_________________________________________________________________________

Přítomni:    Jan  Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová,

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Ing. Karel Jech, Miloslav Mihálik, PhDr. Milan Pešák, MUDr. Michaela Bartáková

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Lenka Němcová (SMT), Mgr. Martin Platz (SMT), Mgr. Iva Kocourková (SMT), PhDr. Karel Fryč (SMT), Mgr. Eva Dvořáčková (ČMOS Praha)

Jednání řídil Jan Slezák, místopředseda výboru

Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod. a ukončeno v 16.50 hod.

Ověřovatel zápisu: Martina Šandová

 

Program a obsah jednání

 

1.  V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod 4 Školské rady – aktuální stav bude projednán na jednání výboru dne 23.2.2010.

Výbor program a obsah jednání s touto úpravou schválil.

 Pro: 6

 

2.  Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Výbor zápis z 8. jednání výboru dne 14.12.2009 schválil bez připomínek.

Pro: 6

 

3.  Vyhodnocení aktivit vyplývajících z Plánu podpory učňovského školství v HMP (výchozí materiál projednán ve výboru 6.4.2009)[1]

Ing. Kousalíková informovala členy výboru o materiálu k danému tématu, který obsahuje vyhodnocení aktivit na podporu učňovského školství za školní rok 2008/9. V tomto roce se podařilo zastavit pokles žáků v učňovských oborech a došlo k nárůstu o 1 %. Ing. Kousalíková připomněla některé aktivity, např: podporu médií, dny otevřených dveří ve školách, akce organizované MHMP.

Mgr. Semelová vznesla dotaz, zda v tomto nebo příštím školním roce dojde k zásadním změnám v počtu škol vyučujících obory vzdělání H a E. Ing. Kousalíková informovala přítomné, že struktura učňovského školství bude zachována. V budoucnu by některé ne zcela využité budovy středních škol mohly být přizpůsobeny jako detašovaná pracoviště pro potřeby základních škol, ve kterých začnou stoupat počty žáků již ve školním roce 2010/11.

 

Výbor s c h v a l u j e  zprávu o vyhodnocení aktivit vyplývajících z Plánu podpory učňovského školství v HMP

Pro: 7

Návrh usnesení byl schválen

 

4.  Informace o 14. ročníku Schola Pragensis 

Ing. Kousalíková shrnula informace k danému tématu, zdůraznila  pozitivní hodnocení této akce širokou veřejností a kladné ohlasy na zajímavý doprovodný program Scholy Pragensis. V současné době probíhá příprava na vydání Sborníku ke 14. ročníku  Schola Pragensis.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o 14. ročníku Schola Pragensis

 

5.  Informace o podpoře HMP v oblasti sportu a volného času

Mgr. Platz přednesl zprávu o podpoře sportu v roce 2009, podal základní informace o grantovém řízení v roce 2010 a podpoře volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2009. Vyzdvihl projekt Praha sportovní (podpora sportovních aktivit a zdravého životního stylu obyvatel Prahy, zapojení široké veřejnosti do sportovních činností).

Členové výboru vedli k danému tématu diskusi, a dále kladně hodnotili pilotní projekt Centra pro předškolní děti. Jedná se o nabídku pro rodiče a děti, kterou HMP reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání na území HMP (jedná se o 20 Center pro předškolní děti při všech DDM zřizovaných HMP).

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o podpoře HMP v oblasti sportu a volného času

 

6. Projednání programu a termínů jednání výboru na I. pololetí 2010

Členové výboru projednali a schválili návrh programu a dohodli termíny jednání výboru na I. pololetí 2010 (viz příloha). Omluvení členové výboru budou vyrozuměni e-mailem

(T: 29.1.2010).

 

Výbor  p r o j e d n a l  a  s c h v a l u j e  plán činnosti a termínů jednání výboru na I. pololetí 2010.

Pro: 7

Návrh usnesení byl schválen

 

7.  Různé

  • Pan Slezák upozornil na nutnost aktualizovat údaje na informačním serveru HMP – chybí  informace o zasedáních grantových komisí. SMT zajistí aktualizaci údajů.
  • Na dotaz pana Slezáka PhDr. Mgr. Drtina přednesl základní informace k novému pojištění škol a školských zařízení HMP. Podrobná informace bude členům výboru předložena na únorovém jednání.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí 23. února 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2.

 

V Praze dne 25.1.2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 …………………………….    ….……………………...

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Jan Slezák

    tajemník výboru    místopředseda

    ……………………..

    Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

Příloha:

Prezenční listina

Usnesení

Plán činnosti a termíny jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP – I. pololetí 2010

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 21. ledna 2010

 

 

I.

Výbor  s c h v a l u j e  zprávu o vyhodnocení aktivit vyplývajících z Plánu podpory učňovského školství v HMP

 

 

II.

Výbor  p r o j e d n a l  a  s c h v a l u j e  plán činnosti a termínů jednání výboru na I. pololetí 2010.

 

 

 

 

 

…………………….

Jan Slezák

místopředseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP – I. pololetí 2010

 

 

Leden        Informace o 14. ročníku Schola Pragensis

Vyhodnocení aktivit vyplývajících z Plánu podpory učňovského školství v HMP

Informace o podpoře HMP v oblasti sportu a volného času

 

 

Únor    Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství

 

 

Březen    Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl.m. Praze za 2008/2009 - informace

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010 – informace

Celoměstské programy podpory využití volného času na území hlavního města Prahy pro rok 2010 - informace

   

   

Duben    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory vzdělávání  na území hl.m. Prahy pro rok 2009

    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2009

 

Květen    Informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2010

 

Červen    Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory vzdělávání pro rok 2011

    Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2011

   

 

 

Průběžně    Aktuální témata

    Školské rady

    Materiály dalších odborů MHMP

 

   

Termíny jednání:

 

23.2.2010    v 16.00 zasedací místnost č.135

23.3.2010    v 16.00 zasedací místnost č.135

27.4.2010    v 16.00 zasedací místnost č.135

25.5.2010  v 16.00 zasedací místnost č.349

15.6.2010  v 16.00 zasedací místnost č.135

 

 [1] během projednávání bodu 3 se dostavila Mgr. Semelová