Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 349, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová

    Mgr. Ivan Martínek, tajemník výboru

 

Omluveni:    Jan Slezák, Miloslav Mihálik, František Adámek

 

Hosté: Hana Žižková, náměstkyně primátora, Ing. Irena Ondráčková, Ing. Jan Bürgermeister; Ing. František Kunc, Mgr. Ludmila Knížková, Ing. Kaucký, Mgr. Fučík, Mgr. Jan Louška, (odbor SKU), Mgr. Libuše Jiráčková (odbor OMT)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 19.30 hod.

Ověřovatel zápisu: Alena Samková

 

Program a obsah jednání

 

Členové výboru projednali návrh programu, který byl schválen bez připomínek.

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 1. jednání výboru ze dne 15.1.2007 byl schválen.

 

2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v hl.m. Praze za šk. rok 2005/2006

Informaci o struktuře Výroční zprávy podala členům výboru Mgr. Knížková. Připomněla, že materiál hodnotí především stav a rozvoj jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy a podává informace o financování škol a školských zařízení na území hl.m. Prahy. Při zpracování byly kromě informací odborů SKU a OMT využity údaje ze statistických ročenek řady institucí a další zdroje. Náměstkyně primátora Hana Žižková v následné diskusi objasnila některé souvislosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání kraje HMP.

Závěr:  výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze (školní rok 2005/2006).

 

3. Informace o studii k záměru Praha olympijská[1]

Ing. Jan Bürgermeister, poslanec PČR, seznámil členy výboru s řadou skutečností vyplývajících ze studie k záměru uspořádat OH v Praze, především s možným využitím případných olympijských objektů pro účely vzdělávání a výchovy. Zároveň byly členům výboru předány CD, resp. DVD – OH 2016 – 2020 studie – analýzy. Diskuse o otázkách zajímajících členy výboru se zúčastnili všichni přítomní členové výboru. K tomuto bodu nepřijal výbor žádné usnesení.

 

4. Schola Pragensis – informace o průběhu 11. ročníku

K tomuto bodu informoval členy výboru Ing. Kaucký. Z jeho vystoupení kromě jiného vyplynulo, že zájem o výstavu ze strany vystavovatelů i veřejnosti stoupá. Rodiče i žáci posledních ročníků základních škol zde nacházejí potřebné informace pro rozhodnutí o profesním zaměření. Náměstkyně primátora Hana Žižková ocenila prezentaci především odborných škol a učilišť a konstatovala, že tato již tradiční prezentační akce je pro vystavující školy prestižní záležitostí. 12. ročník prezentační akce Schola Pragensis se uskuteční 22. -  24. 11. 2007 v Kongresovém centru.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o 11. ročníku výstavy Schola Pragensis.

 

5. Návrh na přidělení bytů pro učitele škol HMP

Členové výboru byli informováni o návrhu na uzavření nájemní smlouvy  na byt pro učitele SPŠ Panská. V případě schválení tohoto záměru bude uzavřena nájemní smlouva v souladu se „Zásadami pro přidělování bytů z fondu HMP učitelům“.

Závěr: výbor

d o p o r u č u j e  Radě hl.m. Prahy ke schválení návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt, tak jak byl výboru předložen.

Schváleno jako bod usnesení 7 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

6. Různé

-    Informace o grantech pro oblast podpory vzdělávání

Mgr. Knížková informovala o hodnocení předložených žádostí o přidělení grantu. Konstatovala, že řada žádajících subjektů nepochopila zadání, proto byla řada žádostí z dalšího posuzování vyřazena. Grantová komise znovu zváží obecnou srozumitelnost vyhlašovaných programů.

Závěr: výbor

d o p o r u č u j e  Radě hl.m. Prahy a Zastupitelstvu hl.m. Prahy schválit materiál „Návrh na

přidělení grantů na podporu vzdělávání na území HMP pro rok 2007“ s tím, že zůstatek

finančních prostředků bude využit pro potřeby pražského školství.

Schváleno jako bod usnesení 7 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

-    Informace o grantech pro oblast volného času dětí a mládeže

Přítomní členové byli předsedkyní komise, náměstkyní Žižkovou, informováni grantovém řízení v oblasti volného času dětí a mládeže. Návrhy Komise byly se souhlasem projednány Radou hl.m. Prahy dne 27.2.2007 a následně budou předloženy Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

Závěr: výbor

d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu hl.m. Prahy schválit materiál „Návrh na udělení grantů

v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2007“.

Schváleno jako bod usnesení 7 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

 

 

-    Školské rady

Předloženým materiálem byli členové informováni o školských radách, kde chybí zástupci zřizovatele. Náměstkyně Žižková informovala o rezignaci L. Vávrové (Gymnázium Oty Pavla, Praha 5), V. Zajíčkové (ZŠ praktická, Praha 5, Osvoboditelů) a M. Krumpla (SOŠ a SOU Praha 10, Weilova 4) na jejich členství ve školských radách. Zároveň požádala přítomné členy výboru, aby o dosud neobsazených školských radách (Praha 4, 8 a 9) informovali ve svých politických klubech. Předseda výboru doplnil návrhy na obsazení školských rad o Mgr. Kolínskou (Gymnázium Litoměřická) a Ing. Jecha (ZŠ a MŠ při FN Motol).

Závěr: výbor

  1. b e r e  n a  v ě d o m í  rezignaci L. Vávrové (Gymnázium Oty Pavla, Praha 5), V. Zajíčkové (ZŠ praktická, Praha 5, Osvoboditelů) a M. Krumpla (SOŠ a SOU Praha 10, Weilova 4) na jejich členství ve školských radách.
  2. s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školských rad:

Mgr. Semelová (SOU Praha 4, Ohradní)

Ing. Zumr (ZŠ praktická Praha 5, Nám. Osvoboditelů)

Ing. Třeštík (SOŠ a SOU Praha 10, Weilova)

Mgr. Vávrová (ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny)

Mgr. Vávrová (ZŠ a MŠ při FN Motol)

Mgr. Hanzlík (Gymnázium Oty Pavla)

Ing. Jech (ZŠ a MŠ při FN Motol)

    Tento návrh bude zpracován do materiálu k projednání v Radě hl.m. Prahy.

Schváleno jako bod usnesení 7 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

  1. n e s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školské rady:

Mgr. Kolínská (Gymnázium Litoměřická)

Se jmenováním v bodě 3. souhlasilo 5 přítomných členů výboru, tj. nebylo dosaženo nadpoloviční většiny všech členů výboru.

   

-    Informace o pedagogicko psychologické péči na území HMP

Členové byli seznámeni s výsledky optimalizace pedagogicko psychologických poraden k 1. 7. 2006 na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11. 2005. S dalšími podrobnostmi seznámila přítomné náměstkyně Žižková a Mgr. Louška. V diskusi, které se zúčastnili náměstkyně Žižková, Ing. Kousalíková, Mgr. Semelová a Ing. Jech, se probíraly otázky související se současnou situací v oblasti pedagogicko psychologické péče na území HMP.

 

-    Informace o celkovém přehledu bytů přidělených městem v roce 2006 včetně rozdělení pro jednotlivé profesní a sociální skupiny

Materiál (usnesení Rady hl.m. Prahy č. 0665 a č. 1564 z roku 2006) obdrželi členové spolu s pozvánkou. Nepožadovali žádná bližší vysvětlení.

 

-    Informace o situaci Jedličkova ústavu – stavba tribuny FK Slavoj Vyšehrad

Předseda výboru Ing. Jech seznámil přítomné členy s vývojem situace kolem rozhodnutí o stavebním povolení pro stavebníka, FK Slavoj Vyšehrad. Stavba tribuny na pozemcích těsně sousedících s budovou školy by snížila kvalitu prostředí školy. V současné době je přerušeno stavební řízení na MČ Praha 4.   

     

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 2. dubna 2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti MHMP č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 7.3. 2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, OMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    Mgr. Ivan  M a r t í n e k     Ing. Karel  J e c h

    tajemník výboru      předseda výboru

 

 

………………………………………..

    Alena  S a m k o v á

    ověřovatelka zápisu

 

 

 

Příloha:  

  1. Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne 5.3. 2007
  2. Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 5. 3. 2007

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

 

I.    b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze (školní rok 2005/2006).

 

 

II.    b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o 11. ročníku výstavy Schola Pragensis.

 

 

III.    d o p o r u č u j e  Radě hl.m. Prahy ke schválení návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt, tak jak byl výboru předložen.

 

 

IV.    d o p o r u č u j e  Radě hl.m. Prahy a Zastupitelstvu hl.m. Prahy schválit materiál „Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území HMP pro rok 2007“ s tím, že zůstatek finančních prostředků bude využit pro potřeby pražského školství.

 

V.    d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu hl.m. Prahy schválit materiál „Návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2007“.

 

VI.    b e r e  n a  v ě d o m í  rezignaci L. Vávrové (Gymnázium Oty Pavla, Praha 5), V. Zajíčkové (ZŠ praktická, Praha 5, Osvoboditelů) a M. Krumpla (SOŠ a SOU Praha 10, Weilova 4) na jejich členství ve školských radách.

 

s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školských rad:

Mgr. Semelová (SOU Praha 4, Ohradní)

Ing. Zumr (ZŠ praktická Praha 5, Nám. Osvoboditelů)

Ing. Třeštík (SOŠ a SOU Praha 10, Weilova)

Mgr. Vávrová (ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny)

Mgr. Vávrová (ZŠ a MŠ při FN Motol)

Mgr. Hanzlík (Gymnázium Oty Pavla)

Ing. Jech (ZŠ a MŠ při FN Motol).

 

 

                …………………………………

 

                    Ing. Karel  J e c h

                    předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Veškeré dostupné informace jsou k dispozici na www.uhrmp.cz - Praha