Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche(místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

MUDr. N. Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

Mgr. J.Řeřicha, MENE TEKEL

+ 7 zástupců umělecké veřejnosti – dle prezenční listiny

 

Omluveni: M. Langmajer

 

1. Rozpočet na rok 2008 – kapitola 06 – kultura

  • Ing. Richter představil rozpočet na rok 2008 – kapitola 06 – kultura.
  • Členové výboru diskutovali o předloženém materiálu. Mgr. Semelová vyjádřila politování nad tím, že se snižuje rozpočet na kulturu a že nejsou využívány příspěvky z Evropské unie. Ing. Jech a dr. Ryšlinková  kritizovali, že z rozpočtu kultury jsou financovány přípravy na Olympijské hry. Dr. Ryšlinková doporučila rozčlenit, kolik je určeno na volnočasové aktivity, kolik na kulturu.

Závěr: Výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2008 – kapitola 06 – kultura.

 

2. Návrh na udělení partnerství hl. m. Prahy

§    Členové výboru diskutovali o předložených projektech. Po diskusi vždy hlasovali o každém projektu zvlášť.

 

Žádosti přeřazené z jednání dne 7.11. 2007 na zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP konané dne 26.11.2007

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

MENE TEKEL

festival proti totalitě s mezinárodní účastí (2. ročník)

UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení

3 030 000

950 000

 

450 000

2.

Muzeum Karlova mostu

První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r. o.

14 085 630

8 500 000

5 000 000

Ostatní žádosti o partnerství

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

Unlimites, o. s.

U štěstí dam (musical radical)

495 000

110 000

110 000

2.

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s.

Doteky hudby a poezie

640 000

300 000

300 000

3.

KRONOS-spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených

Slavnostní Mikulášská besídka

372 000

372 000

200 000

4.

Albresa S.A., s.r.o.

Vánoce na Bílo

5 695 000

3 495 000

400 000

5.

Bon Art Production spol. s r.o.

Královny muzikálů pro Kapku naděje

5 200 000

1 950 000

500 000

6.

PROXIMA production, s.r.o.

Vánoční španělská škola Praha

5 855 000

3 500 000

bez návrhu – na příští jednání

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

35 372 630

19 177 000

6 960 000

§    U žádosti č. 5 – společnosti Bon Art Production spol. s r.o. se výbor shodl, že obdarovaný musí předložit podrobné vyúčtování s přesnou finanční částkou, která bude předána Nadaci Kapka naděje.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci vybraných kulturních projektů uvedených v přiložené tabulce a podpořit projekty celkovou částkou 6 960 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy Radě HMP.

 

 

3. Návrh na složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2008

§    Členové výboru obdrželi přehled návrhů na nové složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2008. Komise by měla být složena z 12 odborníků. Předsedou komise bude předsedy výboru pro kulturu a volný čas ZHMP.

§    Členové výboru diskutovali o složení komise. Ing. Richter doporučil, aby alespoň 3 členové ze stávající grantové komise byli členy i v nové komisi, jmenovitě uvedl doc. Justa a M.Smolíkovou. Dále konstatoval, že v předložených návrzích jsou některé osobnosti uvedeny vícekrát, což svědčí o jejich odborných kvalitách. Dr. Ryšlinková požádala o stanovení počtu odborníků pro jednotlivá umělecká odvětví. Bc. Pecha doporučil pro každou oblast stanovit 2 odborníky s tím, že literatura a film budou spojeny. Dr. Ryšlinková a Ing. Jech konstatovali, že materiál byl rozdán pozdě, až na zasedání výboru a že nejsou v materiálu uvedeny instituce, které konkrétné návrhy zaslaly. I.Bednář doporučil, aby tříčlenná pracovní skupina předložila na příštím zasedání návrh na složení komise. Bc. Pecha navrhl složení pracovní skupiny: předseda výboru + oba místopředsedové.

Závěr: Výbor pověřuje předsedu a oba místopředsedy, aby na příštím zasedání předložili návrh na složení nové komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2008.

 

4.Různé

4.1 – Kulturní život v Jindřišské věži

§    Členové výboru diskutovali o předložené žádosti o partnerství hl.m.Prahy.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci projektu a podpořit jej částkou 140 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy Radě HMP.

 

4.2 – Doporučení OKP MHMP

Závěr: 1. Výbor doporučuje OKP MHMP připravit výběrové řízení na firmu, která bude sledovat a vyhodnocovat průběh grantového řízení na rok 2008.

2. Výbor žádá OKP MHMP, aby stanovil priority na poskytnutí partnerství hl.m.Prahy na rok 2008 a předložil je k projednání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 5. 12. 2007 ve 12.30 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha