Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M. Richter, radní hl.m.Prahy

RNDr. J, Ryšlinková, členka ZHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

4 zástupci auditorské firmy KPMG Česká republika, s.r.o.

dle prezenční listiny 18 zástupců umělecké veřejnosti

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Poche, Ing. F. Stádník , MUDr. T. Kaštovský, B. Zoufalík

 

 

1. Schválení programu jednání výboru

  • I. Bednář požádal, aby v zápise ze 41. zasedání na str. 1, řádek 6. od konce bylo doplněno slovo „navrhl“. Text tedy bude v tomto znění: „…a navrhl, aby byla zajištěna v dalších letech vázanost přiznaného grantu na výši rozpočtu města...“.Členové výboru souhlasili se zapracováním požadavku a schválili správnost zápisu ze  40. a 41. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 42. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Informace o výběrovém řízení na ředitele ZOO Praha

  • Členové výboru obdrželi informaci o výběrovém řízení na ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m.Prahy. Na základě tohoto řízení jmenovala Rada HMP dne 8.12.2009 s účinností od 1.1.2010  Mgr. Miroslava Bobka.
  • Ing. Alinčová doporučila, aby byl nový ředitel pozván na zasedání výboru.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

3. Informace o ceně Knihovna roku

  • Členové výboru obdrželi informaci o úspěchu Městské knihovny v Praze, která v letošním roce získala cenu MK ČR „Knihovna roku“.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí

 

 

4. Seznámení s výsledky auditu u vybraných organizací v oblasti kultury

  • Členové výboru obdrželi Ekonomickou, věcnou, právní, organizační a personální analýzu vybraných příspěvkových organizací hl.m.Prahy a Organizační, právní a ekonomickou analýzu všech příjemců navýšených grantů hl.m.Prahy v roce 2008 a 2009. Obě analýzy obsahovaly také závěrečná doporučení jak pro organizace, tak pro zadavatele auditu – MHMP. Audit provedla společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Zástupci této společnosti obě zprávy za pomoci videoprojekce veřejně prezentovali.
  • V následné diskusi vystoupili zástupci sledovaných organizací se svými připomínkami. Předně poukazovali na velmi krátkou dobu – 3 pracovní dny, které měli k připomínkování předložených analýz. Dále zdůraznili nutnost, aby každá konkrétní organizace měla možnost projednat své připomínky s auditorskou firmou, neboť, jak zdůraznili,  jen takovým způsobem může získat zadavatel auditu - MHMP vypovídající plnohodnotný materiál. Radní Ing. Richter konstatoval, že by bylo správné, aby auditorská firma projednala zpracované analýzy s konkrétními organizacemi, vypořádala jejich připomínky a promítla je do závěrečné zprávy. Tu pak následně předloží výboru. Ing. Sobotka, předseda Poradního sboru primátora hl.m.Prahy, požádal, aby dopracované analýzy byly předloženy rovněž Poradnímu sboru. Dr. Ryšlinková vyjádřila konkrétní obavy v souvislosti se sledovanou soběstačností a případným tlakem na její zvyšování, aby postupně nedocházelo k „bulvarizaci“ dramaturgie divadel. Dr. Nekolný, pracovník Institutu umění – Divadelního ústavu, poznamenal, že ve srovnání s jinými evropskými divadly dosahují pražská divadla nadstandardního procenta soběstačnosti. Špička v Evropě je 30%. Kde divadla vykazují vyšší soběstačnost, zvažuje se o snížení finančního příspěvku. Ing. Richter vstoupil do diskuse s tím, že nikdo nebude nutit divadla k plošnému dosahování  vyššího procenta soběstačnosti. Úkolem předloženého materiálu bylo vůbec poprvé vypracovat podobné srovnání a zhodnocení. Bc. Pecha doplnil, že nyní nastává druhá etapa, kdy se organizace budou mít možnost vyjádřit k analýzám. Na dotaz ředitele Divadla na Vinohradech upřesnil, že závěry jednotlivých analýz auditorské firmy nejsou pro organizace příkazy. Na základě dopracovaných analýz bude teprve následně předložen Radě HMP materiál, který bude obsahovat úkol pro odvětvový odbor - OKP – projednat s organizacemi realizaci auditních závěrů a zapracovat pokyn k jejich aplikaci a dále některá zevšeobecněná doporučení příspěvkovým organizacím vycházející z auditorských závěrů, nebude se však jednat o doslovné kopírování doporučení auditu. Se závěry auditu bude pracovat také grantová komise, promítnou se rovněž do stávajícího grantového systému.

 

Závěr: 1. Výbor vzal na vědomí Ekonomickou, věcnou, právní, organizační a personální analýzu vybraných příspěvkových organizací hl.m.Prahy a Organizační, právní a ekonomickou analýzu všech příjemců navýšených grantů hl.m.Prahy v roce 2008 a 2009.

2. Výbor žádá auditorskou společnost KPMG Česká republika, s.r.o. o zkorigování obou předložených analýz v souvislosti s připomínkami sledovaných subjektů, o následné dopracování těchto analýz včetně závěrečných doporučení a jejich opětné předložení výboru.

3. Dopracované analýzy budou také předloženy Poradnímu sboru primátora hl.m.Prahy.

4. V souvislosti s dopracovanými analýzami si výbor následně určí subjekty, jimiž se bude zabývat podrobněji.

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 5. 1. 2010 ve 12.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha