Přítomni: členové -     Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Bc. O. Pecha, Z. Richter, Mgr. M. Semelová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: RNDr. J. Ryšlinková , členka ZHMP

Mgr. Z. Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. M. Bobek, ředitel Zoologické zahrady hl.m.Prahy

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

+ dle prezenční listiny 21 členů odborné veřejnosti

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Poche, Mgr. M. Reedová, M. Šandová, B. Zoufalík,

 

1. Změna ve složení výboru

 • Usnesením ZHMP č. 33/32 ze dne 28.1.2010 byla jmenována členkou výboru Mgr. Markéta Reedová.

 

2. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu ze 43. zasedání výboru. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 44. zasedání. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

3. Setkání s novým ředitelem Zoologické zahrady hl.m.Prahy

 • Mgr. Bobek stručně informoval o své koncepci provozu a rozvoje Zoologické zahrady hl.m.Prahy a v diskusi zodpověděl  dotazy členů výboru.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí

 

4. Výsledky auditu u vybraných organizací v oblasti kultury po vypořádání připomínek a jejich projednání firmou KPMG Česká republika, s.r.o. s jednotlivými organizacemi

 • Na vyzvání předsedy výboru Mgr. Navrátilová stručně informovala o výsledcích auditu. Audit konstatoval, že u všech sledovaných příspěvkových organizací v oblasti kultury byla naprostá profesionalita a odpovědnost při nakládání s finančními příspěvky zřizovatele. Nebyla shledána žádná pochybení. V závěrech pouze doporučuje případná organizační opatření vedoucí ke zlepšení činnosti. Rozdíly v soběstačnosti mezi příspěvkovými organizacemi a příjemci grantů spočívají v nákladnosti a výpravnosti  inscenací. Příspěvkové organizace mají inscenace výpravnější  s větším obsazením, zatímco příjemci grantu uvádějí méně náročné inscenace co do obsazení i co do výpravy.
 • V diskusi členové výboru vyjadřovali své návrhy na využití analýzy. K dotazům na cenu auditu je třeba požádat o konkrétní údaj Ing. Trnku, ředitele MHMP.
 • Ředitelka Divadla Na zábradlí požádala, aby ředitelům divadel bylo poskytnuto shrnutí závěrečných doporučení vypracované pro členy výboru. Výbor neměl k žádosti námitky.

Usnesení: 1. Výbor bere na vědomí shrnutí ekonomických, věcných, právních, organizačních a personálních analýz příspěvkových organizací hl.m.Prahy provedené firmou KPMG ČR, s.r.o. a doplněné srovnáním citované analýzy v HDK provedené firmou BNV Consulting a shrnutí uvedených analýz u všech příjemců navýšených grantů hl.m.Prahy.

2.Výbor doporučuje radnímu Bc. Pechovi předložit výsledky  analýz Radě HMP.

3. Výbor žádá OKP MHMP o předložení srovnání výsledků hospodaření  příspěvkových organizací hl.m.Prahy v jeho působnosti za rok 2009 v obdobném členění.

Termín: duben 2010

 (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

5. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

 • Členové výboru obdrželi na předchozím zasedání tabulku se všemi podanými žádostmi o partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2010.
 • Mgr. Bednář představil stručně každou podanou žádost a přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se samostatně nehlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 77 000 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Závěrečné hlasování: 7 pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování)

 

6. Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy – po ukončení připomínkového řízení

 • Mgr. Navrátilová stručně představila vývoj vzniku Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy. Poprvé byla přijata  v r. 2006, aktualizovaná byla v r. 2007. V souvislosti s kritikou grantového systému byl ustanoven Poradní sbor primátora, který měl jako jeden z úkolů vypracovat její další aktualizaci. Mgr. Navrátilová podrobně seznámila výbor s došlými připomínkami s důrazem na 3 připomínky MČ, které se shodně týkaly podpory rozvoje místních tradic v okrajových částech města.
 • Členové výboru se v diskusi nakonec shodli, že tuto připomínku netřeba zapracovávat do Koncepce. Grantová komise pracuje s informacemi o podpoře projektů v MČ. V případě, že kulturní subjekt výrazně přesahuje význam MČ, zvyšuje hl.m.Praha svůj podíl na financování jeho činnosti, například Dejvické divadlo.

Usnesení: Výbor doporučuje  Koncepci kulturní politiky HMP  k předložení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

7. Různé

7.1 – Státní opera Praha

 • Výbor pro kulturu na svém říjnovém zasedání v roce 2009 doporučil vytvoření expertní komise k řešení otázky případného převzetí Státní opery Praha hl.m.Prahou.
 • Členové výboru projednali návrh na složení expertní komise a doporučili rozšíření o Ing. Z.Javornickou.

Usnesení: 1. Výbor souhlasí s ustavením expertní komise radního Pechy určené k řešení otázky případného převzetí  Státní opery Praha hl.m.Prahou a s následným složením této komise:

1.PhDr. Ilja Šmíd, ředitel SO hl.m.Prahy FOK a člen Poradního sboru primátora

2.Petr Kracik, ředitel Divadla pod Palmovkou

3.Egon Kulhánek, ředitel HDK a člen Poradního sboru primátora

4.Mgr. Jindřich Gregorini, ředitel Divadla na Vinohradech a člen Poradního sboru primátora

5.Ing. Daniel Sobotka, předseda Poradního sboru primátora

6.PhDr. Josef Herman, Csc., divadelní a hudební kritik, místopředseda Por. sboru primátora

7.JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka LEG MHMP

8.JUDr. František Mikeš, náměstek ministra kultury ČR a člen Poradního sboru primátora

9.Mgr. Jaroslav Vocelka, ředitel Státní opery Praha

10.PhDr. Helena Havlíková, hudební kritička

11.PhDr. Jaroslav Someš, divadelní a hudební kritik

12.Mgr. Zuzana Navrátilová, vedoucí oddělení kultury MHMP

2. Výbor doporučuje rozšířit složení komise o Ing. Zdenu Javornickou, zástupkyni ředitele MHMP pro oblast finanční

 (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi hlasování)

 

7.2 Návrh na odkoupení vstupenek na představení příspěvkových organizací Hudební divadlo v Karlíně a Městská divadla pražská a na lyrikál Kudykam ve Státní opeře Praha v r. 2010 hlavním městem Prahou

 • Členové výboru projednali návrh na odkoupení vstupenek na představení příspěvkových organizací Hudební divadlo v Karlíně a Městská divadla pražská a na lyrikál Kudykam ve Státní opeře Praha. Vstupenky by následně měly být nabídnuty odborovým svazům s tím, že distribuci by zajistil Odborový svaz pražských dopraváků

Usnesení: Výbor nedoporučuje  radnímu Pechovi předložit Radě HMP návrh na odkoupení vstupenek na představení příspěvkových organizací Hudební divadllo v Karlíně a Městská divadla pražská a na lyrikál Kudykam ve Státní opeře Praha v r. 2010 hlavním městem Prahou.

(Hlasování: 6 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 3. 3. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář

 

 

 


Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl. projektu

Požadovaná částka

Doporučení výboru*

Poznámka

 

 

 

 

 

1

1058372/2009

HUMMER CENTRUM s. r. o.,

OPEN DAY

1 822 900

1 660 900

1 200 000

 

5

804683/2009

Eugen Brikcius,

KULTURNÍ EKUMENA 2010 (I.-V.)

690 000

460 000

0

přidělen grant 80 tis. Kč (Be/429)

9

830231/2009

AGENTURA SCHOK, spol. s r.o.,

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

37 594 000

5 500 000

1 650 000

 

10

793496/2009

FEBIOFEST s. r. o.,

Mezinárodní filmový festival Praha FEBIOFEST 2010

28 000 000

5 000 000

2 500 000

 

11

829880/2009

Impresario - česká umělecká agentura, spol. s r.o.,

Bobby McFerrin. Návrat legendy do Prahy - veřejný koncert a galakoncert

9 000 000

3 000 000

1 900 000

 

13

804670/2009

Eugen Brikcius,

V + W SLOVEM I OBRAZEM

449 000

300 000

0

přidělen grant 80 tis. Kč (Be/435)

18

831171/2009

Michaela KUCHAŘOVÁ,

World Press Photo

1 200 000

250 000

200 000

 

20

840959/2009

ETCETERA FILM s. r. o.,

PRAHA DĚTEM - PSST, MAESTRO PŘICHÁZÍ

1 950 000

500 000

0

 

22

843659/2009

Pražské jaro, o. p. s.

Pražské jaro

79 410 000

9 500 000

9 000 000

 

23

856877/2009

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s.

Cena Jiřího Ortena

110 00

50 000

30 000

 

24

853787/2009

Alena Novotná

Fotograf Miloň Novotný 1930 - 1992

296 400

90 000

30 000

 

25

859707/2009

ČESKÁ TELEVIZE

47. MTF Zlatá Praha

5 762 000

1 800 000

400 000

 

27

872678/2009

Mimo domov

OUT of HOME 2010

1 300 000

1 220 000

700 000

 

28

875290/2009

RIFF RAFF s. r. o.

KAŠPÁRKOHRANÍ

3 587 850

3 587 850

1 000 000

 

29

875058/2009

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Přelet nad loutkářským hnízdem 2010

408 000

120 000

0

 

30

874784/2009

Institut umění - Divadelní ústav,

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

335 000

120 000

0

 

35

881067/2009

Společnost Franze Kafky, o. s.

Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2010 - 10. ročník

569 250

200 000

200 000

 

36

880482/2009

Občanské sdružení Sedm paprsků

4. mezinárodní krajanský festival

1 850 000

700 000

350 000

 

37

880508/2009

Tolerdance

STREET FOR ART 2010

1 107 500

627 500

0

 

38

881057/2009

akad. mal. Jan KUNOVSKÝ

SIRAEL

1 000 000

500 000

0

 

39

880514/2009

"Společnost GASPARD",

LETNÍ LETNÁ 2010, mezinárodní festival nového cirkusu, divadla, vizuálního umění a hudby

7 850 000

3 000 000

2 000 000

 

40

880458/2009

Nadační fond cen Alfréda Radoka,

Činnost spojená s udílením Cen Alfréda Radoka a podporou původní české a slovenské dramatické tvorby v roce 2010

425 000

180 000

90 000

 

41

880511/2009

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO

o. p. s.,

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE

737 400

437 400

0

 

42

880908/2009

"Občanské sdružení SLOVO 21"

Světový romský festival KHAMORO 2010

7 170 000

2 500 000

2 000 000

 

43

841920/2009

WTF Entertainment s. r. o.,

STOMP

6 871 000

1 000 000

400 000

 

44

880466/2009

Občanské sdružení Ornita

Celopražská výstava dětských prací "Kavka ve městě" v Národním muzeu

325 000

70 000

30 000

 

45

890050/2009

Tomáš Čechal

PROSECKÁ ZASTAVENÍČKA - cyklus komorních koncertů

447 000

297 000

150 000

 

46

890045/2009

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže

Hudební procházky V. ročník

803 800

703 800

300 000

 

47

885373/2009

Ondřej Kavan

PRAHA S LÁSKOU

1 754 750

1 154 750

0

 

48

890036/2009

Líšeň

Divadlo Líšeň v Praze

300 000

100 000

0

 

49

890043/2009

Milan Wichterle

REJCHOVY KOMORNÍ SLAVNOSTI  - X. ročník -2010, Citolibští mistři duchovní hudby

1 216 000

726 000

300 000

 

50

880736/2009

Akademie múzických umění v Praze

FAMUFEST

1 918 000

200 000

180 000

 

51

880836/2009

Sdružení dechových orchestrů České republiky

Mistrovství České republiky dechových hudeb Praha 2010

1 641 000

500 000

200 000

 

52

883398/2009

Pražské centrum s. r. o.

KLAMOKLÁNÍ 2010

1 500 000

1 200 000

300 000

 

53

884699/2009

EUROFILMFEST s. r. o.

17. Dny evropského filmu

3 850 000

800 000

450 000

 

54

884693/2009

Divadlo Bez zábradlí s. r. o.

Slovenské divadlo v Praze, 15. ročník

3 060 000

1 500 000

1 000 000

 

55

884672/2009

Soubor starého tance Regii Caroli regis, o. s.

10. KRÁLODVORSKÉ SLAVNOSTI V PRAZE 2010 k příležitosti 655. výročí korunovace Karla IV. římským císařem

231 000

91 000

20 000

 

56

884631/2009

MgA. Petr ŠÁLEK

Václav Sivko, Jaroslav Šálek - fotografie

338 000

261 000

0

 

57

880705/2009

Feng-yün Song, o.s.

Songfest.cz 2010 - Vítání roku tygra

809 750

200 000

100 000

 

58

884488/2009

ŽIVOT 90

Premiéry v Divadle 90 U Valšů

1 197 940

467 197

200 000

 

59

884824/2009

CZECH PHOTO o. p. s.

Výstava 15 LET CZECH PRESS PHOTO - retrospektiva 1995-2009

2 500 000

1 900 000

1 300 000

 

60

884813/2009

CZECH PHOTO o. p. s.

CZECH PRESS PHOTO 2010

4 400 000

2 000 000

800 000

 

61

884471/2009

Mitte Studio s. r. o.

Dokoupil - 100

4 763 500

1 000 000

500 000

 

62

883417/2009

Stanislav Barek

KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XIII. ročník

2 200 000

700 000

450 000

 

63

883416/2009

ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o.

Libuše Niklová, Petr Nikl - 200 decimetrů krychlových dechu/výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Letohrádku Hvězda a doprovodná monografie Libuše Niklové

3 299 117

1 100 000

500 000

 

64

883415/2009

ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o.

Roky ve dnech / České umění 1945 - 1957

3 661 000

1 200 000

600 000

 

65

883414/2009

FOIBOS a. s.

CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2010

1 513 500

500 000

200 000

 

66

883406/2009

ArtCenter s. r. o.

STUDENTSKÁ LÁSKA

11 955 000

5 500 000

0

 

67

883408/2009

"Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního týdeníku, o.s."

Koncert Portishead v Praze

5 068 472

828 472

0

 

68

875646/2009

Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o.

8. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů

700 000

500 000

200 000

 

69

885226/2009

NADACE LEONTINKA

Aukce fotografií pro Leontinku

277 935

100 000

80 000

 

70

885239/2009

NADACE LEONTINKA

Koncert pro Leontinku

175 950

50 000

30 000

 

71

875010/2009

Taneční centrum Praha - konzervatoř, obecně prospěšná společnost

Letní taneční workshop 2010

2 042 000

500 000

0

 

72

897139/2009

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s.

České doteky hudby - 12. ročník

6 151 000

2 000 000

1 000 000

 

73

875012/2009

Mezinárodní centrum tance o. s.

Mezinárodní týdny tance

1 615 000

500 000

0

 

74

883597/2009

iShorts, o.s.

Večery iShorts

55 000

30 000

30 000

 

75

883568/2009

"tai.lab"

designSUPERMARKET 2010 mezinárodní festival současného designu

2 019 319

500 000

0

 

76

883571/2009

Renée Nachtigallová

Ad honorem Mozart MMX - 5. ročník festivalu se soutěží pro mladé mozartovské pěvce

1 909 000

1 447 000

500 000

 

77

883404/2009

MÁME OTEVŘENO?, o. s.

Galakoncert "Úplně obyčejný večer"

477 000

160 000

100 000

 

78

883405/2009

KLOBOUK film s. r. o.

Hraný celovečerní film "Všechno"

5 820 250

872 500

0

 

79

874995/2009

Obec spisovatelů

Putovní výstava Zázrak jménem Mácha

4 000 000

3 800 000

500 000

 

80

883381/2009

LUCKY MAN FILMS s. r. o.

VE STÍNU KONĚ - Celovečerní hraný film

72 800 000

7 000 000

1 900 000

 

81

884804/2009

Semma s. r. o.

SPACE : SELF

830 000

680 000

0

 

82

884802/2009

Semma s. r. o.

Horká linka

685 000

525 000

0

 

83

884799/2009

Semma s. r. o.

CLUE(LESS)

800 000

650 000

0

 

84

884793/2009

Hana Gregorová

Pořádání premiér v Divadle Radka Brzobohatého

12 850 000

2 000 000

1 000 000

 

85

883409/2009

Společnost přátel fotografie

PRAHA FOTOGRAFICKÁ - 14. ročník Soutěžní přehlídka fotografií Prahy

750 000

380 000

150 000

 

86

883413/2009

FOIBOS a. s.

ČESKÉ DIVADLO 2010 XV. ročník

4 885 000

1 530 000

600 000

 

87

883412/2009

Slovenské združenie Limbora

Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ

2 230 000

830 000

700 000

 

88

883382/2009

Audabiac

PLAY ORBIS PICTUS

9 572 700

2 500 000

1 000 000

 

89

883392/2009

Bollywood, občanské sdružení

FESTIVAL BOLLYWOODSKÉHO FILMU

1 129 000

200 000

100 000

 

90

883401/2009

Profil Media, s. r. o.

Ceny Czech Grand Design 2009

3 200 000

400 000

100 000

 

91

883400/2009

Profil Media, s. r. o.

Designblok´10, 12. ročník Dnů designu v Praze

5 700 000

500 000

100 000

 

92

883403/2009

MÁME OTEVŘENO?, o. s.

Charitativní aukce-benefiční hra - 6. ročník

281 000

150 000

100 000

 

93

880726/2009

Nadace Prague Biennale

Prague Biennale Photo - příprava

1 998 750

1 000 000

250 000

 

94

880725/2009

Nadace Prague Biennale

Prague Biennale 5 - příprava

2 057 250

1 000 000

250 000

 

96

885669/2009

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o. p. s.

Via Lucis 1989-2009 - Česká společnost ve fotografii - příprava

263 200

195 200

100 000

 

97

883894/2009

Jazz Ungelt s. r. o.

UNGELT JAZZ AND BLUESFEST 2010

3 164 000

500 000

0

 

98

880541/2009

RACHOT Production s. r. o.

RESPECT - world music festival 2010

4 770 000

2 320 000

1 500 000

 

99

883448/2009

NedomYsleno ČR s. r. o.

Divadelní festival Mezi ploty 19. ročník - Praha

5 221 500

800 000

750 000

 

100

883886/2009

"Otevíráme, o.s."

Science Café - věda jako dobrodružství

428 200

214 100

60 000

 

101

884517/2009

Milan Steigerwald

BARDO THÖDOL

2 088 500

900 000

500 000

 

102

890136/2009

Malé divadlo kjógenu,občanské sdružení

Účinkování Malého divadla kjógenu v Praze

302 000

206 000

0

 

103

894254/2009

Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova

Obnova pomníku z roku 1937 "Hrdinům od Zborova"

4 000 000

60 000

40 000

 

104

894328/2009

Sdružení Adria

"Benefice pro postižené děti - Divadlo Bez zábradlí 2010"

200 000

100 000

50 000

 

105

894354/2009

Sdružení Adria

Jsem lepší než Švejk - 9. ročník

100 000

50 000

30 000

 

106

884143/2009

Mgr. Josef Moucha

Na vlastní stopě

120 000

40 000

0

 

107

883588/2009

Asociace muzeí a galerií České republiky

Pražská muzejní noc 2010

1 200 000

450 000

200 000

 

108

884021/2009

Český svaz chovatelů Základní organizace Praha 10 - Dubeč

2. Pražská výstava mladých chovatelů (do 18 let)

36 000

26 000

20 000

 

109

883344/2009

MVP agency s. r. o.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2010 aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty

3 500 000

1 000 000

500 000

 

111

883345/2009

MVP agency s. r. o.

Čarodějnice na Ladronce 2010

1 150 000

400 000

100 000

 

112

906962/2009

2HP PRODUCTION, s. r. o.

AghaRTA Prague Jazz Festival 2010

4 800 000

1 900 000

1 300 000

 

113

914247/2009

Blanka Bartsch - Forstová

VYDÁNÍ SBÍRKY BÁSNÍ A POVÍDEK "Pražské etudy"

114 180

0

 

114

890751/2009

Martin FRANCE

"DEN BOJE PROTI AIDS"

5 000 000

4 000 000

2 000 000

 

115

927754/2009

World Association of Pupeteers, o. p. s.

14. ročník Světového festivalu loutkářského umění - Praha 2010

1 428 000

493 000

300 000

 

116

926948/2009

INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení

XVII. ročník celostátní soutěže volné grafiky "Grafika roku" a XVI. ročník ceny Vl. Boudníka

442 471

250 000

150 000

 

117

960694/2009

Akademie klasické hudby, o. p. s.

Festival Dvořákova Praha

40 000 000

8 000 000

5 000 000

 

118

960702/2009

Radioservis, a. s.

Mezinárodní hudební festival Rozhlasový podzim

14 840 000

1 000 000

600 000

 

119

963835/2009

"Přítomnost", sdružení pro soudobou hudbu

Periodický koncertní cyklus a vydání programové brožury Rytmus

410 000

120 000

120 000

 

120

978879/2009

Jan ANDELT

DIVADLO V PARKU - den loutek a hudby pro malé i velké

350 200

200 000

150 000

 

121

978945/2009

PP Production, s. r. o.

EXIT MUSIC

4 375 000

500 000

0

 

122

999615/2009

Společnost poezie

Dny české a mezinárodní poezie v Praze (akce je součástí celonárodního festivalu "Den poezie")

80 000

70 000

50 000

 

123

999638/2009

Divadelní agentura ECHO spol. s r. o.

ČESKÝ TUČŇÁK

1 800 000

1 200 000

0

 

124

1003451/2009

KENTAUR MEDIA, s. r. o.

Festival "Jazz čtyř kontinentů"

703 100

337 488

0

 

125

1015366/2009

Bohemia JazzFest, o. p. s.

Bohemia Jazz Fest 2010

3 000 000

1 700 000

500 000

 

126

1017982/2009

AGENCY ARTISTIC INTERNATIONAL s. r. o.

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL PRAHA 2010

4 390 000

1 856 000

400 000

 

127

1018000/2009

P & J Music s. r.o.

Jazz meets World 2010

2 574 500

1 000 000

700 000

 

128

1040446/2009

DOX PRAGUE, a. s.

Jan Kaplický - Retrospektiva

4 509 250

2 100 000

0

 

129

1032414/2009

KENTAUR MEDIA, s. r. o.

Sedm dní s kytarou

281 350

132 234

0

 

130

1048207/2009

Nari Models, spol. s r. o.

Talent dětských domovů Prahy a Stř. kraje, volba Miss dětských domovů Prahy a Stř. kraje

50 000

50 000

50 000

 

131

1049406/2009

Nari Models, spol. s r. o.

Charitativní koncert s mezinárodní účastí -  Červená stužka a MY

120 000

100 000

50 000

 

132

1062991/2009

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum v Praze - provoz 2010

650 000

50 000

40 000

 

133

1063488/2009

Aurelius, občanské sdružení pivoňského kláštera

ZPRÁVA O AKCI K, putovní výstava

640 000

80 000

60 000

 

134

1067276/2009

NedomYsleno ČR s. r. o.

Oslavy Prahy, 2. ročník

6 516 380

2 050 000

2 000 000

 

136

1071921/2009

Pavel Chalupa

XI. ročník Mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury Devět bran 2010

11 000 000

3 500 000

1 000 000

 

137

1082266/2009

Art for Communication Group,

s. r. o.,

PRAŽSKÝ DOPRAVÁK

6 731 400

3 090 000

750 000

 

138

1082449/2009

Václav Pech

Kniha "Praha stověžatá"

530 000

40 000

0

 

139

1079493/2009

JUPITER o.s.

Bizarre Bazaare Imperial Festival Krepska 2010

299 000

299 000

0

 

141

17157/2010

Taiko, a.s.

EUROKARNEVAL 2010

2 001 021

910 000

500 000

 

142

14648/2010

MgA. Irena CHŘIBKOVÁ

15. Mezinárodní varhanní festival

495 469

180 000

140 000

 

143

14673/2010

Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze

Přípravy k 150. výročí založení Zpěváckého spolku Hlahol v Praze

185 000

100 000

80 000

 

144

14724/2010

VERNON CONSULTING s. r. o.

NEZNÁMÝ MODIGLIANI

6 030 000

1 140 000

600 000

 

145

13452/2010

HISTORY s. r. o.

PRAHA OČIMA DĚTÍ

800 000

400 000

300 000

 

146

21932/2010

N.S.E.F. production s. r. o.

Magic Mirrors

3 725 000

925 000

0

přidělen grant 180 tis. Kč (Bg/527)

147

27690/2010

"o. s. Divadlo Unlimited"

Česká premiéra současné francouzské hry Leviathan Kostrič

412 000

50 000

0

 

    148

28034/2010

"o. s. Divadlo Unlimited"

Dramatizace a inscenace slavného erotického románu Příběh O. v A studiu Rubín

340 000

70 000

0

 

149

39733/2010

LETITIA - společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla

Branické divadlo akčně žákům, studentům a důchodcům

2 050 000

1 430 000

500 000

 

150

42543/2010

Martina DIMMEROVÁ

7. ročník festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2010 "The Best of…"

1 805 000

815 000

450 000

 

151

48139/2010

Agnes Vrbická Mikschová

Motol - Motolice 2010

1 529 500

278 000

0

 

152

63468/2010

KENTAUR MEDIA, s. r. o.

ETHNOJAZZ na smíchovské náplavce 2010

220 650

99 290

0

 

153

69159/2010

Mezinárodní balet Praha, o. p. s.

PRAGUE BALLET GALA

3 528 000

600 000

0

 

154

67189/2010

M. I. P. Group, a. s.

Kalendář roku 2010

1 950 000

1 500 000

800 000

 

155

72351/2010

GALLERY ART FACTORY o.p.s.

Kontrolovaná svoboda. Prevence vandalizmu a sprejerství v hl. městě Praha

5 322 000

5 062 000

500 000

 

    156

72352/2010

GALLERY ART FACTORY o.p.s.

Art Banka - podpora mladého pražského umění

5 739 000

5 359 000

1 000 000

 

157

72354/2010

Nadace Charty 77

10. aukční salon výtvarníků Konta BARIÉRY

955 000

300 000

200 000

 

158

73051/2010

Motocyklová asociace české republiky, o. s.

Konference Motocyklových asociaci a organizací zabývajících se bezpečností a prevencí v dopravě 2010

3 580 560

1 790 000

0

 

159

94261/2010

Publicum commodum o. s.

Kulturní program k 60. výročí vzniku pracovních pomocně technických táborů (PTP) - III. odboj

1 308 000

890 000

450 000

 

160

94275/2010

Publicum commodum o. s.

Kulturní program k 65. výročí pražského povstání a vítězství nad fašistickou totalitou - II. odboj

1 192 000

772 000

500 000

 

    161

78535/2010

artport s. r. o.

Vysmátá Letná

581 000

360 000

0

 

    162

89429/2010

CZECH PHOTO o. p. s.

WILD WONDERS OF EUROPE - mezinárodní outdoorová přehlídka

7 675 000

3 600 000

0

 

    163

96606/2010

Petrklíč

Divadlo za branami města

500 000

350 000

0

 

    164

95965/2010

MEDIA FLOW, s. r. o.

I. Česko Slovenský galavečer

1 650 000

300 000

0

 

    165

96514/2010

První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o., Rytířský Řád Křížovníků s červenou hvězdou

Provoz a činnost Muzea Karlova mostu

7 286 000

2 000 000

2 000 000

 

    166

98487/2010

První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o., Rytířský Řád Křížovníků s červenou hvězdou

Svatojánské Navalis 2010

5 000 000

5 000 000

800 000

 

    167

98447/2010

Obecní dům, a. s., nám.

Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu

450 000

200 000

150 000

 

    168

101527/2010

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Nové Město

Literární pořady Alfréda Strejčka a Štěpána Raka

20 000

20 000

0

 

169

100933/2010

3C Concept, s. r. o.

Akademie sportu a volného času Hlubočepy

1 680 000

1 000 000

800 000

 

170

103775/2010

Richard Langer

cena Ď - 10. ročník

800 000

670 000

300 000

 

171

105160/2010

Společnost Franze Kafky, o. s.

Druhé Bienále Kafka-Borges/Buenos Aires- Praha 2010

1 218 000

300 000

0

 

 

 

 

 

 

172 956 681

69 060 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty v oblasti neprofesionálního umění - přehlídky a soutěže

 

 

 

14

775038/2009

Amatérská divadelní asociace

Pražská oblastní přehlídka amatérských divadel

120 000

80 000

70 000

 

15

813563/2009

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha

Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2010

50 000

35 000

30 000

 

26

864435/2009

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8-Kobylisích

35. festival pražských amatérských loutkářů/regionální výběrová přehlídka loutkářských souborů Prahy a Středočeského kraje na LCH

85 000

35 000

35 000

 

31

880828/2009

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj 2010

130 000

45 000

45 000

 

32

880841/2009

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu 2010

95 000

50 000

50 000

 

33

880485/2009

O.S. PŘESAH

Pražské poetické setkání 2010

80 000

50 000

40 000

 

34

880489/2009

O.S. PŘESAH

Pražský kalich 2010

83 000

60 000

40 000

 

 

 

 

 

 

355 000

310 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopisy se vztahem k oblasti kultury

 

 

 

 

 

95

880723/2009

Nadace Prague Biennale

Flash Art Czech and Slovak

1 841 000

830 000

0

 

110

967855/2009

Občanské sdružení Umění a řemesla

Umění a řemesla, revue 2010

1 237 000

200 000

0

 

135

1068257/2009

Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance

Taneční zóna, 14. ročník

1 200 000

200 000

0

 

 

 

 

 

 

1 230 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti o finanční podporu vlastní realizace projektů, které obdržely finanční podporu na přípravu z rozpočtu na rok 2009

 

 

2

280425/2009

Obec spisovatelů

Rok Karla Hynka Máchy 1810-2010 (oslavy dvoustého výročí narození) - realizace v roce 2010

2 015 000

1 715 000

1 000 000

 

3

298542/2009

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

IV. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa - realizace v roce 2010

3 030 000

500 000

400 000

 

    6

626826/2009

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2010 - realizace v roce 2010

10 091 000

3 950 000

3 500 000

 

8

696571/2009

Obec spisovatelů

Antologie - katalog K. H. Mácha a jeho dědicové - realizace

1 500 000

250 000

150 000

 

12

808829/2009

FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a. s.

5. Festival krátkých filmů Praha - realizace

3 020 000

800 000

300 000

 

16

776627/2009

Ostrovy s. r. o.

United Islands of. Prague 2010 - realizace

30 000 000

2 200 000

1 400 000

 

17

766499/2009

Veleobec sdružených obcí Baráčníků

Všebaráčnický krojovaný ples ve všech prostorách paláce Žofín - realizace

765 000

45 000

30 000

 

19

839061/2009

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka /ICEJ)

Kulturou proti antisemitismu a neonacismu - realizace

550 500

330 000

150 000

 

21

378632/2009

Triglaw Corp s. r. o.

BOHEMIAN CARNEVALE PRAHA 6. - 16.2.2010 - realizace v roce 2010

11 077 700

4 900 000

0

 

140

167673/2009

Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.

Výstava k Českému národnímu povstání- realizace v roce 2010

2 000 000

1 700 000

700 000

 

 

 

 

Mezisoučet

 

16 390 000

7 630 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

190 931 681

77 000 000