Přítomni:    Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, Miloslav Mihálik,  MUDr. Michaela Bartáková,

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Ing. Karel Jech, PhDr. Milan Pešák, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA,

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Lenka Němcová (SMT), Mgr. Patricie Tiso Ferulíková (FEU)

Jednání řídil Jan Slezák, místopředseda výboru.

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod. a ukončeno v 16.40 hod.

Ověřovatel zápisu: Alena Samková

 

Program a obsah jednání

1.  V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod 4 Projednání návrhů změn ÚPn vlny 07 – materiál OUP MHMP po domluvě s  OUP nebude projednán. Dále se členové výboru dohodli zařadit jako bod 1 informaci ředitelky odboru fondů EU MHMP Mgr. Patricie Tiso Ferulíkové o možnostech financování oblasti školství ze strukturálních fondů EU.

Výbor program a obsah jednání s touto úpravou schválil.

Pro: 8

 

2.  Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Výbor zápis z 2. jednání výboru dne 23.2.2010 schválil bez připomínek.

Pro: 8

 

3.  Informace o možnostech financování oblasti školství ze strukturálních  fondů EU

Materiál k danému tématu obdrželi členové výboru na jednání výboru. Mgr. Patricie Tiso Ferulíková podala informace o využití Operačního programu Praha – Adaptabilita v období 2007 – 2013 a upozornila, že na dotaz z únorového jednání výboru o možnostech financování oblasti školství v nově koncipovaném operačním programu na období po roce 2013 zatím nelze odpovědět, tato otázka bude teprve diskutována v Bruselu.

Výbor  p r o j e d n a l  a  b e r e  n a  v ě d o m í  Informace o možnostech financování oblasti školství ze strukturálních  fondů EU

Pro: 8

 

4.  Celoměstské programy podpory využití volného času na území hlavního města Prahy pro rok 2010 – informace

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v  hlavním městě Praze na rok 2010 – informace

Materiál obdrželi členové výboru předem. PhDr. Mgr. Drtina informoval přítomné o projednání výše jmenovaných programů v komisích pro udílení grantů a schválení Radou HMP (usnesení č. 347 ze dne 16.3.2010 a usnesení. č. 307 ze dne 16.3.2010).

Výbor  p r o j e d n a l  a  b e r e  n a  v ě d o m í  Celoměstské programy podpory využití volného času na území hlavního města Prahy pro rok 2010 – informace

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v  hlavním městě Praze na rok 2010 – informace

Pro: 8

5.  Informace k novému pojištění škol

PhDr. Mgr. Drtina seznámil členy výboru se záměrem zajistit komplexní pojištění pro všechny školy a školská zařízení HMP jednou umbrelovou smlouvou. Podal podrobné informace o probíhajících krocích k uskutečnění tohoto projektu. Dojde k jednoduššímu vyřizování pojistných událostí a velké úspoře finančních prostředků zřizovatele těchto škol. Smlouva by měla nabýt účinnosti 1.7.2010. PhDr. Mgr. Drtina odpověděl na dotaz p. Slezáka ohledně analýzy pojistných smluv všech škol a školských zařízení makléřskou společností.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informace k novému pojištění škol

Pro: 8

 

6.  Školské rady – aktuální stav

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Členové výboru projednají návrhy na doplnění zástupců do školských rad na jednáních svých politických klubů a vyzvou členy k doplnění zástupců do školských rad, osloví i zastupitele MČ.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informace o školských radách

Pro: 8

 

Příští jednání se bude konat v úterý 27. dubna 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2.

 

V Praze dne 25.3.2010

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

 …………………………….    ….……………………...

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Jan Slezák

    tajemník výboru    místopředseda

    ……………………..

    Alena Samková

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Příloha:

Prezenční listina