__________________________________________________________________________

Místo:      Magistrát hl. m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni:    Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Antonín Ptáček, Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Miloslav Mihálik

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    PhDr. Milan Pešák

   

 

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Lenka Němcová (SMT), Ing. Jitka Cvetlerová (ředitelka OUP), Mgr. Eva Dvořáčková (KROS Praha)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.10 hod. a ukončeno v 18.30 hod.

Ověřovatel zápisu:  Mgr. Marta Semelová

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali návrh programu jednání podle pozvánky a odsouhlasili změnu názvu bodu č. 2 . Bod č. 2 zní:

Informace o pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentacích.

 

S touto úpravou byl program schválen bez připomínek.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis ze 7. jednání výboru dne 3. 11. 2008 bez připomínek.

 

  1. Schola Pragensis

Ing. Kousalíková shrnula informace k danému tématu, ocenila prezentaci především odborných škol a učilišť, zdůraznila nutnost podpory učňovského školství. P. Ptáček a Mgr. Semelová ocenili vysokou úroveň a zájem o výstavu ze strany veřejnosti. Rodiče i žáci posledních ročníků základních škol zde nacházejí potřebné informace pro rozhodnutí o profesním zaměření. Členům výboru byla předána písemná zpráva o Schole Pragensis vč. přehledu výdajů.

Výbor  b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o Schole Pragensis.

 

  1. Informace o pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentacích.

Ing. Cvetlerová podala upřesňující informace k materiálu. Zdůraznila schválení zásad územního rozvoje na zasedání ZHMP v jarních měsících.

Výbor  b e r e   n a   v ě d o m í informaci o pořizování územně plánovacích

podkladů a územně plánovacích dokumentacích.

 

  1. Školské rady – aktuální stav

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhování do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. Členové výboru doplnili a odsouhlasili návrh na jmenování do ŠR:

Gymnázium, Praha 2, Botičská – Mgr. Marta Semelová

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova – Ing. Irena Ondráčková

VOŠ zdravotnická a SZŠ, P-1, Alšovo nábřeží – Mgr. Jana Nováková

Pro: 9

Gymnázium Na Pražačce, P-3, Nad Ohradou – Pavel Ambrož

Pro: 6

Gymnázium Karla Sladkovkého, P-3, Sladkovského nám. – Ing. Mgr. Miroslav Poche

Pro : 9

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP

Návrh usnesení byl schválen   

 

  1. Různé

P. Slezák vznesl dotaz k řešení otázky ZUŠ Ch. Masarykové, P-6, Veleslavínská. Mgr. Němcová informovala o ukončení pronájmu prostor pro potřeby školy k 31. 8. 2009.

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 2. 2. 2009 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

 

 

V Praze dne 12. 1. 2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru          předseda výboru

 

 

    ……………………………

    Mgr. Marta Semelová

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Příloha č. 1 – Doplnění školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP

Prezenční listina

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 5. ledna  2009

 

 

I.

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP

 

 

 

 

 

…………………….

Ing. Karel Jech

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Příloha č. 1

 

Materiál pro jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání MHMP dne 5.1.2009

 

Doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP aktuální stav ke dni 11.12.2008

 

 

Škola – rada školy

Dosavadní

zástupci

(2005 –2008)

Kontaktní adresa

Další zájem

o funkci

Návrh na nové zástupce

(2008 – 2011)

Kontaktní adresa

(funkce)

1.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,

Praha 1, Alšovo nábřeží 6

- školská rada pro SZŠ

 

Ing. Ivana Nepovímová

MŠMT ČR, Karmelitská 7

118 12  Praha 1

rezignace 3.6.2008

 

není návrh

Mgr. Jana Nováková

 

 

 

2.

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

 

Mgr. Michal Basch

 

Krkonošská 2

120 00  Praha 2

zemřel

 

Mgr. Marta Semelová

 

členka ZHMP a členka VVV ZHMP,

Mariánské nám.2

110 02  Praha 1

 

 

3.

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

 

 

 

František Veselý

(konec funkčního období k 1.3.2009)

 

Jeseniova 77

130 00 Praha 3

rezignace

30.6.2008

 

návrh školy

Ing. Irena Ondráčková

zástupkyně ředitele MHMP pro oblast obecních a krajských působností

Jungmannova 35/29

110 00  Praha 1

4.

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3,

Nad Ohradou 23

Pavel Ambrož

(konec funkčního období k 7.6.2008)

 

nám. Jiřího z Lobkovic 7

130 00  Praha 3

ano

Pavel Ambrož

nám. Jiřího z Lobkovic 7

130 00  Praha 3

 

 

5.

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3,

Sladkovského náměstí 8

Ing. Mgr. Miroslav Poche

(konec funkčního období k 7.6.2008)

 

člen ZHMP Mariánské nám.2

110 00  Praha 1

 

ano

Ing. Mgr. Miroslav Poche

 

člen ZHMP

Mariánské náměstí 2

110 00  Praha 1