Přítomni:    Jan Slezák,  Ing. Marie Kousalíková, PhDr. Milan Pešák, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, JUDr., Miloslav Mihálik,

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Ing. Karel Jech, Alena Samková, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

 

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Němcová (SMT), Ing. Suková (SMT)

 

 

Jednání řídil Jan Slezák, místopředseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 17.55 hod. Mgr. Marta Semelová – příchod

17.45 hod.

Ověřovatel zápisu:  Martina Šandová

 

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 2. jednání výboru dne 2. února 2009 bez připomínek.

 

  1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl. m. Praze (školní rok 2007/2008) - informace

Informace o obsahu Výroční zprávy přednesl členům výboru PhDr. Mgr. Drtina. Zhodnotil a shrnul stav a rozvoj jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy. Při zpracování byly kromě materiálů odboru využity údaje ze statistických ročenek řady institucí a další zdroje.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze ( školní rok 2007/2008).

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2009 – informace

PhDr. Mgr. Drtina informoval členy výboru  k danému tématu převážně o průběhu a výsledcích grantového řízení. Ing. Kousalíková upozornila na Program č. 3/6 – Odborná pracoviště škol a doporučila pro rok 2010 připravit nový grantový systém. Odbor SMT  připraví nová témata. Členové výboru se dohodli o svolání Komise Rady HMP pro udělování grantů k celoměstským programům podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na začátek června 2009, kde navrhnou nové znění programů.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o výsledku grantového řízení na rok 2009.

 

  1. Různé

Ing. Kousalíková stručně informovala o optimalizačních záměrech zřizovatele v oblasti středního školství pro nejbližší období.

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 6. dubna  2009 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

 

V Praze dne 10. 3. 2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Jan Slezák

    tajemník výboru    místopředseda výboru

 

 

    ……………………………

    Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 9. března 2009

 

 

I.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze ( školní rok 2007/2008).

 

 

 

 

…………………….

Jan Slezák

místopředseda výboru