Přítomni: členové -     Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Bc. O. Pecha, Ing. Mgr. Miroslav Poche, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

 

Omluveni: Z. Richter, Mgr. M. Semelová, B. Zoufalík

 

Nepřítomna: Mgr. M. Reedová

 

 

1. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili zápis ze 47.a 48. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 49. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

 • Bc. Bednář informoval členy výboru, že se zatím nepodařilo nalézt finanční prostředky pro kapitolu partnerství hl.m.Prahy.

Závěr:  Výbor se bude zabývat předloženými žádostmi o partnerství hl. m. Prahy na svém příštím zasedání dne 9.6.2010.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

3. Ústní informace ke Karlovu mostu

 • Mgr. Kněžínek na základě žádosti Mgr. Reedové na dubnovém zasedání výboru přednesl podrobnou aktuální informaci o rekonstrukci Karlova mostu a v následující diskusi zodpověděl dotazy členů výboru.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí. (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

4. Porovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy v působnosti OKP MHMP za rok 2009

 • Na základě usnesení výboru pro kulturu ze dne 7.4.2010 předložil OKP srovnání výsledků  hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy v jeho působnosti za rok 2009 v obdobném členění jako bylo v Ekonomické, věcné, právní organizační a personální analýze vybraných příspěvkových organizací HMP – shrnutí závěrečných doporučení, zpracovaných firmou KPMG, včetně výsledků hospodaření FOK.
 • Ing. Drhová upozornila na medializaci budoucnosti příspěvkových organizací v souvislosti s připravovanou transformací. Bc. Pecha konstatoval, že k projednávání výsledků auditů v příspěvkových organizacích v Radě HMP byli přizvání všichni ředitelé těchto organizací, nikdo z nich nevznesl připomínky. Dále společně s Mgr. Bednářem stručně pohovořili o dosavadním průběhu transformace, o vyhodnocení její 1. etapy a o všech 4  transformovaných divadlech – původně příspěvkových organizací hl.m.Prahy + o Dejvickém divadle – původně příspěvkové organici MČ Praha 6.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí. (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

5. Různé

5.1 Návrh na vyhlášení grantového řízení hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2011

 • Členové výboru projednali návrh na vyhlášení grantového řízení hl.m.Prahy  v oblasti kultury a umění v roce 2011. Víceleté granty, na něž je v současné době  již vázáno 160 milionů Kč, budou vyhlášeny až pro období 2012 – 2015. Bc. Pecha informoval o připravovaných změnách v grantové komisi.

Usnesení: Výbor doporučuje předložení návrhu na vyhlášení grantového řízení  hl.m.Prahy  v oblasti kultury a umění v roce 2011 k projednání Radě HMP.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

 

5.2 Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy k projektu DEN DVACÁTÝ SEDMÝ o.s. Symposion – sdružení pro kulturu

 • Členové výboru projednali návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy k projektu DEN DVACÁTÝ SEDMÝ o.s. Symposion – sdružení pro kulturu. Projekt je koncipován k 60. výročí popravy dr. Milady Horákové.

Usnesení: Výbor souhlasí s poskytnutím finanční částky 1 500 000 Kč občanskému sdružení Symposion – sdružení pro kulturu na projekt DEN DVACÁTÝ SEDMÝ.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

5.3 Odpovědi na otázky Evropské komise ke Grantovému systému hl.m.Prahy na léta 2010 - 2015

 • Členové výboru obdrželi písemnou informaci „Odpovědi na otázky Evropské komise ke Grantovému systému hl.m.Prahy na léta 2010 – 2015“.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí. (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

5.4 Termíny zasedání výboru v 2. pololetí 2010

 

Datum

Začátek zasedání

Místo konání

8. 9.

13.00 hod

349

13.10.

13.00 hod.

349

 

 

5.5 Oslavy tisíciletého výročí Hanoje – účast hl.m.Prahy na těchto oslavách

·    Mgr. Kněžínek informoval o oslavách tisíciletého výročí Hanoje a o programu, kterým se bude hl.m.Praha prezentovat na této akci. Oslavy se uskuteční ve dnech 1. – 10.10.2010. Při této příležitosti vietnamská strana uvažuje o vstupu přítomných zástupců měst do Klubu tisíciletých měst.

Usnesení: Výbor souhlasí s navrženým programem pro prezentaci hl.m.Prahy na oslavách tisíciletého výročí Hanoje.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

 

5.6 Divadlo Bez zábradlí

 • Na příštím zasedání bude projednáváno „Vyjádření vedení Divadla Bez zábradlí k hodnocení žádosti o udělení čtyřletého grantu v oblasti kultury a umění na období 2010 – 2013“. Členové výboru doporučili k tomuto jednání přizvat pana Karla Heřmánka.

 

 

5.7 Státní opera Praha

·    Bc. Pecha rozdal členům výboru Divadelní noviny č. 10 ze dne 18.5.2010, jejichž pražská příloha je celá věnována Státní opeře Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 9. 6. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář