Přítomni: členové -  Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Bc. O. Pecha, Z. Richter, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

+ dle prezenční listiny 2 zástupci odborné veřejnosti

 

Omluveni: Mgr. M. Semelová, B. Zoufalík

 

 

1. Změny ve složení výboru

  • Na základě usnesení ZHMP č. 32/69 ze dne 17.12.2009 došlo k personálním změnám ve složení výboru. Na vlastní žádost byl z funkce předsedy uvolněn Bc. O. Pecha, který se stal radním hl.m.Prahy a je členem výboru. Předsedou výboru se stal Mgr. I. Bednář. Poděkoval Bc.O.Pechovi za práci, kterou po dobu 3 let jako předseda výboru vykonával.

 

 

2. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili správnost zápisu ze 42. zasedání výboru. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 43. zasedání. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

3. Návrh na poskytnutí jednoletých grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2010

  • Mgr. Bednář vedl projednávání předloženého návrhu po jednotlivých stránkách. Rozděleno bylo 230 milionů Kč. Ing. Drhová kriticky poukázala na nízkou podporu divadel u jednoletých grantů na celoroční činnost, např. Branické divadlo, Komorní činohra, Divadlo Dobeška, v porovnání s poskytnutou podporou divadlům u víceletých grantů. Bc.Pecha řekl, že na financování těchto divadel se podílejí také MČ. Město přijímá úlohu financování u projektů celopražské úrovně. Ing. Alinčová upozornila, že projekt č. Ba/083 čerpá také podporu i v oblasti sociální. Doporučila sledovat pro příště podporu předložených žádostí také v oblasti sociální a národnostních menšin. Mgr. Bednář poukázal na skutečnost, že v jedné budově hraje více divadelních souborů, přitom si všechny tyto soubory podaly žádosti o grant. Bc. Pecha jako předseda grantové komise informoval, že grantová komise zasedala ještě 5.1. dopoledne a upravila návrh následovně:

str. 78 – projekt č. Bd/326 – 30 000 Kč

str. 80 – projekt č. Bd/333 – 800 000 Kč (navýšení o 300 000 Kč)

str. 80 – projekt č. Bd/334 – 3 500 000 Kč ( snížení o 500 000 Kč)

str. 84 – projekt č. Bd/356 – 20 000 Kč

str. 84 – projekt č. Bd/357 – 20 000 Kč

str. 85 – projekt č. Bd/364 – 40 000 Kč

str. 86 – projekt č. Bd/367 – 100 000 Kč

str. 86 – projekt č. Bd/368 – 50 000 Kč

str. 88 – projekt č. Bd/378 – 80 000 Kč

str. 89 – projekt č. Bd/381 – 30 000 Kč

str. 90 – projekt č. Bd/389 – 20 000 Kč

str. 93 – projekt č. Bd/408 – 20 000 Kč

str. 95 – projekt č. Bd/419 – 50 000 Kč

str. 96 – projekt č. Bd/425 – 30 000 Kč

Oproti původnímu návrhu byl tedy navržen grant dalším 12 žadatelům + jednomu žadateli byl navýšen, celkem bylo navíc rozděleno 790 000 Kč. Jednomu žadateli byl grant snížen o 500 000 Kč.

  • Členové výboru souhlasně přijali návrh grantové komise, aby formou partnerství hl.m.Prahy byly podpořeny projekty č. Bb/199 a č. Bb/200 na str. 52 a projekt č. Bg/487 na str 111.
  • Mgr. Bednář poděkoval OKP MHMP za zpracování grantových žádostí.

Usnesení: Výbor doporučuje návrh na udělení jednoletých grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění včetně úprav přednesených na zasedání předsedou grantové komise k předložení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

4. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

  • Členové výboru obdrželi tabulku se všemi podanými žádostmi o partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2010.
  • O poskytnutí partnerství hl.m.Prahy bude výbor jednat na příštím zasedání. Žádosti o partnerství jsou k dispozici na OKP MHMP.

Závěr: Výbor vzal tabulku na vědomí.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 3. 2. 2010 ve 12.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář