Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 349, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik,  Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová

    Mgr. Ivan Martínek, tajemník výboru

 

Omluveni:    Ing. Marie Kousalíková, František Adámek

 

Hosté: Ing. František Kunc, Mgr. Tomáš Ledvinka, Mgr. Jan Louška, PhDr. Zdenka Kohoutová (odbor SKU), Ing. Jitka Cvetlerová (ředitelka odboru OUP), Ing. Skálová, Ing. Králová (odbor OUP); Ing. Petr Válek (BD Seidlova Praha 12 – přítomen projednávání bodu 2).

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.45 hod.

Ověřovatel zápisu: Mgr. Milan Pešák.

 

Program a obsah jednání

Členové výboru projednali návrh programu, který byl schválen bez připomínek.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 2. jednání výboru dne 5.3.2007 byl schválen.

 

1. Informace o I. rozpočtovém řízení na rok 2007

Podrobněji s materiálem seznámil přítomné Ing. Kunc. Během měsíce března byla se všemi školami a školskými zařízeními v působnosti hl.m. Prahy (odbory SKU a OMT) provedena rozpočtová řízení. V rámci rozpočtového řízení bylo organizacím působícím v objektech MČ poskytnuto nájemné.  Byla upravena výše provozních prostředků v souvislosti s odpisovými plány organizací. Proběhlo i rozpočtové řízení se správními obvody Praha 1 až 22, kde byla dohodnuta konečná výše rozpočtu pro obecní školství v působnosti MČ hl.m. Prahy. Materiál byl se souhlasem projednán v Radě HMP a bude předložen Zastupitelstvu HMP na květnové zasedání. V následující diskusi, které se zúčastnili Ing. Jech a Mgr. Semelová se přítomní blíže zabývali otázkami kapacitních možností MŠ a postavením cizinců ze 3. zemí při poskytování školských služeb.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o výsledcích I. rozpočtového řízení na rok 2007

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru

 

2. Návrhy změn ÚP vlny 07 (funkční plochy ke vzdělávání)

Ing. Cvetlerová upřesnila, že předkládané materiály byly předem projednány se všemi dotčenými orgány státní správy, a to včetně odborů MHMP. Následující diskuse se týkala především změny č. 1747 příl. č. 2 (lokalita Praha 12, Lhotka – Kamýk, týká se školního hřiště u ZŠ Zárubova). Diskuse se zúčastnil i zástupce veřejnosti, Ing. Válek, který se jménem občanů dotčené oblasti vyjádřil k navrhované změně nesouhlasně. Dále bylo navrženo přerušení jednání k tomuto bodu programu s tím, že bude zařazen na projednávání v červnu, kdy pořizovatel dokumentace dodá podrobnější podklady ke změnám č. 1538, 1668, 1669, 1721, 1747, 1763 (příloha č. 2), a to včetně vyjádření všech připomínkových míst.

Závěr

výbor  s o u h l a s í  s tím, aby jednání o bodu 2 programu bylo přerušeno a pokračovalo 4.6.2007 

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

3. Návrhy na změny v rejstříku – sloučení, splynutí, zrušení škol a školských zařízení

Mgr. Ledvinka podrobněji představil 5 navrhovaných změn, ke kterým jsou předkládány materiály Radě HMP. Z diskuse, které se zúčastnili Ing. Jech, p. Slezák, vyplynulo, že členové považují navrhované změny za vhodné a v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání kraje., Mgr. Semelová se kriticky vyjádřila ke sloučení ZŠ pro žáky se SPCH, Praha 5, Na Zlíchově 19, se ZŠ a SŠ, Praha 10, V Olšinách 69.

Závěr: výbor

d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu HMP schválit s účinností od 1.7.2007:

  1. návrh na sloučení VOŠ a SPŠ potravinářských technologií Praha 2, Podskalská 10, se SPŠ technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15, s tím, že nástupnickou organizací bude SPŠ potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10;

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

  1. návrh na sloučení SŠ – COP technickohospodářského, Praha 9, Poděbradská 1 se SOU energetickým, Praha 9, Poděbradská 12, s tím, že nástupnickou organizací bude SŠ – COP technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1;

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

  1. návrh na sloučení Domova mládeže a školní jídelny, Praha 9, Lovosická 42, s Domovem mládeže a školní jídelnou, Praha 2, Dittrichova 15, s tím, že nástupnickou organizací bude Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42;

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

  1. návrh na sloučení ZŠ pro žáky se SPCH, Praha 5, Na Zlíchově 19, se ZŠ a SŠ, Praha 10, V Olšinách 69, s tím, že nástupnickou organizací bude ZŠ pro žáky se SPCH, Praha 5, Na Zlíchově 19;

Schváleno jako bod usnesení 7 hlasy přítomných členů výboru, 1 člen byl proti, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

  1. návrh na sloučení Jedličkova ústavu a ZŠ a SŠ, Praha 2, V Pevnosti 4, s MŠ speciální, Praha 4, Sevřená 1707, s tím, že nástupnickou organizací bude Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ, Praha 2, V Pevnosti 4.

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

4. Zpráva o realizovaných grantech z Celoměstských programů podpory vzdělávání z roku 2006

Členové obdrželi podrobnou informaci k bodu 4 předem.

Závěr: výbor

b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o vyhodnocení realizovaných grantů z Celoměstských programů podpory vzdělávání za rok 2006

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

5. Zpráva o realizovaných grantech pro volný čas dětí a mládeže v roce 2006

Členové obdrželi podrobnou informaci k bodu 5 předem.

Závěr: výbor

b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o vyhodnocení realizovaných grantů pro volný čas dětí a mládeže v roce 2006

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

6. Různé

-    Školské rady

Předloženým materiálem byli členové informováni o školských radách, kde chybí zástupci zřizovatele. Předseda výboru Ing. Jech požádal přítomné členy, aby o dosud neobsazených školských radách informovali ve svých politických klubech.

Závěr: výbor

  1. b e r e  n a  v ě d o m í  rezignaci JUDr. Miroslava Krištofa (Gymnázium Čakovice)  na jeho členství ve školské radě
  2. s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školských rad:

pí Danuška Bossanyiová (Gymnázium Čakovice)

p. Jan Slezák (Gymnázium Litoměřická, Praha 9)

Mgr. Milan Pešák (ZŠ a MŠ při FN Bulovka)

p. Miloslav Mihálik (VOŠ informačních služeb, Praha 4, Pacovská)

Tento návrh bude zpracován do materiálu k projednání v Radě hl.m. Prahy.

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

   

-    Informace o použití finančních prostředků ze zůstatku celoměstských programů v oblasti volného času

Členové obdrželi informaci předem, k použití finančních prostředků nebyly žádné připomínky.

Závěr: výbor

b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o použití finančních prostředků ze zůstatku celoměstských programů v oblasti volného času

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

-    Přítomní členové obdrželi CD s informacemi o školách v přírodě zřizovaných HMP.

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 4. června 2007 v 17.00 hod., místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

V Praze dne 15. 5. 2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, OMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    Mgr. Ivan  M a r t í n e k     Ing. Karel  J e c h

    tajemník výboru     předseda výboru

 

 

 

………………………………………..

    Mgr. Milan Pešák

    ověřovatel zápisu

 

 

 

Příloha:  

  1. Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne 14. 5. 2007
  2. Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 14. 5. 2007

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

 

I.     d o p o r u č u j e  schválit s účinností od 1. 7. 2007:

1.    návrh na sloučení VOŠ a SPŠ potravinářských technologií Praha 2, Podskalská 10, se SPŠ technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15, s tím, že nástupnickou organizací bude SPŠ potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10;

2.    návrh na sloučení SŠ – COP technickohospodářského, Praha 9, Poděbradská 1 se SOU energetickým, Praha 9, Poděbradská 12, s tím, že nástupnickou organizací bude SŠ – COP technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1;

3.    návrh na sloučení Domova mládeže a školní jídelny, Praha 9, Lovosická 42, s Domovem mládeže a školní jídelnou, Praha 2, Dittrichova 15, s tím, že nástupnickou organizací bude Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42;

4.    návrh na sloučení ZŠ pro žáky se SPCH, Praha 5, Na Zlíchově 19, se ZŠ a SŠ, Praha 10, V Olšinách 69, s tím, že nástupnickou organizací bude ZŠ pro žáky se SPCH, Praha 5, Na Zlíchově 19;

5.    návrh na sloučení Jedličkova ústavu a ZŠ a SŠ, Praha 2, V Pevnosti 4, s MŠ speciální, Praha 4, Sevřená 1707, s tím, že nástupnickou organizací bude Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ, Praha 2, V Pevnosti 4.

 

 

II.  

1.    b e r e  n a  v ě d o m í  rezignaci JUDr. Miroslava Krištofa (Gymnázium Čakovice)  na jeho členství ve školské radě.

2.    s o u h l a s í  s návrhem na jmenování do školských rad:

pí Danuška Bossanyiová (Gymnázium Čakovice)

p. Jan Slezák (Gymnázium Litoměřická, Praha 9)

Mgr. Milan Pešák (ZŠ a MŠ při FN Bulovka)

p. Miloslav Mihálik (VOŠ informačních služeb, Praha 4, Pacovská)

 

 

 

 

 

                …………………………………

                    Ing. Karel  J e c h

                    předseda výboru