Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

+ dle prezenční listiny 14 zástupců umělecké veřejnosti

 

1. Schválení programu mimořádného zasedání výboru

 • Předseda výboru navrhl změnu programu s tím, že pokud nebude projednán a schválen návrh na přidělení grantů, nelze projednávat bod č. 2 - návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy.

Závěr: Členové výboru souhlasí s tímto návrhem. (Hlasování: 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

2. Projednání návrhu na poskytnutí grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

 • Předseda výboru informoval o práci komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění (dále jen „komise“) včetně průběhu veřejných slyšení.
 • Ing. Jech vznesl kritické připomínky k výstupu grantové komise: chybí celkové údaje o počtech podaných a vyřazených grantových žádostí, materiály byly posílány postupně, neměl možnost seznámit se s návrhem OKP MHMP k akreditaci žadatelů v kategorii č. 1.
 • Ing. Richter uvedl, že v loňském roce bylo v rozpočtu města vyčleněno na kulturní granty 168 milionů Kč, letos 200 milionů Kč. Je to jediná položka v rozpočtu města, kde došlo k navýšení. V souvislosti s víceletými granty slíbil, že bude částka na granty navýšena o dalších 8 milionů Kč. Za této situace je však naprosto nereálný návrh grantové komise ve výši 216 milionů Kč. Dále informoval o návrhu pro jednotlivé skupiny (uvedeno v tabulce) a vyjádřil kritiku, že ve skupině č. 3 (podpora mladých a začínajících umělců) nebyla rozdělena plná vyčleněná částka.

Grantová skupina

Vyčleněná finanční částka

(v Kč)

Navržená finanční částka

(v Kč)

Rozdíl (v Kč)

1.

50 000 000

50 000 000

-

2.

50 000 000

47 940 000

+ 2 060 000

3.

40 000 000

28 260 000

+ 11 740 000

4.

68 000 000

89 950 000

- 21 950 000

Celkem

208 000 000

216 150 000

- 8 150 000

 • Z.Richter konstatoval, že se opakuje situace z loňského roku a že nelze překročit stanovenou částku na granty.
 • Dr. Ryšlinková vznesla kritiku: 1/ na pozdní poskytnutí návrhu grantové komise, takže se nemohla na jednání řádně připravit, 2/ na absenci aktualizované kulturní politiky, 3/ na nedostatečné množství finančních prostředků ve skupině č. 4, 4/ na rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových skupin, chybí flexibilita, 5/ na výtky směrované na práci komise. Vyslovila názor, že se komise zachovala správně, když s cílem zachovat kulturní život města nevyčerpala všechny finanční prostředky pro mladé umělce  ve skupině č. 3.
 • V následné obsáhlé diskusi členové výboru oponovali dr. Ryšlinkové s tím, že podpora mladým umělcům je velmi důležitá. Dále zdůrazňovali, že grantová komise musí dodržet stanovený limit na granty. I.Bednář konstatoval, že město dává ze svého rozpočtu na kulturu a památky 5%, zatímco MK ČR pouze 0,7 %. Ing. Alinčová poznamenala, že částka schválená ZHMP na granty je závazná, např. sociální výbor má schváleno na granty pouze 90 milionů a musí tedy vyjít s touto sumou. Ing. Poche řekl, že v tabulkách je patrný jednostranný zájem členů komise na preferenci jejich oboru. Kriticky se vyjádřil k 1. grantové skupině, kde vidí finanční rezervu. Ing. Jech ve svém vystoupení vznesl dotaz  na systém akreditace v 1. skupině, na notifikaci grantového systému hl.m.Prahy a na způsob, jak OKP MHMP dodržuje směrnici „de minimis“. Předseda výboru požádal Mgr. Navrátilovou o písemnou informaci o notifikaci grantového sytému: „Hl.m.Praha zpracovává z důvodů právní jistoty oznámení Evropské komisi – prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – grantového systému hlavního města Prahy, na základě kterého poskytuje město dotace v oblasti kultury a umění s tím, že se nejedná o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES vzhledem k tomu, že nedochází k žádnému narušení hospodářské soutěže/žádnému ovlivnění obchodu uvnitř Společenství, protože podporovaná  činnost je čistě místního charakteru a nemá za cíl (ani důsledek) přilákat zahraniční publikum, není předmětem výměny mezi členskými státy a obyvatelé členských států neputují přes hranice s hlavním cílem návštěvy těchto akcí. V případě poskytnutí grantů na podporu propagace a prezentace pražské kultury v zahraničí či grantů na podporu mezinárodní spolupráce subjektů působících v Praze se jedná opět o projekty nekomerční (ztrátové), o projekty, jejichž předmětem jsou nejrůznější mezinárodní přehlídky a festivaly a účast na nich je prestižní záležitostí. Při pořádání těchto festivalů a přehlídek je obchodní výměna vyloučena. V současné době probíhají konzultační jednání s "Úřadem" o obsahu oznámení.“
 • Z.Richter konstatoval, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu grantových žádostí (letos více než 700) není možno uspokojit všechny požadavky, a tudíž budou vždy nespokojení uchazeči. I.Bednář vyjádřil přesvědčení, že se grantový systém dostal do patové situace. Žádné divadlo z minulých let nezaniklo, přibyla další. Všechna si nárokují finanční příspěvek. Doporučil proto zahájit diskusi o pražské divadelní síti. Původní záměr transformace byl takový, že po 4 letech se vypíše výběrové řízení na divadelní prostory, do něhož se může pochopitelně přihlásit i současný provozovatel. V nastálé situaci je však flexibilita víceletých grantů nulová.
 • Dr. Ryšlinková poukázala na skutečnost, že ve skupině č. 1 jsou 2/3 obchodních subjektů, které krátí peníze na granty o 30 milionů Kč. Navrhla, aby skupina č. 1 nebyla nároková, ale aby obdržely dotaci na vstupenku pouze subjekty, které jsou vyhodnoceny jako kulturní. Ing. Richter objasnil dr. Ryšlinkové, že 1. skupina není nároková, zařazení žadatelů do této skupiny je podmíněno jejich akreditací. Tito žadatelé poskytují kulturní služby. Dotace na vstupenku je chápána jednak jako provozní grant poskytující jistotu souboru, jednak je vztažena k divákovi; každý divák tak od města dostane dotaci na vstupenku ve výši 41 Kč.
 • Ing. Jech navrhl následující body usnesení k tomuto jednání, o nichž členové výboru hlasovali zvlášť: 1. Výbor doporučuje procentuální rozdělení finančních prostředků v jednotlivých grantových skupinách podle návrhu grantové komise (Hlasování: 2 pro, 1 proti, 10 se zdrželo hlasování). Návrh nebyl přijat. 2. Výbor žádá grantovou komisi o zaslání zápisů z jednání včetně zdůvodnění rozhodnutí u jednotlivých grantových projektů. (Hlasování: 5 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování). Návrh nebyl přijat. 3.Výbor žádá o zveřejnění aktuální grantové politiky a notifikaci grantového systému. (Hlasování 5 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování). Návrh nebyl přijat.
 • Ing. Richter uvedl, že aktuální grantová politika bude samozřejmě zveřejněna. Požádal grantovou komisi o písemné zdůvodnění každého navrženého grantu.
 • Členka grantové komise M.Smolíková upozornila, že když souhlasila se svým členstvím v komisi, nebyla známa ještě finanční částka určená na granty. Komise začala pracovat s příslibem, že částka na granty bude upravena. Dále vyjádřila údiv nad tím, že město vůbec vyhlásilo víceleté granty, když na ně nemá peníze. Zároveň konstatovala, že ve skupině č. 1 je dotace na vstupenku nároková.
 • Členka komise Mgr. Kreuzmannová řekla, že radního Richtera několikrát upozorňovala na nedostačující vyčleněnou výši finančních prostředků na granty. Tím, že se grantové komisi ve skupině č. 1 nepodařil záměr vyřadit 12 subjektů, uteklo minimálně 25 milionů Kč. V této souvislosti upozornila na nutnost dodržování směrnice „de minimis“.

 

Závěr: 1. Výbor žádá grantovou komisi, o předložení návrhu na rozdělení částky 208 milionů Kč. (Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

2. Výbor žádá grantovou komisi, aby dodržela procentuální rozdělení objemu finančních prostředků v jednotlivých grantových skupinách. V případě, že tomu tak nebude, žádá o písemné zdůvodnění. (Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování)

3. Výbor žádá grantovou komisi o písemné zdůvodnění, proč ve 3. skupině nevyčerpala finanční prostředky ve výši 11 740 000 Kč. (Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování)

4. Výbor žádá o znovuprojednání akreditace ve skupině č. 1. (Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování)

Následně členové výboru hlasovali o všech 4 bodech tohoto usnesení dohromady s tímto výsledkem: 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 13. 2. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha