_____________________________________________________________________

Přítomni:    Ing. Karel Jech, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, Miloslav Mihálik, PhDr. Milan Pešák, MUDr. Michaela Bartáková,

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Jan Slezák

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Lenka Němcová (SMT), Ing. Božena Suková, Mgr. Iva Kocourková (SMT), PhDr. Karel Fryč (SMT), Mgr. Eva Dvořáčková (ČMOS Praha)

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod. a ukončeno v 17.15 hod.

Ověřovatel zápisu: Martina Šandová

 

Program a obsah jednání

 

1.  V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod 4 Informace k novému pojištění škol bude na žádost p. Slezáka projednán na jednání výboru dne 23.3.2010 (tlumočil Ing. Jech).

Výbor program a obsah jednání s touto úpravou schválil.

Pro: 10

 

2.  Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Výbor zápis z 1. jednání výboru dne 21.1.2010 schválil bez připomínek.

Pro: 10

 

3.  Dlouhodobý plán podpory učňovského školství HMP 2010-2013

Členové výboru obdrželi materiál předem. K danému tématu se vyjadřovali kladně. Ing. Kousalíková shrnula základní aspekty materiálu. PhDr. Karel Fryč zdůraznil klíčové prostředky realizace projektu – Dům řemesel HMP, Webový portál Řemeslo žije. Členové výboru se dohodli pozvat na další jednání výboru ředitelku odboru fondů EU MHMP Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou k podání informací o možnostech financování oblasti školství v nově koncipovaném operačním programu na období po roce 2013. Závěrem Ing. Kousalíková připomněla, že Dlouhodobý plán podpory učňovského školství HMP 2010-2013 je živý materiál, který lze dle potřeb upravovat.

Výbor s c h v a l u j e  a  d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu HMP ke schválení Dlouhodobý plán podpory učňovského školství HMP 2010-2013

Pro: 10

Návrh usnesení byl schválen

 

4.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v HMP za šk.r. 2008/2009 

Materiál obdrželi členové výboru předem. Mgr. PhDr. Drtina a Ing. Suková odpověděli na dotazy členů výboru k otázkám na téma: jazyky, kvalifikovanost a průměrný věk pedagogických pracovníků.

Výbor  p r o j e d n a l  a  b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Hlavním městě Praze za školní rok 2008/2009

Pro: 10

Návrh usnesení byl schválen

 

5.  Informace o Centrech pro předškolní děti při DDM MHMP

Ing. Kousalíková informovala o zahájení činnosti a financování Center pro předškolní děti při DDM HMP (dále Centra) a hodnotila jejich zřízení a využití (schváleno usnesením RHMP č. 1167 ze dne 25.6.2009). Členové výboru vedli k danému tématu diskusi, vznikající Centra hodnotili jako přínos pro rodiny s dětmi.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o Centrech pro předškolní děti při DDM HMP

 

6.  Školské rady – aktuální stav

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. Členové výboru doplnili a odsouhlasili návrh na jmenování do ŠR (tabulka v příloze č. 1).

Výbor  d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: Návrh na jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou (funkční období 2010-2013)

Pro: 10

Návrh usnesení byl schválen

 

7.  Různé

Diskuse k problematice Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Libereckém kraji v souvislosti s kampaní „ Řemeslo žije!“.

 

Příští jednání se bude konat v úterý 23. března 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2.

 

V Praze dne 24.2.2010

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 …………………………….    ….……………………...

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru    předseda

       ……………………..

    Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Příloha:

Prezenční listina

Usnesení

Příloha č. 1 Návrh na jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou (funkční období 2010-2013

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 23. února 2010

 

 

I.

Výbor  s c h v a l u j e  a  d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu HMP ke schválení Dlouhodobý plán podpory učňovského školství HMP 2010-2013

 

 

II.

Výbor  p r o j e d n a l  a  b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Hlavním městě Praze za školní rok 2008/2009

 

III.

Výbor  d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: Návrh na jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou (funkční období 2010-2013)

 

 

 

 

 

 

…………………….

Ing. Karel Jech

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Návrh na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných

hlavním městem Prahou (pro funkční období 2010 - 2013

 

 

Škola – školské rady

Návrh na nové zástupce

(2010 – 2013)

1.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 – školská rada pro střední průmyslovou školu

Ing. Marie Kousalíková

2.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 – školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Marie Kousalíková

3.

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 – školská rada pro střední uměleckou školu

Alena Samková

4.

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 – školská rada pro vyšší odbornou školu

Alena Samková

5.

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

ThMgr. Svatopluk Karásek

6.

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

Mgr. Marta Semelová

 

7.

Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem v Praze 4, Křejpského 1501

Petr Štěpánek

8.

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Mgr. Karel Hanzlík

 

9.

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475

Milan Macek

 

10.

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

11.

Integrovaná střední škola,

Praha 8, Náhorní 1/525

Bc. Tomáš Chvála

 

12.

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Jan Slezák

 

13.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4

Ing. Petr Třeštík

14.

Střední škola - Waldorfské lyceum, se sídlem v Praze 4, Křejpského 1501

Petr Štěpánek

15.

Gymnázium Milady Horákové, se sídlem v Praze 4, Na Planině 1393

Ing. František Šedivý