Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, Ing. Marie Kousalíková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, Alena Samková

 

Hosté: Ing. Irena Ondráčková, Ing. Božena Suková (odbor SMT), Ing. Cvetlerová, Ing. arch. Hadravová, Mgr. Eva Dvořáčková, Ing. Petr Zítko (ČMOS)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.30 hod.

Ověřovatel zápisu: Antonín Ptáček

 

Program a obsah jednání

Členové výboru schválili návrh programu.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 2. jednání výboru dne 4. 2. 2008 byl schválen.

 

1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl.m. Praze (školní rok 2006/2007)

Informaci o struktuře Výroční zprávy podal členům výboru PhDr. Mgr. Drtina. Připomněl, že materiál hodnotí především stav a rozvoj jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy a podává informace o financování škol a školských zařízení na území hl.m. Prahy. Při zpracování byly kromě materiálů odboru využity údaje ze statistických ročenek řady institucí a další zdroje. V následující diskusi zmínila Mgr. Semelová otázku výuky cizích jazyků v MŠ se zřetelem ke kvalifikovanosti lektorů i výši školného za tuto službu. PhDr. Mgr. Drtina a Ing. Kousalíková blíže informovali o možnostech vzdělávání dětí mimořádně nadaných. Ing. Jech a p. Slezák upozornili na možné budoucí problémy při zajišťování odborné praxe žáků SZŠ a studentů VOZŠ související se změnou právního postavení pražských nemocnic.

Závěr:  výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze (školní rok 2006/2007).

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

2. Zadání Územní plán hl.m. Prahy (1. etapa)

Ing. Cvetlerová a Ing. arch. Hadravová podaly upřesňující informace k materiálu, který členové výboru obdrželi předem. Otázky přítomných členů výboru směřovaly k povinnosti pořizovatelů ÚP zabezpečit docházkovou vzdálenost škol a školských zařízení vzhledem k oprávněným zájmům soukromých vlastníků. Diskuse rovněž směřovala k problematice zabezpečení veřejné vybavenosti pro oblast školství v rozvojových lokalitách.

 

Závěr: výbor

p r o j e d n a l  Zadání Územního plánu hl.m. Prahy (1. etapa) bez připomínek  a  s o u h l a s í  s jeho dalším projednáváním.

Schváleno jako bod usnesení 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

3. Informace - projekty z Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2008

Členům výboru byl materiál o průběhu a výsledcích grantového řízení předem k dispozici a nepožadovali žádná upřesnění. Ing. Kousalíková informovala o záměru aktualizovat grantová témata. Členové rovněž zváží termíny vyhlášení a uzávěrky přihlášek pro rok 2009.

Závěr výbor 

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o výsledku grantového řízení na rok 2008.

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

4. Různé

-    byty pro učitele

Členové výboru byli předem rozesílaným materiálem informováni o návrhu na prodloužení stávajících nájemních smluv pro učitele škol MČ. 

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o prodloužení nájemních smluv pro učitele škol MČ

Schváleno 8 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 7. 4.  2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135 v 1. patře.

 

 

V Praze dne 12. 3.  2008

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, SMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Ing. Karel  Jech

    tajemník výboru     předseda výboru

 

 

………………………………………..

    Antonín Ptáček

    ověřovatel zápisu

 

 

Příloha:  

Prezenční listina

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 10. 3. 2008

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

I. 

p r o j e d n a l  Zadání Územního plánu hl.m. Prahy (1. etapa) bez připomínek 

a  s o u h l a s í  s jeho dalším projednáváním.

 

 

 

 

…………………………………

Ing. Karel  J e c h

předseda výboru