Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    JUDr. Ing. Miloslav Ludvík

 

Hosté: Ing. Irena Ondráčková, PhDr. Bajzíková (odbor SMT), Mgr. Eva Dvořáčková, Ing. Petr Zítko (ČMOS), zástupci zaměstnanců SZŠ a VOŠ Praha 1, Alšovo nábřeží

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.45 hod.

Ověřovatel zápisu: Ing Marie Kousalíková

 

Program a obsah jednání

Členové výboru schválili návrh programu.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 1. jednání výboru dne 7. 1. 2008 byl schválen.

 

1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje (konečná verze)

K tomuto bodu jednání shrnul PhDr. Mgr. Drtina  podstatné informace o tvorbě dokumentu a vypořádání připomínek, které byly k obsahu dokumentu oslovenými partnery uplatněny, rovněž upozornil na priority, které materiál v souhrnné podobě obsahuje, shrnul vypořádání a zapracování připomínek V následující diskusi se členové výboru vyjádřili k některým bodům materiálu. P. Slezák zdůraznil nutnost kontinuity grantové politiky města v oblasti volného času dětí a mládeže. Ing. Jech upozornil na budoucí možné problémy při realizaci povinné praxe žáků středních škol. Členové souhlasili se zařazením bodu „Odborné praxe žáků středních škol“ na květnové jednání výboru. Mgr. Semelová se kriticky vyjádřila k úrovni platů učitelů především v základním školství. Ing. Kousalíková informovala o svém jednání v této věci na MŠMT a připomněla výraznou finanční podporu města krajským školám. K trvajícímu poklesu zájmu, a tím i naplněnosti „učňovských“ oborů a technicky zaměřených maturitních oborů seznámila Ing. Kousalíková se záměrem připravit spolupráci s odborem SMT projekt na jejich podporu, informovala rovněž o aktivitách škol, které rozvíjejí spolupráci se soukromým sektorem.

Členové výboru vyslovili souhlas s předložením této verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

Závěr: výbor

s c h v a l u j e   Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Prahy a doporučuje jeho přijetí Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

Schváleno jako bod usnesení 7 hlasy přítomných členů výboru,  tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru. 1 člen se zdržel hlasování.

 

2. Informace o složení komisí Rady hl.m. Prahy pro udílení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti vzdělávání

Ing. Jech informoval o usneseních Rady hl.m. Prahy, kterými bylo schváleno složení jmenovaných komisí.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  složení komisí Rady hl.m. Prahy pro udílení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti vzdělávání

 

3. Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství

Členům výboru byl materiál předem k dispozici a nepožadovali žádná upřesnění.[1]

Závěr

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o aktuálním stavu projektů realizovaných z prostředků ESF.
Schváleno 9 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

4. Různé

-    školské rady

Předloženým materiálem byli členové informováni o školských radách, kde chybí zástupci zřizovatele. Ing. Jech požádal členy výboru, aby o dosud neobsazených místech informovali ve svých politických klubech, aby tak mohli být doplněni vhodní kandidáti.

 

-    ZUŠ Ch. Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32

P. Slezák opětovně (poprvé na jednání v říjnu 2007) upozornil na velmi nepříznivou situaci školy, která sídlí v pronajatých prostorách s tím, že podnájemní smlouva definitivně končí k 1. 1. 2010, je tedy nutné zajistit škole vyhovující prostory pro výuku. S problémem je rovněž podrobně seznámena Ing. Kousalíková, je si vědoma nutnosti situaci školy řešit vložením finančních prostředků ze zdrojů města. ZUŠ Veleslavínská má vynikající výsledky ve vzdělávání a je spádovou školou i pro okolní malé městské části.

 

-    VOŠ zdravotnická a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží[2]

P. Slezák přednesl svůj názor na situaci ve škole. Připomněl medializaci problémů školy v posledním období. Atmosféra ve škole je pro výuku a mezilidské vztahy v současné době velmi nepříznivá. Ing. Jech zdůraznil, že v této věci doposud nebyl výbor osloven. Mgr. Semelová informovala přítomné o své návštěvě školy a vyjádřila svůj názor na jednostrannou kampaň v médiích. V následující obsáhlé diskusi vystoupili někteří z přítomných zástupců zaměstnanců školy, p. Slezák a pí Samková, nejobsáhleji se vyjadřovala Ing. Kousalíková, která je z pozice náměstkyně primátora pro oblast školství velmi podrobně informována. Diskutující přednesli své názory na probíhající kontrolní akce ve škole, na roli odborové organizace ve škole, shromáždění žáků a pedagogů, úroveň řídící práce ředitelky školy, pronájem budovy Duškova soukromému subjektu a celkovou vzdělávací úroveň školy. V závěru diskuse se členové shodli na tom, aby bylo zorganizováno setkání členů výboru se zaměstnanci školy v termínu únor – březen 2008.

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 10. 3. 2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135 v 1. patře.

 

 

V Praze dne 5. 2.  2008

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, SMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Ing. Karel  Jech

    tajemník výboru        předseda výboru

 

 

………………………………………..

   

    ověřovatelka zápisu

 

 

Příloha:  

Prezenční listina

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 4. 2. 2008

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

I. 

s c h v a l u j e   Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Prahy a doporučuje jeho přijetí Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

 

 

 

 

…………………………………

Ing. Karel  J e c h

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] V průběhu projednávání bodu 3 se dostavil Mgr. Pešák.

[2] V průběhu diskuse odešla pí Samková, samotný závěr diskuse řídil po odchodu Ing. Jecha p. Slezák