Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost Malý salonek, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, Martina Šandová, František Adámek, Mgr. Marta Semelová

    Mgr. Ivan Martínek, tajemník výboru

 

Hosté: Hana Žižková, náměstkyně primátora, Ing. Marie Tobolová,  Ing. František Kunc, Mgr. Tomáš Ledvinka, Mgr. Zuzana Venclíková (odbor SKU)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod. a ukončeno v 17.00 hod.

Ověřovatel zápisu: Ing. Marie Kousalíková

 

Program a obsah jednání

Jednání výboru zahájil předseda Ing. Karel Jech a představil jednotlivé členy výboru a hosty, především náměstkyni primátora pro oblast školství Hanu Žižkovou, která bude pravidelným hostem jednání výboru.

Na návrh předsedy souhlasí členové výboru s tím, že materiály k jednání budou v el. podobě  rozesílány spolu s pozvánkou vždy 10 dní před jednáním výboru.

 

Členové výboru projednali návrh programu, který byl schválen bez připomínek.

 

 

1. Program jednání na I. pololetí 2007

Členové výboru projednali návrh programu jednání výboru včetně navržených termínů pro I. pololetí 2007. Vzhledem k navrženému obsahu únorového jednání souhlasí členové s tím, aby materiál navržený na únorové jednání byl přesunut na jednání březnové. V případě nutnosti projednat aktuální materiál budou členové včas vyrozuměni.

Závěr: výbor

s o u h l a s í  s návrhem programu jednání výboru a  termíny jednání tak, že jednání se budou konat vždy v první pondělí v měsíci od 17.00 hod., kromě května, kdy se jednání uskuteční až druhé pondělí.

Schváleno jako bod usnesení 10 hlasy přítomných členů výboru, tj. všemi členy výboru.

 

 

2. Informace o školské legislativě

Členové výboru obdrželi CD s obsahem: přehled základní školské legislativy, akční plán Státního programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR na léta 2007 – 2009, Dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy hl.m. Prahy, Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Zpráva o splnění úkolů vyplývajících z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o CD s pokladovými materiály o školské legislativě

Schváleno 10 hlasy přítomných členů výboru, tj. všemi členy výboru.

 

 

3. Informace o složení komisí Rady HMP pro udílení grantů

-    v oblasti volného času dětí a mládeže

-    v oblasti vzdělávání

K tomuto bodu seznámila náměstkyně primátora přítomné členy s návrhem na složení grantových komisí. Po schválení komisí Radou HMP budou členové výboru seznámeni jednak s komisemi, jednak s termíny jednání těchto komisí.

Závěr:  výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  návrhy na složení komisí Rady HMP pro udílení grantů

-    v oblasti volného času dětí a mládeže

-    v oblasti vzdělávání

Schváleno 10 hlasy přítomných členů výboru, tj. všemi členy výboru.

 

 

4. Informace o současném stavu čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství

K tomuto bodu seznámila přítomné blíže Mgr. Venclíková. V současné době je odbor školství MHMP konečným příjemcem dotace na realizaci 5 systémových či regionálních projektů. V roce 2006 byly dokončeny 2 projekty, a to projekt Hodina a Jaro. Všechny projekty jsou zahrnuty do JPD pro Cíl 3. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF (50 %), ze státního rozpočtu (39,5 %) a z rozpočtu hl.m. Prahy (10,5 %). Dále informovala o pokračujících jednáních s MŠMT o možném zapojení hl.m. Prahy do celorepublikových projektů financovaných z prostředků ESF.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  Informace o současném stavu čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství.

Schváleno 10 hlasy přítomných členů výboru, tj. všemi členy výboru.

 

 

5. Různé

-    Školské rady

Předloženým materiálem byli členové informováni o školských radách, kde chybí zástupci zřizovatele. Ing. Kousalíková navrhla, aby o dosud neobsazených radách byly informovány politické kluby, aby tak mohli být doplněni vhodní kandidáti. Předsedy klubů požádá dopisem předseda výboru. V další diskusi, ve které vystoupil p. Slezák, náměstkyně Žižková, se členové stručně seznámili s jednáním některých školských rad. Mgr. Ledvinka sdělil členům, že již minulosti vypracoval odbor školství MHMP pracovní pomůcku pro jednání školských rad.

-    Informace o přidělení bytů pro učitele

Předloženým materiálem byli členové seznámeni s výsledky jednání pracovní komise pro přidělování bytů pro učitele. Vzhledem k tomu, že bytový odbor požádal o vyjádření k přidělení bytů do 30.11.2006, není tento materiál předložen ke schválení, ale jako informace. V následující diskusi, které se zúčastnili pí Samková, p. Mihálik a p. Slezák, byli členové seznámeni s mechanismem uzavírání nájemních smluv na dobu určitou s učiteli škol zřizovaných HMP. Předseda výboru Ing. Jech požádá bytový odbor MHMP o celkový přehled bytů přidělených městem v roce 2006 včetně rozdělení pro jednotlivé profesní a sociální skupiny.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í 

-    informaci o školských radách

-    informaci o přidělení bytů pro učitele

Schváleno 10 hlasy přítomných členů výboru, tj. všemi členy výboru.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 5. března 2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti MHMP Malý salonek, I. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 16.1. 2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, OMT MHMP

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    Mgr. Ivan  M a r t í n e k     Ing. Karel  J e c h

    tajemník výboru     předseda výboru

 

 

 

………………………………………..

    Ing. Marie  K o u s a l í k o v á

    ověřovatelka zápisu

 

 

 

 

Příloha:  

1.    Program jednání výboru pro výchovu a vzdělávání na I. pololetí 2007

2.    Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne 15. 1. 2007

3.    Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 15. 1. 2007

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

 

I.  s o u h l a s í  s návrhem programu jednání výboru a  termíny jednání tak, že jednání se budou konat vždy v první pondělí v měsíci od 17.00 hod., kromě května, kdy se jednání uskuteční až druhé pondělí.

 

 

 

 

 

 

 

                …………………………………

 

                    Ing. Karel  J e c h

                    předseda výboru