Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. J.Bürgermeister, člen PS ČR

Ing. J. Turek, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

P.Vlasák, PHP

 

Omluveni: Ing. F. Stádník, Ing. Mgr. M. Poche

 

1. Schválení zápisu z 3. zasedání

Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 3. zasedání a navržený program 4. zasedání.

 

2 Propojení spolupořadatelství a partnerství hl.m.Prahy

  • Mgr. Kněžínek představil Zásady pro partnerství hl.m.Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury, sportu a volného času, které schválila Rada HMP svým usnesením č. 249 ze dne 27.2.2007.
  • V diskusi členové výboru kladně hodnotili přehlednost a srozumitelnost formulářů žádostí. Otevřeli otázku, kým budou projednávány žádosti v oblasti sportu. Shledali, že tento problém není v předloženém materiálu dořešen. Konstatovali, že oblast sportu je v gesci primátora MUDr. Béma, výboru pro kulturu a volný čas  nenáleží rozhodovat o sportovních akcích.
  • Členové výboru souhlasili s návrhem předsedy, že žádosti o partnerství v oblasti kultury a volného času projedná výbor na svém mimořádném zasedání dne 4.4.2007.
  • Ing. Jech představil projekt Pražská veverka, kterého se účastní 68 pražských ZŠ. Jedná se o výstavu dětských prací, která se má realizovat v Národním muzeu v termínu od 3.4. do 10.6.2007. Celkové náklady  na výstavu činí 472 000 Kč. Vzhledem k termínu zahájení výstavy požádal, aby výbor tuto žádost projednal a podpořil částkou 400 000 Kč. Radní Žižková informovala, že tato akce bývala v minulosti finančně podporována, pro tento rok organizátorka akce měla ústní příslib finančního příspěvku od radního Gregara. Členové výboru se v diskusi přiklonili k názoru, který hlasováním potvrdili, že v podobné situaci je řada dalších organizátorů kulturních akcí. Ani v tomto případě tedy nelze činit výjimku, žádost musí být posuzována v souvislosti s ostatními projekty na mimořádném zasedání dne 4.4.

Závěr: 1. Výbor požaduje, aby bylo v Zásadách pro partnerství hl.m.Prahy jasně definováno, kým bude Radě HMP předkládán návrh na přijetí partnerství u sportovních akcí.

2. Výbor projedná žádosti o partnerství v oblasti kultury a volného času, které byly podány k termínu uzávěrky 31.3., na svém mimořádném zasedání dne 4.4.2007.

3. Výbor doporučuje, aby projekt Pražská veverka byl projednán na mimořádném zasedání výbor dne 4.4. spolu s ostatními projekty.

4. Výsledek hlasování k návrhu Ing. Jecha o projednání projektu Pražská veverka s finanční částkou na zasedání dne14.3.2007. (Hlasování: 2 – pro, 4 – proti, 5 – zdrželi se hlasování)

 

3. Informace o přípravě kulturní části Dnů Prahy v Moskvě v roce 2007

§    Ing. Turek představil předložený materiál k přípravě kulturní části Dnů Prahy v Moskvě, které připravily společně OKP a OZV MHMP po dohodě s moskevskou stranou.

§    Mgr. Kněžínek konstatoval, že OZV by měl připravovat podobné akce, OKP by měl zajistit pouze kulturní část.

§    I.Bednář kritizoval dosavadní postup při přípravě akce, kdy si moskevská strana určila kulturní obsah. Má-li se jednat o skutečnou hospodářsko-kulturní prezentaci Prahy, má si město samo stanovit spolu s dalšími organizacemi náplň prezentace. Navrhl, že podobné akce by měla připravovat profesionální agentura, nikoli magistrátní úředníci.

§    Ing. Turek připomněl, že akci Dny Moskvy v Praze zajišťovala agentura, pro Dny Prahy v Moskvě zatím agentura nebyla určena.

§    Dále se výbor zabýval otázkou vyúčtování Dnů Moskvy v Praze a kritikou práce Mgr. Z.Vylitové, pracovnice OKP, kterou na 1.zasedání výboru dne 17.1.2007 otevřel I.Bednář. Ing. Turek, vedoucí Mgr. Vylitové, přečetl poděkování pořádající agentury i jmenovitě Mgr. Vylitové za dosavadní spolupráci, dále citoval ze stanoviska ředitele odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky MHMP , v němž se konstatuje, že postup Mgr. Vylitové byl správný, v souladu se smlouvou, neboť z 55 položek, na něž byl použit příspěvek města, u 40 doposud nebyly doloženy fotokopie dokladů o jejich proplacení. Dr. Ryšlinková doporučila, aby si v podobných případech při nakládání s penězi z veřejných zdrojů pořadatel zřídil samostatný účet. Mgr. Kněžínek označil  postup Mgr. Vylitové za klasický přístup magistrátní byrokracie. Vyjádřil přesvědčení, že kdyby jednal jiný pracovník OKP, nedošlo by k tomuto problému. Konstatoval, že jeho cílem je vytvořit vlídný a vstřícný úřad s důvěrou k veřejnosti. Členové výboru nicméně v diskuzi hájili postup pracovnice OKP s tím, že když  nakládáme s prostředky daňových poplatníků, tak je samozřejmě nutná důkladná a důsledná kontrola využití všech  takto vynaložených finančních prostředků. 

Závěr: 1. Výbor vzal informaci na vědomí.

2. Výbor žádá, aby na příští zasedání k akci Dny Prahy v Moskvě byl přizván zástupce ředitele MHMP pro oblast vnějších vztahů Ing. M.Sklenář a ředitel OZV Mgr. F.Cipro s tím, že výbor seznámí s postupem přípravy jednotlivých akcí na prezentaci hl.města Prahy v zahraničí s důrazem na zlepšení koordinace přípravy mezi jednotlivými odbory.

 

4. Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – návrh nepeněžního grantového systému + dopis Umělckohistorické společnost v českých zemích členům výboru

§    Ing. Turek konstatoval, že návrh nepeněžního grantového systému by se měl týkat pouze výstavních prostor na Staroměstské radnici, nikoli Obecního domu. Obecní dům, akciová společnost, je samostatná právnický osoba, které je oprávněna samostatně rozhodovat. Pouze, má-li vůli, může požádat výbor pro kulturu a volný čas, aby jí byl nápomocen při konečném sestavení plánu výstav.

§    Mgr. Černý reagoval na dopis Umělckohistorické společnost v českých zemích členům výboru, v němž vyjádřili obavy, aby nebyla poškozena dosavadní pověst Obecního domu  jako důležitého centra  výstavního života metropole a ČR. Konstatoval, že Obecní dům bude připravovat plán výstav sám, návrh plánu předloží výboru. Plán musí být připravován několik let dopředu, výstavy jsou nákladné, některé z nich mohou být následně instalovány v mimopražských výstavních centrech.

§    Dr.Ryšlinková konstatovala, že v pražské kulturní obci probíhají  obavy o další vývoj Obecního domu. Doporučila Mgr. Černému, aby napsal článek do veřejných sdělovacích prostředků, jak bude probíhat výběr výstav a jaká bude podoba spolupráce s hl.m.Prahou.

§    Bc. Pecha vznesl dotazy, zda se doposud platilo za pronájem výstavních prostor ve Staroměstské radnici, dále na výši nákladů za poskytované doprovodné technické služby. V předloženém materiálu není vhodné porovnávat po finanční stránce výstavní prostory ve Staroměstské radnici se Špálovou galerií. Požádal o doplnění předloženého materiálu včetně složení komise, která bude žádosti vyhodnocovat.

§    Dr. Ryšlinková požádala o stanovení výstavního záměru pro tyto prostory.

§    Mgr. Černý  doporučil doplnit výstavní prostory o Sál architektů v patře Staroměstské radnice.

Závěr: 1. Výbor žádá OKP MHMP o precizování návrhu nepeněžního grantového systému na výstavní prostory ve Staroměstské radnici včetně metodiky.

2. Výbor se bude tímto bodem zabývat na svém příštím zasedání.

3. Výbor vzal na vědomí dopis Umělckohistorické společnost v českých zemích ze dne 12.3.2007 adresovaný členům výboru.

 

5. Projekt Potápěč

§    I. Bednář představil projekt Potápěč jako připomínku povodně, která postihla naši zemi před pěti lety. Navrhl  zbudovat na místě, které bylo povodní v Praze nejvíce postiženo – na Kampě, specifický vodoměr, který by byl kombinací vodoměrné latě a sochy potápěče. Autorem sochy by měl být A.Kašpar. Již předjednal s náměstkem ministra gen. Štěpánem finanční participaci MV ČR na tomto projektu. Oslovuje další partnery. Požádal o stanovisko výboru.

§    Z:Richter kriticky poukázal na uvedenou částku 3 miliony Kč jako příliš vysokou. Např. v Dolních Počernicích nechali zhotovit sochu přibližně stejné velikosti, nikoli z bronzu, ale z pískovce, celkové náklady činily 300 000 Kč. Dále vznesl dotaz, zda bylo  na sochu vypsáno výběrové řízení.

Závěr: 1. Výbor vzal informaci na vědomí.

2. Výbor doporučuje předložený projekt podrobně zpracovat pro jednání na příštím zasedání. (Hlasování: 6 – pro, 0 – proti, 3 - se zdrželi hlasování)

 

6. Návrh dalšího postupu zajištění realizace záměru pořádání Letních olympijských her v Praze

  • Ing. Bürgermeister  informoval o návrhu dalšího postupu zajištění realizace záměru pořádání Letních olympijských her v Praze. Podrobný materiál bude předložen všem členům ZHMP na březnové zasedání.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí

 

7. Různé

7.1 – Stanovisko odboru dopravy MHMP k podnětu p. Slance z Prahy 9 na přejmenování stanice metra „Jiřího z Poděbrad“ na „Krále Jiřího“

Závěr: Výbor vzal na vědomí záporné stanovisko odboru dopravy MHMP k navrženému přejmenování stanice metra.

§     

7.2 – Informace o Konferenci Sekce metropolitních knihoven IFLA 2008

§    Členové výboru se seznámili  s dopisem  ředitele Městské knihovny v Praze, v němž informuje  o konferenci Sekce metropolitních knihoven IFLA, která se uskuteční v červnu 2008 v Praze .

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

Příští mimořádné zasedání  výboru se uskuteční dne 4.4. 2007 v 14.00 hod. v zasedací místnosti č.430  - 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Další řádné zasedání se bude konat 11.4.2007 ve 14.00 hod v místnosti č. 135 - Malý salonek – 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha