Přítomni: členové -     Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. L. Alinčová, Bc. O. Pecha, Mgr. M. Reedová, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová, B. Zoufalík

 

Hosté: RNDr. J.Ryšlinková, ZHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

dle prezenční listiny 4 zástupci odborné veřejnosti

 

Omluveni: Ing. F. Stádník, F. Adámek, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Ing. Mgr. M. Poche, Mgr. Mgr. J. Kněžínek (tajemník)

 

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili zápis ze 45. a 46. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 47. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

  • Bc. Pecha informoval o stavu žádostí o partnerství na letošní rok, kterými se již výbor zabýval. Tyto projekty budou v dubnu předloženy k projednání Radě HMP.
  • Mgr. Bednář doporučil, aby se výbor zabýval dalšími žádostmi o partnerství, až po projednání stávajících projektů Radou HMP.

Závěr: Výbor se bude zabývat dalšími žádostmi o partnerství na svém květnovém zasedání.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

3. Porovnání výsledků hospodaření za rok 2009 příspěvkových organizací hl. m. Prahy v působnosti OKP MHMP

  • Na základě usnesení výboru pro kulturu ze dne 3.2.2010 předložil OKP srovnání výsledků  hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy za rok 2009 v obdobném členění, jako bylo v Ekonomické, věcné, právní organizační a personální analýze vybraných příspěvkových organizací HMP – shrnutí závěrečných doporučení, zpracovaných firmou KPMG.
  • Mgr. Navrátilová materiál představila a konstatovala, že Hudební divadlo v Karlíně má od města nejvyšší příspěvek ve výši 68 milionů Kč, avšak ročně nastuduje jen 1 premiéru, uvede pouze 183 představení vlastním souborem a 6 představení hostů, jedná se celkem o 189 hracích dní, to je polovina roku.
  • Bc. Bednář konstatoval, že Hudební divadlo v Karlíně bude řešeno v rámci připravované transformace a v souvislosti s dalšími jednáními mezi městem a MK ČR ohledně Státní opery Praha. Mgr. Reedová požádala o informaci o jednání s MK ČR ohledně Státní opery Praha.
  • Bc. Pecha informoval o aktuálním jednání s MK ČR o Státní opeře Praha. Vzhledem k finanční náročnosti provozování této instituce a nutnému navýšení rozpočtu, aby mohla být udržena srovnatelná úroveň s podobnými evropskými divadly, je bezpodmínečně nutné mít k dispozici  objektivní analýzu. Avšak odborníci, kteří by ji byli schopni vypracovat, jsou v této záležitosti ve střetu zájmů (spojení s divadly). Radní Pecha považuje za vhodné , aby analýzu provedli experti z Institutu umění – Divadelního ústavu. Kromě  toho se stát musí vyjádřit, jak zamýšlí podporovat kulturu v ČR, aby bylo zajištěno vícezdrojové financování. Vše je v jednání. K připravované transformaci příspěvkových organizací města uvedl, že finální materiál by měl být předložen Radě HMP v červnu s tím, že rozhodnutí, zda připravenou transformaci schválit nebo ne, musí udělat až nové Zastupitelstvo po podzimních komunálních volbách. V případě schválení by mohla být zahájena transformace k 1.1.2011. V souvislosti s nedávnou rekonstrukcí  a oddělením správy budov a provozu divadla je právě Hudební divadlo v Karlíně nejlépe připraveno pro transformační proces.

Závěr: 1. Výbor vzal informaci na vědomí.

2. Výbor žádá OKP, aby na příští jednání do předloženého materiálu zapracoval ještě FOK.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

4. Různé

4.1. Navýšení finančních prostředků na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření

  • Členové výboru projednali žádost Pravoslavné církevní obce v Praze 2/I. – Nové Město o navýšení finančních prostředků na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření o 100 000 Kč/rok.

Usnesení: 1. Výbor souhlasí s navýšením finančních prostředků formou účelové dotace  ročně o 100 000 Kč Pravoslavné církevní obci v Praze 2/I. – Nové Město na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření  z kapitoly 0619.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na navýšení finančních prostředků Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP.

(Závěrečné hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.2 Informace ke Karlovu mostu

·    Mgr. Reedová vzhledem k aktuálnímu dění požádala o informaci ke Karlovu mostu.

Závěr: Na příštím zasedání ústní informaci ke Karlovu mostu přednese Mgr. Kněžínek .

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 5. 5. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář