Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník, F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, M. Langmajer, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

R. Augustin, umělecký ředitel festivalu Sloupy Praha 2008

J.Stanko, 10:15 Management

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

 

Omluveni:, MUDr. T. Kaštovský, Mgr. M. Semelová

 

1. Schválení zápisu z 12. zasedání + schválení programu 13. zasedání

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 12. zasedání a program jednání 13. zasedání výboru

 

2. Organizační schéma přípravy a posuzování projektů partnerství hl. m. Prahy s důrazem na priority kulturní politiky města

§    Členové výboru diskutovali o materiálu „Organizační schéma přípravy a posuzování projektů partnerství hl. m. Prahy s důrazem na priority kulturní politiky města“, který na minulém zasedání představila dr. Ryšlinková. Ing. Jech a dr. Ryšlinková zdůraznili jeho přínos, zejména stanovení kritérií  pro rozdělování finančních prostředků. F. Adámek a I. Bednář jej však kritizovali, protože dle jejich názoru nepřinesl nic nového, naopak jen rozhodování komplikuje. V materiálu požadovanou kontrolu plnění projektu a vyúčtování finančního příspěvku města provádějí již dávno pracovníci OKP MHMP. Bc. Pecha konstatoval, že se v současné době připravuje materiál pro Radu HMP, který by měl sjednotit postup při udělování dotací formou partnerství hl.m.Prahy ve všech odborech MHMP. Požádal OKP MHMP, aby na příští zasedání výboru zpracoval kriteria  hodnocení pro přidělování finančních prostředků formou partnerství tak, jak vyplývá z dosud platných stěžejních dokumentů hl.m.Prahy. Současně poděkoval dr. Ryšlinkové za vypracování Organizačního schématu.

Závěr: Výbor žádá OKP MHMP, aby na příští zasedání výboru zpracoval kriteria hodnocení pro přidělování finančních prostředků formou partnerství tak, jak vyplývá z dosud platných stěžejních dokumentů hl.m.Prahy.

 

3. Návrh na udělení partnerství hl. m. Prahy

§    Členové výboru po diskusi vždy hlasovali o každém projektu zvlášť.

 

Žádosti přeřazené z jednání dne 3.10. 2007 na zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP konané dne 7.11.2007

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

Mezinárodní festival outdoorových filmů 2007

CK Turistika a Hory, s.r.o.

575 000

400 000

0

2.

Jan Pištěk

Výstava obrazů Jana Pištěka (Retrospektiva) – autorská výstava

1 100 000

400 000

100 000

3.

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2008

11 074 000

4 000 000

700 000

4.

České vysoké učení technické v Praze

Scientia Pragensis - Den vědy na pražských vysokých školách

300 000

100 000

50 000

5.

Vánoční program na Staroměstském náměstí

CORE PRODUCTION, a. s.

4 659 465

4 000 000

2 000 000

 

 

 

 

Pražská kola postupových přehlídek a soutěží v oblasti neprofesionálního umění – každoroční příspěvek hl. m. Prahy k plnění Vládou ČR schválené Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve specifických podmínkách metropole

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD 2008

Amatérská divadelní asociace, občanské sdružení

114 000

75 000

 

50 000

2.

33. festival pražských amatérských loutkářů - 2008

Společnost přátel loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích

50 000

50 000

 

40 000

3.

 

37. ročník městské přehlídky v recitaci dětí a mládeže Pražské poetické setkání -

O. S. Přesah

75 000

24 000

na přípravu přehlídky v roce 2007

20 000

4.

Městská přehlídka v recitaci mládeže a dospělých Pražský kalich 2008

O. S. Přesah

85 000

24 000

na přípravu přehlídky v roce 2007

20 000

5.

Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj 2008

ART CALIBRE, občanské sdružení

136 400

15 000

na přípravu přehlídky v roce 2007

15 000

6.

Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj 2008

ART CALIBRE, občanské sdružení

131 000

15 000

na přípravu přehlídky v roce 2007

15 000

7.

Stodůlecký píseček 2008

DE FACTO MIMO, o.s.

59 500

40 000

30 000

8.

Interpretační soutěž Porta 2008 v Praze

KLUB PORTA Praha

67 000

45 000

30 000

9.

Krajská soutěž amatérských filmů Praha 2008

Český klub kinoamatérů – videoklub Praha, občanské sdružení

47 000

30 000

20 000

 

 

 

 

Ostatní žádosti o partnerství

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

Přelet nad loutkářským hnízdem 2007

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

297 000

90 000

50 000

2.

MENE TEKEL

festival proti totalitě s mezinárodní účastí (2. ročník)

UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení

3 030 000

950 000

 

bez návrhu – na příští jednání

3.

Smíchovský festival alpinismu – setkání 2007

ALPY, spol. s r. o.

2 800 000

600 000

300 000

4.

KLUZIŠTĚ – Ovocný trh

MGA GREIF s. r. o.

3 600 000

2 500 000

1 000 000

5.

Pražský divadelní festival německého jazyka

Sdružení Pro: Pražský divadelní festival německého jazyka (Prager Theater-festival deutscher Sprache)

 

navýšení  finanční částky na úroveň minulých let

600 000

6.

ELITE MODEL LOOK 2007

ELITE PRAGUE PRODUCTION,

s. r. o.

4 150 000

2 000 000

1 500 000

7.

Vánoce 2007

Bon Art Production spol. s r. o.

5 200 000

1 950 000

1 500 000

8.

Kytara napříč žánry 2007

Stanislav Barek

1 125 000

250 000

žádost o navýšení finanční částky

250 000

9.

Muzeum Karlova mostu

První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r. o.

14 085 630

8 500 000

bez návrhu – na příští jednání

10.

Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. pol. 60. let

Arbor vitae societas s. r. o.

6 450 000

1 900 000

1 000 000

11.

E-galerie

Figaro s. r. o.

435 000

435 000

400 000

12.

Jane Birkin - koncert

Rachot Production, s. r. o.

797 000

500 000

500 000

13.

Koncert THE HARLEM GOSPEL SINGERS

WTF Enterteinment s. r. o.

3 421 000

800 000

400 000

14.

Mezinárodní trienále současného umění / ITCA 2008/

Národní galerie v Praze

29 000 000

2 000 000

1 000 000

15.

GALLERY ART FACTORY o. p. s.

„Pražský týden vizuálního umění – Mladí umělci Praze“

12 700 000

4 950 000

žádost stažena z jednání

 

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci vybraných kulturních projektů uvedených v přiložené tabulce a podpořit projekty celkovou částkou  11 590 000Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy Radě HMP.

 

4. Cena hl.m.Prahy za významná umělecká  či jiná významná díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hlavnímu městu

§    Členové výboru obdrželi fotokopie všech návrhů na udělení Ceny hl.m.Prahy za významná umělecká  či jiná významná díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hlavnímu městu.

§    Bc. Pecha požádal členy výboru, aby se s předloženými podklady seznámili a na prosincové zasedání si připravili návrhy na poskytnutí Ceny.

§    Závěr: Členové výboru se seznámí s předloženými návrhy a na prosincovém zasedání budou jednat o Ceny udělení hl.m.Prahy za významná umělecká  či jiná významná díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hlavnímu městu.

 

5.Sloupy Praha 2008

§    R. Augustin, umělecký ředitel festivalu Sloupy Praha 2008, informoval o připravovaném festivalu Sloupy Praha 2008 a požádal výbor o podporu připravovaného festivalu. Se souhlasem ELTODO bude vytipováno 200 sloupů veřejného osvětlení mimo centrum, na nichž účastníci festivalu uskuteční svá výtvarná díla.

§    Z Richter vyjádřil obavu, aby nebyly poškozeny nátěry u dalších sloupů. Nátěrová barva je velmi drahá. Souhlas k festivalu by měly poskytnout konkrétní MČ. Ing. Jech doporučil, aby dohoda se společností ELTODO byla uzavřena písemnou formou. Ing. Stádník konstatoval, že je třeba, aby konání festivalu bylo projednáno i s výborem pro ochranu památek a cestovního ruchu ZHMP.

Závěr: 1. Výbor bude jednat o doporučení konání festivalu na prosincovém zasedání.

2. Pořadatelé festivalu předloží na prosincové zasedání seznam konkrétních sloupů veřejného osvětlení, které budou vybrány pro festival, a fotografie ukázek sloupů s výtvarnými díly.

 

6 Různé

 

6.1. – Místní poplatky ze vstupného

§    J.Stanko seznámil členy výboru s dopisem ředitelky DPC MHMP z něhož vyplývá, že  by výbor měl výslovně  doporučit zrušení místních poplatků ze vstupného u akcí konaných v prostorách s kapacitou nad 3 000 míst.

§    V diskusi dr. Ryšlinková upozornila, že MČ potřebuje finanční prostředky na údržbu těchto velkých prostor. I.Bednář vznesl dotaz, zda se odvádí poplatky také při konání sportovních akcí. Mgr. Navrátilová upřesnila, že místní poplatek ze vstupného u sportovních akcí činí 10%, u kulturních akcí nad 3 000 diváků činí 5%. Snaha zcela zrušit místní poplatek ze vstupného neprošla připomínkovým řízení u MČ. V souvislosti s návrhem zrušit místní poplatky ze vstupného J.Stanko navrhl, aby pořadatel před konáním akce složil např. vratnou kauci ve výši 50 000 Kč, z níž by se zaplatila případná škoda.

Závěr: Členové výboru hlasovali o doporučení zrušit místní poplatek ze vstupného u kulturních akcí na území hl.m.Prahy konaných v prostorách s kapacitou nad 3 000 osob. (Hlasování: 6 - pro, 0 - proti, 1 se zdržel hlasování.) Návrh nebyl schválen.

 

6.2. – Informace o umělci Romanu Týcovi

§    Členové výboru v souladu s požadavkem z minulého zasedání obdrželi písemnou informaci  o umělci Romanu Týcovi.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí

 

6.3. – Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru spisovatelce Marii Rivai na vydání dětské knihy Smaragdové ostrovy

§    Ing. Alinčová doporučila poskytnout dar, neboť knihy pro děti spisovatelky M.Rivai jsou velmi zajímavé.

§    Dr.Ryšlinková zpochybnila možnost  hl.m.Prahy poskytovat finanční příspěvek jinou formou než partnerstvím a grantem. Mgr. Navrátilová vysvětlila, že dle zákona o hl.m.Praze může v rámci samostatné působnosti město poskytovat dary fyzickým a právnickým osobám včetně oblasti sociální, humanitární i kulturní.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím finančních prostředků formou daru spisovatelce Marii Rivai z kapitoly 0619, odd. § 3392-partnerství, ve výši 50 000 Kč na vydání dětské knihy Smaragdové ostrovy

2. Výbor souhlasí s úpravou rozpočtu v rámci kapitoly 0619-OKP MHMP následovně: snížení odd. § 2143-cestovní ruch o 50 000 Kč a zvýšení odd. § 3392-partnerství o 50 000 Kč

3. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru Radě HMP.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 2 se zdrželi hlasování)

 

6.4. – Návrh na poskytnutí finančních prostředků  formou daru společnosti FOIBOS a.s. na publikaci Slavné pražské vily a dar občanskému sdružení Divadlo AHA! na nastudování a uvedení premiér pro děti

§    Členové výboru na návrh předsedy projednávali každý materiál zvlášť.

A -  Dar společnosti FOIBOS a.s. na publikaci Slavné pražské vily

Závěr: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím finančních prostředků formou daru ve výši 250 000 Kč společnosti FOIBOS, a.s., na vydání publikace Slavné pražské vily 2007 a výstavné expozici. (Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 2 se zdrželi hlasování)

2. Výbor doporučuje radními Ing. Richterovi předložit návrh k projednání v Radě HMP.

B - Dar občanskému sdružení Divadlo AHA! na nastudování a uvedení premiér pro děti

§    Občanské sdružení Divadlo AHA! požádalo o navýšení grantu na r. 2007 na projekt GONG DĚTEM. Výbor projednal předloženou žádost.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s navýšením grantu ve výši 300 000 Kč občanskému sdružení DIVADLO AHA! na projekt GONG DĚTEM. (Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 se zdrželi hlasování)

2. Výbor doporučuje radními Ing. Richterovi předložit návrh k projednání v Radě HMP.

 

6.5.– Návrh na prodloužení termínu plnění grantu filmového projektu Sestra do roku 2008

§    Výbor projednal žádost společnosti Endorfilm, s.r.o. o prodloužení termínu plnění realizace projektu do 31.12.2008.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s prodloužení termínu plnění realizace projektu Sestra do 31.12.2008.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi  předložit RHMP tento návrh.

 

6.6.– Žádost o navýšení grantu Pražské komorní filharmonii, o.p.s.

§    Výbor projednal žádost Pražské komorní filharmonie, o.p.s. o navýšení grantu na rok 2007.

Závěr: 1. Výbor souhlasí se zvýšením  účelové dotace – grantu Pražské komorní filharmonii, o.p.s. na rok 2007 o 800 000 Kč z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2007 z kapitoly 0619, § 3399.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi předložit RHMP návrh na zvýšení grantu.

 

6.7 – Návrh na schválení zásad pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

§    Členové výboru projednali materiál k návrhu na schválení zásad pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici.

Závěr: Výbor souhlasí s návrhem na schválení zásad pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi předložit RHMP návrh na schválení zásad pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

 

6.8 – Komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění

§    RHMP svým usnesením č. 1676 ze dne 6.11.2007 schválila vyhlášení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění  na rok 2008. V souvislosti s tím výbor věnoval pozornost předloženému seznamu vybraných subjektů, které budou požádány o předložení návrhů na složení grantové komise. V diskusi F.Adámek doporučili rozšířit seznam oslovených subjektů o FOK a Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením na Praze 3. Ing. Richter požádal členy výboru, aby případné další návrhy oznámili OKP MHMP do 9.11.2007.

Závěr: 1. Výbor žádá OKP MHMP, aby  urychleně požádá vybrané subjekty o návrhy na členy komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění.

2. Výbor na svém mimořádném zasedání dne 26.11.2007 projedná došlé návrhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádné zasedání se bude konat v pondělí 26. 11. 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 5. 12. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha