.

466840/07

PRAGUE FRINGE s. r. o.

FRINGE FESTIVAL PRAHA

4 000 000

1 100 000

0

 

101.

466818/07

Společnost přátel fotografie

PRAHA FOTOGRAFICKÁ - 12. ročník soutěžní přehlídky fotografií Prahy

550 000

280 000

0

 

103.

460284/07

MVP agency s. r. o.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty

1 000 000

1 000 000

0

 

104.

450036/07

o. s. Divadlo Unlimited

Štěstí dam (musical radical)

495 000

37 000

30 000

10 pro

105.

467496/07

ART-KOLEGIUM

Praha "roz-sochatá" aneb stará a nová strašidla do ulic Prahy

5 700 000

2 850 000

200 000

8 pro

106.

432588/07

AGENTURA SCHOK, spol. s r. o.

Letní shakespearovské slavnosti

30 188 703

750 000

400 000

10 pro

107.

431656/07

Eugen Brikcius

KULTURNÍ EKUMENA (I. - V.)

690 000

460 000

0

 

109.

465876/07

TY 2 ŽENY o. s.

Partnerství pro inscenace neslyšících herců. V Malém Nosticově divadle nad Čertovkou

930 000

410 000

150 000

11 pro

110.

467530/07

Tanec Praha o. s.

Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla TANEC PRAHA 2008

12 800 000

4 000 000

0

 

111.

467887/07

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s.

České doteky hudby - 10. ročník

4 500 000

2 500 000

1 000 000

10 pro

112.

467527/07

Pražský divadelní festival německého jazyka (Prager theaterfestival deutscher Sprache)

Pražský divadelní festival německého jazyka

20 000 000

3 000 000

700 000

9 pro

113.

466680/07

UNIJAZZ - sdružení pro

Babí léto v PL BOHNICE 2008

1 346 000

440 000

100 000

9 pro

114.

466377/07

Pražské jaro, o. p. s.

Pražské jaro 2008

70 750 000

9 500 000

9 000 000

9 pro

115.

464987/07

Společnost GASPARD

Letní Letná 2008

7 950 000

3 000 000

2 000 000

10 pro

116.

467433/07

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o.

9. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby

2 860 000

1 250 000

0

 

117.

464993/07

Musica Florea

6. festivalový cyklus souboru Musica Florea

636 500

350 000

0

 

118.

464538/07

Milan Léska-"STAROPRAŽSKÁ MUZIKA" "TUBA TROMBONUM"

Trombony nad Karlovým Mostem

102 000

102 000

0

 

119.

468024/07

Mezinárodní hudební festival PRAŽSKÝ PODZIM s. r. o.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAŽSKÝ PODZIM - 18. ročník

36 941 000

7 900 000

0

 

120.

467424/07

Sdružení přátel Václavského náměstí

SVATOVÁCLAVSKÉ ZASTAVENÍ

415 000

200 000

0

 

121.

467427/07

INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení

XIV. ročník celostátní soutěže volné grafiky "Grafika roku" a XIII. ročník ceny Vl. Boudníka   

452 000

422 000

250 000

9 pro

122.

467422/07

Art Prague Centrum, s. r. o.

ART PRAGUE, VII. ročník veletrhu současného umění

2 330 000

470 000

0

 

123.

466731/07

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Výstavní cyklus "Made in Praha" - 5 výstav

2 019 000

825 000

0

 

125.

466085/07

PAVEL CHALUPA UM. AGENTURA "MONTE CHRISTO"

IX. ročník Mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury Devět bran 2008 

13 000 000

2 000 000

500 000

9 pro

126.

468050/07

Hendaver, o. s.

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

495 000

150 000

0

 

127.

460440/07

HAF

STRÝT TYJÁTR POUPĚNÍ

424 500

124 500

0

 

128.

460457/2007

HAF

Výstavy v Hafstudiu

225 000

65 000

0

 

129.

459302/07

Jiří Vejvoda

XIII. ročník mezinárodního soutěžního festivalu malých dechových orchestrů "VEJVODOVA ZBRASLAV - PRAHA 2008" 

440 000

150 000

0

 

130.

465549/07

BOHUSLAV RATTAY

Pražští pozounéři hrají na Staroměstské radnici

200 000

150 000

0

 

132.

467488/07

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

PRAŽSKÁ část studentské debatní soutěže "Cestou do parlamentu"

346 000

201 100

0

 

133.

442013/07

ALPY, spol. s r. o.

Smíchovský festival alpinismu - setkání 2008

2 800 000

600 000

400 000

8 pro

134.

467456/07

Česká numismatická společnost

Vědecká konference k 850. výročí korunovace Vladislava II. českým králem

620 000

407 000

0

 

135.

436629/07

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

MENE TEKEL festival proti totalitě s mezinárodní účastí (2. ročník) - realizace

3 030 000

500 000

400 000

9 pro

136.

464314/07

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha

Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2008 - realizace

47 000

10 000

0

 

140.

445738/07

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj - realizace

136 400

34 500

0

 

146.

484299/07

Českobratrská církev evangelická

90 let Českobratrské církve evangelické

472 000

150 000

0

 

147.

461922/07

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o.

Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let - realizace

6 450 000

900 000

500 000

8 pro

148.

473445/07

GALLERY ART FACTORY o. p. s.

"Pražský týden vizuálního umění - Mladí umělci Praze"/ Prague visual art week - young artists for Prague

12 700 000

4 950 000

1 000 000

10 pro

149.

447546/07

Gymnázium J. Seiferta o. p. s.

Pereme se s Thálií 5

134 000

100 000

0

 

150.

460510/07

HAF

Společné zpívání při příležitosti významných svátků a událostí v průběhu roku 2008

68 000

30 000

0

 

151.

461669/07

Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení

Seriál soutěží ve společenském tanci

26 700

10 200

0

 

152.

461499/07

Sdružení pražských malířů

Kulturně výtvarná činnost - příprava Salonu pražských výtvarníků

285 000

225 000

0

 

153.

462548/07

JOSEF VOMÁČKA -Concept (TM)

Intercity Berlin-Praha Architektura 04

2 470 000

800 000

0

 

154.

464537/07

Trafačka, o. s.

Names fest 1. mezinárodní street art festival v Praze

2 630 000

500 000

0

 

155.

466363/07

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

Autorské podvečery s výstavou

624 000

160 000

0

 

156.

465206/07

Galerie 5. patro, o. s.

Cyklus 4 výstav současných českých a zahraničních autorů

315 000

315 000

0

 

157.

465811/07

Profil Media, s. r. o.

Designblok, 10. ročník dnů designu v Praze

5 500 000

500 000

0

 

158.

580752/07

CONNECTIONS 2008 o. s.

CONNECTIONS 2008 - Evropská skleněná plastika

12 932 596,40

1 500 000

100 000

10 pro

160.

621603/07

Triglaw Corp, s. r. o.

Bohemian Carnevale Praha 2008

5 344 500

1 300 000

600 000

8 pro

161.

606577/07

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích

95. výročí Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - zkvalitnění a rozšíření činnosti

100 000

50 000

0

 

162.

32457/08

Jiří Všetečka

PRAŽSKÝ CHODEC - Výstava velkoplošných fotografií

3 259 000

40 000

40 000

11 pro

163.

50225/08

Michaela Kuchařová

World Press Photo

1 500 000

300 000

200 000

11 pro

164.

56996/08

Občanské sdružení Sedm paprsků

2. mezinárodní krajanský festival

701 000

639 000

0

 

165.

42645/08

WTF Entertainment s. r. o.

STOMP

11 010 000

2 000 000

500 000

7 pro

166.

62637/08

ELITE PRAGUE PRODUCTION, s. r. o.

ELITE MODEL LOOK WORLD FINAL 2007

16 921 000

3 000 000

bez návrhu

na příští jednání

167.

250578/2007

NADACE LEONTINKA

Fotografie pro Leontinku

452 500 Kč

200 000 Kč

100 000

9 pro

168.

589285/2007

Semafor, spol. s r.o.

50. let divadla Semafor

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

500 000

10 pro

169.

589561/2007

NADACE LEONTINKA

Koncert pro Leontinku

185 000 Kč

100 000 Kč

50 000

11 pro

170.

79296/2008

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s.

Letní taneční workshop 2008

983 000 Kč

400 000 Kč

0

 

171.

77562/2008

Správa Pražského hradu

Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848

12 340 000 Kč

2 000 000 Kč

0

 

174.

595597/2007

Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního týdeníku

STIMUL festival

1 547 000 Kč

586 000 Kč

0

 

175.

107582/2008

Správa Pražského hradu

Slovenský obraz / Obraz Slovenska

7 655 000 Kč

2 000 000 Kč

0

 

176.

107642/2008

CINEART TV Prague s.r.o.

Natáčení celovečerního filmu "Zemský ráj to na pohled"

27 020 505 Kč

2 000 000 Kč

0

 

177.

130905/2008

Obecní dům, a.s.

České korunovační klenoty v Obecním domě

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000

9 pro

178.

124710/2008

Akademie klasické hudby, o.p.s.

Dvořákova Praha

37 000 000

7 000 000

0

 

179.

125554/2008

Spektrum Berlin Praha Wien

Tanec modrých andělů

400 000

360 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

31 195 000