Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Antonín Ptáček, Miloslav Mihálik, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, Martina Šandová

    Mgr. Ivan Martínek, tajemník výboru

 

Omluveni:    Jan Slezák, Mgr. Milan Pešák, Judr. Ing. Miloslav Ludvík, Mgr. Marta 

    Semelová

 

Hosté: Ing. František Kunc, Mgr. Zuzana Venclíková (SKU), Ing. Jitka Cvetlerová (ředitelka odboru OUP), Ing. Skálová, Ing. Martin Čemus.

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 17.30 hod.

Ověřovatel zápisu: Miloslav Mihálik

 

Program a obsah jednání

Členové výboru projednali návrh programu, který byl schválen bez připomínek.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis ze 3. jednání výboru dne 14. května 2007 byl schválen.

 

1. Návrhy změn ÚP vlny 07 (funkční plochy ke vzdělávání)

Na základě podrobných podkladů ke změnám č. 1538, 1668, 1669, 1721, 1747, 1763 (příloha č. 2), a to včetně vyjádření všech připomínkových míst proběhla diskuse přítomných členů výboru. Ing. Cvetlerová podala přesné informace ke změně č. 1747.

Závěr

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  zařazení jednotlivých změn ÚP vlny 07 (funkční plochy ke vzdělávání) podle příloh 1 – 5 a nemá výhrady.

Schváleno jako bod usnesení 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

2. Informace o aktuálním stavu projektů realizovaných z prostředků ESF

Členům výboru byl materiál předem k dispozici a nepožadovali žádná upřesnění.

Závěr

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o aktuálním stavu projektů realizovaných z prostředků ESF.
Schváleno 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

3. Návrh činnosti výboru na II. pololetí 2007

Členové výboru obdrželi předem návrh programu jednání na II. pololetí 2007 a s předloženým návrhem vyslovili souhlas. Tajemník výboru ještě prověří případnou kolizi termínů Výboru pro výchovu a vzdělávání s ostatními výbory ZHMP.

Závěr:

výbor  s o u h l a s í  s návrhem programu jednání na II. pololetí 2007.

Schváleno jako bod usnesení 6 přítomnými členy výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 3. září 2007 v 17.00 hod., místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

V Praze dne 5. 6. 2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, OMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    Mgr. Ivan  M a r t í n e k     Ing. Karel  J e c h

    tajemník výboru     předseda výboru

 

 

 

………………………………………..

    Miloslav Mihálik

    ověřovatel zápisu

 

 

 

Příloha:  

  1. Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne 4. 6. 2007
  2. Program jednání výboru na II. pololetí 2007
  3. Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 4. 6. 2007

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

 

I.    b e r e  n a  v ě d o m í  zařazení jednotlivých změn ÚP vlny 07 (funkční plochy ke vzdělávání) podle příloh 1 – 5 a nemá výhrady   

 

II.    výbor  s o u h l a s í  s návrhem programu jednání na II. pololetí 2007

 

 

 

 

 

                …………………………………

                    Ing. Karel  J e c h

                    předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání výboru pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí 2007

 

 

 

3. září        1. Výsledky hospodaření škol a školských zařízení za rok 2006, informace o  

       přípravě rozpočtu na rok 2007

        2. Zpráva o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a   

    školských zařízení v působnosti SKU a OMT MHMP

        3. Informace o činnosti výboru v I. pololetí 2007

   

   

8. října     1. Informace o projektech z prostředků ESF

        2. Zpráva o průběhu optimalizace škol a školských zařízení k 1.7. 2007 a 

    návrhy na změny v síti k 1.7. 2008

 

5. listopadu     1. Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací

    soustavy kraje

        2. Výsledky II. rozpočtového řízení škol a škol. zařízení zřizovaných HMP

   

 

3. prosince    1. Informace o návrzích na přidělení grantů z Celoměstských programů   

    podpory vzdělávání

        2. Informace o návrzích na přidělení grantů z Celoměstských programů

    podpory volného času dětí a mládeže

        3. Návrh programu na I. pololetí 2008

 

 

 

Průběžně:

 

Byty učitelům

Školské rady

Aktuální témata

Materiály dalších odborů MHMP