Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, Ing. Marie Kousalíková, Martina Šandová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, Mgr. Marta Semelová

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Jan Slezák, Alena Samková

 

Hosté: Ing. Irena Ondráčková, Ing. Jitka Cvetlerová (řed. OUP), Mgr. Knížková, PhDr. Bajzíková (odbor SMT), Mgr. Eva Dvořáčková, Ing. Petr Zítko (ČMOS)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.15 hod.

Ověřovatel zápisu: Martina Šandová

 

Program a obsah jednání

Členové výboru schválili návrh programu.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis ze 7. jednání výboru dne 3. 12. 2007 byl schválen.

 

1. Územně analytické podklady hl.m. Prahy (podklad pro zpracování Zásad územního rozvoje HMP)

Členové obdrželi předem k prostudování CD s podklady pro jednání. Ing. Cvetlerová shrnula obsah projednávaného materiálu s tím, že se jedná o konkrétní podklad pro územní plán, jehož aktualizovaná verze bude výboru předložena v září 2008. V následující diskusi se členové výboru vyjadřovali k jednotlivým údajům kapitoly 2.8.5 Školství. Ing. Kousalíková připomněla pravidelnou spolupráci s jednotlivými MČ při stanovení dostatečných rezerv v kapacitách jednotlivých typů škol. Podle názoru Ing. Jecha je důležité zachování dostatečných ploch využitelných pro volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  územně analytické podklady hl.m. Prahy

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (pracovní verze)

Své připomínky k předložené pracovní  verzi materiálu  předali k zapracování Mg. Semelová a  Ing. Jech. Odboru SMT jako zpracovateli materiálu byly v požadovaném termínu doručeny připomínky všech zásadních připomínkových míst (MŠMT, ÚIV, NÚOV, ředitelé škol, odborné asociace atd.). PhDr. Mgr. Drtina vyzval přítomné členy, aby v termínu do 9. 1. 2008 zaslali odboru své připomínky. Odbor SMT je zařadí do zpracovávaného souhrnného materiálu o přijatých připomínkách, který členové obdrží do 21. 1. 2008,  konečnou verzi materiálu, která bude  projednána na únorovém jednání výboru,  odbor rozešle členům 25. 1. 2008. Materiál bude předložen Radě a Zastupitelstvu HMP v řádném termínu do 31. 3. 2008.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  další postup zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

3. Informace o 12. ročníku akce Schola Pragensis

Členové obdrželi předem zprávu o průběhu akce a jejím finančním zajištění. Ocenili význam akce pro vystavující školy a její přínos  pro rodiče a žáky posledních ročníků základních škol, kteří zde nacházejí potřebné informace pro rozhodnutí o profesním zaměření. Ing. Kousalíková ocenila stoupající úroveň prezentace vystavovatelů a konstatovala, že tato již tradiční prezentační akce je pro vystavující školy prestižní záležitostí. 13. ročník akce Schola Pragensis se uskuteční 20. – 22. 11. 2008  v Kongresovém centru. Členové obdrželi propagační CD.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o 11. ročníku výstavy Schola Pragensis.

 

4. Informace o činnosti výboru ve II. pololetí 2007

U návrhu tisku Z-563 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl.m. Prahy za II. pololetí 2007 požádala pí Šandová o doplnění přehledem účasti členů výboru na jednáních. Tisk předloží předseda výboru do ZHMP v souladu s čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy.

Závěr: výbor 

s o u h l a s í  s předložením tisku Z-563 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl.m Prahy za II. pololetí 2007 do ZHMP

Schváleno 8  přítomnými členy výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

5. Různé

-    Školské rady

Předloženým materiálem byli členové informováni o změnách ve složení ŠR, zároveň byly podány následující návrhy na doplnění ŠR: VOŠ Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2 a SŠ Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2 (Ing. Holub), SOU Praha – Radotín, Praha 5, Pod Klapicí 11 (p. Votava), ZŠ a MŠ Praha 10, Moskevská 29 (pí Štronerová).

Přítomní členové dále navrhli obsazení školských rad: VOŠ  zdravotnická, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 (Mgr. Kadlčík), ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 (Mgr. Semelová), Gymnázium a ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 (p. Ptáček), SŠ technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 (PhDr. Mgr. Drtina), Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 (Ing. Kousalíková), Gymnázium Praha 9, Litoměřická 726 (Ing. Jech), Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 (pí Šandová), SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476 (Mgr. Semelová), SHŠ Praha 10, Vršovická 43 (p. Ptáček).

Tento návrh bude zpracován do materiálu k projednání v Radě hl.m. Prahy.

 

Závěr: výbor

1.  b e r e  n a  v ě d o m í  rezignaci I. Váňové (ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 a Gymnázium a ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27), V. Vrabcové (VOŠ V. Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2 a SŠ V. Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2),  Ing. J. Macháčka (SŠ technická, Praha 4, Zelený pruh 1294), R. Kovaříka (Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952), Ing. B. Dobřichovské (Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100), J. Hejného (MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 9, Bártlova 83, SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476 a ZŠ a MŠ Praha 10, Moskevská 29) na jejich členství ve školských radách.

2.  s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školských rad:

Mgr. Jiří Kadlčík           VOŠ zdrav. a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6;  ŠR pro VOŠ

Mgr. Marta Semelová      ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19

Antonín Ptáček           Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Ing. Jan Holub       VOŠ a SŠ V. Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2; ŠR pro VOŠ

Ing. Jan Holub       VOŠ a SŠ V. Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2;  ŠR pro SŠ

PhDr. Mgr. Drtina         STŠ Praha 4, Zelený pruh 1294

Martin Votava       SOU Praha – Radotín, Praha 5, Pod Klapicí 11

Ing. Marie Kousalíková       Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952

Ing. Karel Jech         Gymnázium Praha 9, Litoměřická 726

Martina Šandová         Gymnázium Praha 9, nám. 25. března 100

Mgr. Marta Semelová     SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Marie Štronerová         ZŠ a MŠ Praha 10, Moskevská 29

Antonín Ptáček         Střední hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

 

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 4. 2. 2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135 v 1. patře.

 

 

V Praze dne 8. 1.  2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, SMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Ing. Karel  Jech

    tajemník výboru     předseda výboru

 

 

………………………………………..

    Martina Šandová

    ověřovatelka zápisu

 

 

Příloha:  

Prezenční listina

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 7. 1. 2008

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

I. 

b e r e  n a  v ě d o m í   územně analytické podklady hl.m. Prahy

 

II.

b e r e  n a  v ě d o m í   další postup zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

 

III.

s o u h l a s í  s předložením tisku Z-563 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl.m Prahy za II. pololetí 2007 do ZHMP

 

IV.

b e r e  n a  v ě d o m í  rezignaci I. Váňové (ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 a Gymnázium a ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27), V. Vrabcové (VOŠ Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2 a SŠ Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2),  Ing. J. Macháčka (SŠ technická, Praha 4, Zelený pruh 1294), R. Kovaříka (Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952), Ing. B. Dobřichovské (Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100), J. Hejného (MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 9, Bártlova 83, SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476 a ZŠ a MŠ Praha 10, Moskevská 29) na jejich členství ve školských radách

 

s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školských rad:

Mgr. Jiří Kadlčík           VOŠ zdrav. a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6;  ŠR pro VOŠ

Mgr. Marta Semelová      ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19

Antonín Ptáček           Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Ing. Jan Holub       VOŠ a SŠ V. Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2; ŠR pro VOŠ

Ing. Jan Holub       VOŠ a SŠ V. Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2;  ŠR pro SŠ

PhDr. Mgr. Drtina         STŠ Praha 4, Zelený pruh 1294

Martin Votava       SOU Praha – Radotín, Praha 5, Pod Klapicí 11

Ing. Marie Kousalíková       Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952

Ing. Karel Jech         Gymnázium Praha 9, Litoměřická 726

Martina Šandová         Gymnázium Praha 9, nám. 25. března 100

Mgr. Marta Semelová     SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Marie Štronerová         ZŠ a MŠ Praha 10, Moskevská 29

Antonín Ptáček         Střední hotelová škola Praha 10, Vršovická 43

 

 

…………………………………

Ing. Karel  J e c h

předseda výboru