Přítomni:    Ing. Karel Jech, Ing. Marie Kousalíková, PhDr. Milan Pešák, Antonín Ptáček, Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Miloslav Mihálik,

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Jan Slezák

   

 

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Ing. Eva Chlupová (SMT), Mgr. Eva Dvořáčková (KROS Praha)

 

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.15 hod.

Ověřovatel zápisu:  Antonín Ptáček

 

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 1. jednání výboru dne 5. ledna 2009 bez připomínek.

 

 

  1. Školské rady – aktuální stav

 

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. Členové výboru doplnili a odsouhlasili návrh na jmenování do ŠR (viz. tabulka v příloze č.1). Ing. Kousalíková upozornila na doplnění návrhu na některá volná místa ve ŠR formou oslovením předsedů Politických klubů ZHMP (zajistí odbor SMT MHMP). K doplnění návrhu na jmenování zástupců do ŠR ve školách na území Hl. m.  Prahy budou osloveni zastupitelé MČ.

Návrh usnesení:

 

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP.

Pro: 9

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Různé

 

Mgr. Dvořáčková upozornila přítomné na situaci v úrazovosti a dodržování BOZP.

 

Členové výboru schválili Plán činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP – I. pololetí 2009 (viz příloha č. 2).

 

Ing. Jech informoval o možnosti využití Operačního programu Životní prostředí při zateplování škol a školských zařízení, program GIS - vyhlášení k 1. 3. 2009.

 

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 9. března 2009 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

 

V Praze dne 5. 2. 2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru          předseda výboru

 

 

    ……………………………

    Antonín Ptáček

       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Příloha č. 1 – Návrh na jmenování 2009-2012

Příloha č. 2 – Plán  činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP – I. pololetí 2009

Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 2. února  2009

 

 

I.

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP.

 

 

 

 

…………………….

Ing. Karel Jech

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Návrh na jmenování 2009-2012

 

Škola - rada školy

Návrh na nové zástupce

(2009 – 2012)

1/1.

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 287/4

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng.h.c.

1/2.

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 287/4

Martina Šandová

2.

Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní  17

Martina Šandová

3/2.

Obchodní akademie Praha 1, Dušní 7

JUDr. Pavel Kohout

4/1.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 - školská rada pro střední průmyslovou školu

Miloš Lešikar

5/1.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Ivan Spěvák

5/2.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Petr Zajíček

6/1.

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

Prof. Ing. František Liška, CSc.

7.

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7

Mgr. Helena Bartlová

8/1.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - školská rada pro střední průmyslovou školu

Ing. Josef Růžička, CSc.

8/2.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - školská rada pro střední průmyslovou školu

Ing. Jan Lajka

9/1.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Jan Kosek

9/2.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Jan Lajka

10/2.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 - školská rada pro střední průmyslovou školu

Ing. Karel Buhr, CSc.

11/1.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Milan Hampl

 

11/2.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Jaroslav Janiš

 

12.

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3

Ing. Oldřich Stejskal

13/1.

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Ing. Lucie Svobodová

17/1.

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29

Ing. Eva Chlupová

17/2.

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29

Ing. Jan Kosek

18.

Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem 128 00  Praha 2, Vratislavova 6/31

PaedDr. Jiří Pilař

20.

Vyšší odborná škola a  Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Milena Kozumplíková

21.

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 - školská rada pro střední uměleckou školu

Milena Kozumplíková

22.

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Mgr. Jiří Matušek

23.

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23

Vladimír Holzknecht

24.

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Mgr. Karel Klíma

25/2.

Střední odborná škola, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

27/1.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,

5. května 51 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Mgr. Jan Choděra

27/2.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,

5. května 51 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Mgr. Dana Jurásková, MBA

28.

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

PhDr. Lenka Laňová

29/1.

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

MUDr. Ladislav Kouba

29/2.

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Ing. Helena Černíková

30/1.

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Pavel Grošpic

31/1.

Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1

Mgr. Libuše Kubová

32/1.

Základní škola a Střední škola,

Praha 4, Kupeckého 576

PaedDr. Jiří Pilař

32/2.

Základní škola a Střední škola,

Praha 4, Kupeckého 576

Mgr. Richard Bořuta

33/1.

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 4,

Ružinovská 2017

PhDr. et PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

33/2.

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 4,

 Ružinovská 2017

Mgr. Ing. Čestmír Ondrůšek, PhD.

34.

Hotelová škola Radlická, se sídlem Praha 5, Radlická 115

RNDr. Jan Gregor

35.

Střední odborné učiliště, Praha – Radotín, se sídlem 153 80 Praha 5-Radotín, Pod Klapicí 11/15

Mgr. Miroslav Knotek

36.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví, se sídlem 159 00  Praha 5-Velká Chuchle, U Závodiště 325/1

Ing. Viktor Pázler

37/1.

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

PhDr. Milan Pešák

38/1.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Mgr. Hana Daňková

38/2.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Mgr. Pavla Hobzová

39/1.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem 152 00  Praha 5, Na Zlíchově 19/254

MUDr. Petr Labohý

39/2.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem 152 00  Praha 5, Na Zlíchově 19/254

Jan Slezák

40/1.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1

Antonín Ptáček

40/2.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1

Ivana Valentová

41.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 - školská rada pro střední průmyslovou školu

Ing. Jana Částková

42.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Jana Částková

43/1.

Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1261

Miroslava Schafferhansová

43/2.

Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1261

Ing. Lenka Majerová

44/1.

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5 - školská rada pro obchodní akademii

JUDr. Jan Sojka

44/2.

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5 - školská rada pro obchodní akademii

Bc. Tomáš Vučka

45/1.

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Stanislav Zrcek, DiS

45/2.

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5 - školská rada pro vyšší odbornou školu

Mgr. Petr Tománek

46/1.

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Ing. Eva Chlupová

46/2.

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

MUDr. Jaromír Petrtýl

47/1.

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

JUDr. Jiří Slavík

47/2.

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Ing. Lumír Kučaba

48/1.

Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125

Bc. Kateřina Ulbrichová-Forstová

48/2.

Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125

Jiří Pfleger

49/1.

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225

PaedDr. Věra Němcová

49/2.

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225

Branko Škugor

51/1.

Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399

Miroslava Schafferhansová

51/2.

Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399

PhDr. Zdenka Kohoutová

52.

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2

Ing. Karel Jech

53/1.

Základní škola při psychiatrické léčebně, Praha 8, Ústavní 91

MUDr. Šárka Bínová

53/2.

Základní škola při psychiatrické léčebně, Praha 8, Ústavní 91

Mgr. Václav Štěpán

54/2.

Základní škola a Mateřská škola,

Praha 8, Za Invalidovnou 3

Bc. Josef Rais

55/1.

Gymnázium, Praha 9,

Chodovická 2250

Bc. Ivan Liška

55/2.

Gymnázium, Praha 9,

Chodovická 2250

Ing. Monika Brzkovská

56/1.

Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem 190 21 Praha 9, Novoborská 2

Ing. Jan Štrof

56/2.

Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem 190 21 Praha 9, Novoborská 2

Tomáš Kladívko

57.

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2

Jan Slezák

58/1.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha-Čakovice, se sídlem 196 00 Praha 9-Čakovice, Ke Stadionu 623

Alena Samková

58/2.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha-Čakovice, se sídlem 196 00 Praha 9-Čakovice, Ke Stadionu 623

JUDr. Miroslav Krištof

59/1.

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem 190 00  Praha 9, Novovysočanská 48/280

Mgr. Karel Rudel

59/2.

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem 190 00  Praha 9, Novovysočanská 48/280

Ing. Pavel Bezpalec, PhD.

60/1.

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

PaedDr. Jiří Pilař

60/2.

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

Jan Zupka

61/1.

Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570

Mgr. Alena Naidrová

61/2.

Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570

Zuzana Kaprová

62.

Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83

Ing. Helena Petrdlíková

63/2.

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Ing. Martin Škoda

66.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Ing. Antonín Weinert, CSc.

67.

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

Ing. Jan Štrof

68.

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Mgr. Vladislav Lipovský

69/1.

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem 106 00  Praha 10, Jesenická 1

Naděžda Doksanská

70/1.

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

RNDr. Ivana Bursíková

70/2.

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

Ing. Jan Malypetr, CSc.

71.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Dagmar Opletalová

72/1.

Základní škola speciální a Základní škola praktická, Praha 10, Starostrašnická 45

Olga Gottvaldová

73/1.

Základní škola, Praha 10, Vachkova 941

PhDr. Iveta Míková

73/2.

Základní škola, Praha 10, Vachkova 941

Pavlína Harantová

74.

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29

Mgr. Blanka Rousová

Příloha č. 2

 

Plán činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP – I. pololetí 2009

 

 

Leden 5.1.        Program jednání na I. pololetí 2009

 

 

Únor 2.2.    Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství

 

 

Březen 9.3.    Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl.m. Praze za 2007/2008 - informace

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2009 - informace

    Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2009 - informace

Návrh změny v rejstříku škol

 

   

Duben 6.4.    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory vzdělávání  na území hl.m. Prahy pro rok 2008

    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2008

    Zásady územního rozvoje, celoměstsky významné změny územního  plánu

 

 

Květen 4.5.        Informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2009

 

   

Červen 1.6.    Informace o aktuálním stavu projektů realizovaných z prostředků ESF

Projednávání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory vzdělávání pro rok 2010

Projednávání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2010

 

 

Průběžně:         aktuální témata

        školské rady

        byty učitelům

        materiály dalších odborů MHMP

návrh změny v rejstříku škol