Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, M. Šandová, B. Zoufalík

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M. Richter, radní hl.m.Prahy

RNDr. J, Ryšlinková, členka ZHMP

Ing. I. Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Poche, Mgr. M. Semelová

 

 

1. Schválení programu jednání výboru

  • Členové výboru schválili program 41. zasedání (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Návrh na poskytnutí víceletých grantů hl.m.Prahy

  • Předseda výboru a současně i předseda grantové komise Bc. Pecha informoval o průběhu jednání grantové komise, mj. také o bodové hranici pro projednání víceletého grantu minimálně 65 bodů, na které se komise dohodla.
  • V diskusi I. Bednář kriticky poukázal na výši udělených víceletých grantů s tím, že je nezodpovědné v době ekonomické krize se finančně zavazovat na další roky dopředu. Dále vyjádřil nespokojenost s návrhem grantové komise u některých konkrétních projektů. Dr. Ryšlinková a F. Adámek poukázali na vybrané případy, kdy je nesoulad mezi získanými body a navrženou částkou grantu, F. Adámek požádal o objasnění bodové hranice. Bc. Pecha sdělil, že navržená hranice byla chápána orientačně, nikoli striktně. Komise ke každému projektu zachovávala individuální přístup. F. Adámek vznesl kritiku na zdůvodnění negativního doporučení u některých projektů realizovaných v okrajových MČ se zdůvodněním lokální působnosti. Ing. Drhová řekla, že to však lze také chápat jako výzvu pro MČ. I. Bednář nesouhlasil s formulacemi grantové komise při hodnocení dramaturgie a choreografie u některých projektů. Členka ZHMP dr. Ryšlinková vyjádřila celkovou spokojenost s předloženým návrhem, který je založen na hodnocení odborníky pro konkrétní umělecké oblasti. Přestože se vším nesouhlasí, poděkovala komisi za odvedenou práci.
  • Ing. Alinčová poukázala na rozpor, kdy má výbor schválit konkrétní finanční částku na víceleté granty pro příští rok, ale současně není znám rozpočet města na příští rok a propad letošního rozpočtu se odhaduje o 5 miliard Kč. Přitom se již snižuje částka vymezená na granty v oblasti sociální. Z. Richter doporučil předložený návrh schválit, avšak s tím, že částky v následujících letech budou poskytovány s ohledem na vývoj příjmů a výdajů  města. I. Bednář požádal, aby výbor vyslovil nespokojenost  s některými rozhodnutími  grantové komise a se zdůvodněním navržených grantů a aby byla zajištěna v dalších letech vázanost přiznaného grantu na výši rozpočtu města. B.Zoufalík řekl, že vzhledem k očekávané finanční situaci by se měly granty přesouvat spíše do kategorie jednoletých, maximálně dvouletých. Radní Richter řekl, že již na počátku několikaleté diskuse o grantovém systému navrhoval, aby z celkového rozpočtu na granty byl vyčleněn předem stanovený objem finančních prostředků pro víceleté granty, např. 30%. Na základě doporučení poradního sboru primátora a Iniciativy pro kulturu byl nakonec schválen nynější systém. Vzhledem k současné nejisté ekonomické situaci a očekávanému snižování rozpočtu města bude požadovat, aby do smluv u víceletých grantů bylo zapracováno, že město může nyní přiznané  granty poměrně snížit v závislosti na snížení rozpočtu v daném roce.

Usnesení: 1.Výbor doporučuje návrh na udělení víceletých grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění k předložení RHMP a ZHMP.

2. Výbor ukládá OKP, aby zapracoval do smluv u víceletých grantů možnost snížení  víceletého grantu  v návaznosti na schválený rozpočet města daného roku.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 2 se zdrželi hlasování)

3. Výbor vyslovuje nespokojenost  s některými rozhodnutími  grantové komise a se zdůvodněním navržených grantů.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 3 se zdrželi hlasování)

 

 

3. Dopis Iniciativy pro kulturu primátorovi hl.m.Prahy

  • Bc.Pecha seznámil členy výboru s dopisem předsedkyně Iniciativy pro kulturu primátorovi hl.m.Prahy ze dne 11.11.2009. V dopise se požaduje, aby těm subjektům, jimž končí víceletý grant k 31.12.2009, bylo poskytnuto mimořádné navýšení právě končícího grantu o jeho 2/12. O tuto částku by pak byl nově poskytnutý grant snížen. Pokud by nový grant poskytnut nebyl, měla by tato částka být považována za zúčtovatelný příspěvek na  ukončení činnosti subjektu.

Závěr: 1. Výbor vzal dopis na vědomí.

2. Z legislativních důvodů nelze navrhovaný systém aplikovat.

 

3. Termíny jednání výboru v 1. pololetí 2010

Datum

Začátek zasedání

Místo konání

5. 1.

12.00 hod

349

3.2.

13.00 hod.

349

3.3

13.00 hod.

349

7.4.

13.00 hod

349

5.5.

13.00 hod

349

2.6.

13.00 hod

349

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 9. 12. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha