Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

A.Toman, náměstek ministra kultury ČR

Ing. J. Turek, OKP MHMP

Mgr. Z. Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. F. Cipro, OZV MHMP

Mgr.I.Slezáková, OZV MHMP

dalších 33 zástupců pražské kulturní veřejnosti (dle prezenční listiny)

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda)

 

 

1. Schválení zápisu z 5. zasedání + schválení programu 6. zasedání

  • Ing. Jech požádal o doplnění zápisu: Proč OKP MHMP doporučuje podporu projektům, u kterých nejsou uvedeny celkové náklady na projekt a výše požadované částky. Vznesl požadavek, aby do předloženého materiálu byly zapracovány krátké anotace k předloženým projektům.

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 5. zasedání a navržený program 6. zasedání.

 

2 Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času (projednání žádostí podaných k termínu uzávěrky 31.3.2007)

  • Mgr. Navrátilová přednesla právní rozklad (členové obdrželi tento podklad i v písemné podobě) k otázkám, které vyplynuly z 5. zasedání: možnost poskytovat dary podnikatelským subjektům a dodržování směrnice EU de minimis. Dle zákona o hl.m.Praze a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze poskytovat dary právnickým a fyzickým osobám bez jakéhokoli rozlišení, tj. i podnikatelským subjektům. Dle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nevztahují se pravidla o veřejné podpoře, včetně zásady de minimis, na tu podporu, která je poskytnuta na nekomerční projekt a současně při započtení veškerých ostatních příjmů je akce vykázána jako ztrátová. Dr. Ryšlinková konstatovala, že z právního hlediska je odpověď vyčerpávající, avšak v rámci vlastní kulturní politiky by město mělo zabezpečit kontrolu, aby poskytnutý příspěvek nesloužil k navyšování zisku. Mgr. Navrátilová odpověděla, že MHMP nemůže kontrolovat hospodaření subjektů, pouze nakládání s poskytnutým grantem.
  • Dále probíhala obsáhlá diskuse ke konkrétním projektům, návrhy členů výboru jsou zapracovány v příloze č. 2. V diskusi vystoupili hosté: A. Toman, M. Steigerwald, K. Heřmánek, Mgr.Y.Kreuzmannová, J.Černá, J.Chalupová, PhDr.O.Černý. Dr. Ryšlinková doporučila zařadit mezi hodnotící kritéria pro přijetí partnerství a)představy města o spolupráci s MK ČR, b) v souvislosti s přijatou koncepcí kulturní politiky hl.m.Prahy podporovat pravidelné  festivaly a přehlídky. Ing. Richter hovořil o úrovni spolupráce s MK ČR, která by neměla končit jen tím, že MK ČR vyznačí projekty, které doporučí hl.m.Praze k finanční podpoře. Hl.m.Praha by však také měla stanovit projekty, pro něž požádá finanční podporu ze strany  MK ČR.
  • V závěru dvouhodinové diskuse navrhl Ing. Richter, aby členové výboru hlasovali zvlášť o projektech, k nimž nebyly v diskusi vzneseny připomínky – jsou uvedeny v příloze k zápisu č. 1. K projektům, k nimž byly vzneseny v diskusi připomínky, se měl výbor vrátit v závěru svého zasedání. Vzhledem k tomu, že zasedání končilo v 17.30 hod. (po 3,5 hodinách jednání), nebylo již přítomno potřebné množství členů, aby byl  výbor usnášeníschopný. Proto se bude výbor zabývat těmito projekty, které jsou přílohou zápisu č. 2, na svém mimořádném zasedání dne 25.4.2007.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s návrhem na přijetí či nepřijetí partnerství u projektů uvedených v příloze č. 1 tohoto zápisu (Hlasování: 11 –pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování).

2. Výbor se bude zabývat projekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto zápisu , k nimž byly v diskusi vzneseny připomínky, na svém mimořádném zasedání dne 25.4.2007.

 

 

3. Kulturní prezentace hl.m.Prahy v zahraničí

§    Mgr. Cipro informoval o přípravě Dní Prahy v Chicagu. Příprava není jednoduchá vzhledem ke geografické vzdálenosti i k odlišné organizaci chicagské radnice – OZV MHMP chybí partnerský odbor. Akce se připravuje především ve spolupráci s českým konzulátem v Chicagu.

§    M.Šandová upozornila, že vzhledem k červnovému termínu je v přípravě řada nejasností. Vznesla dotaz, proč nás má právě reprezentovat výstava děl kontroverzního výtvarníka Davida Černého.

§    Mgr. Kněžínek objasnil, že chybí systém v přípravě kulturního programu pro podobné akce. Dříve připravovali program magistrátní zaměstnanci, nyní bude program řešit výbor pro kulturu.

§    I.Bednář souhlasil, že současný systém není dobrý. OZV akci dohodne, OKP zajistí uměleckou stránku. Tím se však promarňuje příležitost, aby se Praha prezentovala komplexně, ve spolupráci s hospodářskou komorou. Upozornil, že v termínu, kdy se v Chicagu uskuteční Dny Prahy, tam současně probíhá světový kongres Lions Club s 15 tisíci účastníky. Navrhl, aby se kongresu zúčastnili naši zástupci s tím, že budou prosazovat zájem Prahy o uskutečnění tohoto kongresu v r. 2012 v Praze.

§    Mgr. Kněžínek podpořil názor I. Bednáře a zdůraznil nutnost spolupráce kultury a cestovního ruchu. Současně kritizoval současnou praxi, kdy letenky hradí OKP ze svého rozpočtu, přitom by je měl hradit OZV.

Závěr: 1. Výbor žádá Mgr. Cipra, aby na příštím zasedání informoval o přípravě Dnů Prahy v Chicagu.

 

 

4. Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – návrh nepeněžního grantového systému

§    Ing. Turek představil předložený materiál a zdůraznil, že o přidělení výstavních prostor ve Staroměstské radnici bude rozhodovat výbor pro kulturu. V případě Obecního domu, a.s. bude výbor výstavní program pouze navrhovat.

§    Ing. Richter doporučil urychlené řešení. Na Staroměstské radnici je výstavní plán stanoven pouze na 1. pololetí. Je tedy třeba, aby OHS předal OKP seznam žádostí o výstavní prostory, o nichž bude jednat výbor a připraví plán na 2. pololetí 2007. Od 1.7. by měly být řešeny granty na rok 2008.

Závěr: 1. Výbor bere informaci na vědomí.

2. Výbor žádá OKP MHMP, aby dopracoval návrh na nepeněžní grantový systém a zabezpečil vyjádření legislativy.

 

 

5. Projekt Potápěč

§    I. Bednář informoval o dalším vývoji projektu Potápěč. Záměr projednal s náměstkem primátora Mgr. Blažkem, který doporučil, aby byl projekt zpracován jako materiál pro jednání RHMP. Dále jednal s náměstkem ministra vnitra ČR gen. Štěpánkem, který přislíbil pomoc při jednání se sponzory.

§    M.Šandová a Ing. Jech požádali o písemné stanovisko OKP MHMP  k umístění sochy Potápěče na Kampě.

§    Dr. Ryšlinková záměr instalovat sochu podpořila, avšak doporučila vyhlásit výběrové řízení.

§    Ing. Richter doporučil vypsat veřejnou soutěž na památník k 5. výročí povodně. Výbor předložené projekty posoudí a vybere nejúspěšnější.

§    I.Bednář vyjádřil obavy, aby nedošlo ke zcizení autorských práv ak. sochaře Kašpara, který tento projekt vymyslel.

Závěr: 1. Výbor žádá OKP MHMP o písemné stanovisko k záměru umístit památník k 5. výročí povodně na Kampě.

2. Výbor žádá OKP MHMP o vyhlášení veřejné soutěže tak, aby na červnovém zasedání mohl vybrat z předložených projektů

 

6. Různé

6.1 – Situace Divadla ANIMÁTO

§    Ing. Richter reagoval na dopis ředitele Divadla ANIMÁTO pana J.Pajera a představil problém divadla, s nímž se obrátil na výbor s prosbou o pomoc. Od ledna 2007 mu OOA MHMP zrušil smlouvu o umístění informačního panelu Na Příkopě. Vzhledem k tomu, že se divadlo nachází Na Příkopě 10 - v 2. nádvoří Paláce Savarin, je bez tohoto panelu pro návštěvníky zcela skryto, což se již negativně projevilo na jeho návštěvnosti. Připomněl, že toto je první žádost divadla, s níž se na město obrací.  Divadlo žádá, aby dostalo možnost dlouhodobého pronájmu 1m² v ulici Na Příkopě pro umístění informačního a repertoárového panelu.

Závěr: Výbor doporučuje žádost divadla podpořit. (Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování)

 

 

6.2 – Dr. Ryšlinková vznesla 2 náměty pro jednání výboru: 1/ Výlepní plochy pro kulturu v Praze , 2/ Výstavy v Obecním domě. Ing. Jech konstatoval, že je nutné zachovat koncepci a kontinuitu výstavního programu v Obecním domě, a.s. Výstavní program je nutno plánovat v časovém předstihu 2 – 2,5 roku.

Závěr: Výbor žádá, aby na příští řádné zasedání byl pozván předseda představenstva nebo ředitel Obecního domu, a.s.

 

 

 

Příští mimořádné zasedání se uskuteční 25.4.2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, - 3 patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Příští zasedání se bude konat 9.5.2007 ve 14.00 hod v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha