_________________________________________________________________________

Přítomni:    Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA,Antonín Ptáček,  Bc. Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová,  

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Ing. Karel Jech, Jan Slezák, PhDr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, MUDr. Michaela Bartáková

Hosté:    Mgr. Lenka Němcová (SMT), Ing. Hana Pazderová, Mgr. Eva Dvořáčková

Jednání řídila Alena Samková

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod. a ukončeno v 17.10 hod.

Ověřovatel zápisu: Bc. Martina Šandová

 

Program a obsah jednání

1.  V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky. Výbor program a obsah jednání schválil.

Pro: 6

 

2.  Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Výbor zápis ze 3. jednání výboru dne 23.3.2010 schválil bez připomínek.

Pro: 6

 

3.  Projednání programu jednání výboru na I. pololetí 2010

Členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání výboru na II. pololetí 2010.

Výbor  p r o j e d n a l  a  s c h v a l u j e  plán činnosti jednání výboru na II. pololetí 2010.

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

4.  Informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2010

Ing. Pazderová, vedoucí odd. financování škol a školských zařízení (ROZ), seznámila přítomné s výsledky rozpočtového řízení a podala informace o financování přímých nákladů na vzdělávání ze státního rozpočtu. Finanční prostředky budou omezeny vzhledem k tomu, že bylo ukončeno  posílení financování z rozvojových programů vyhlášených MŠMT (oblast platů pedagogických pracovníků). Ing. Kousalíková upozornila, že platy pedagogických pracovníků v Praze jsou nižší než v ostatních krajích. Členové výboru požadují oslovit MŠMT  ve věci navýšení rozpočtu pro pražské školství.Členové výboru doporučili náměstkyni primátora Ing. Kousalíkové zahájit jednání o možnosti navýšení rozpočtu pro pražské školství na MŠMT.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2010 

Pro: 6

 

5.  Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory vzdělávání pro rok 2011

K danému tématu probíhala diskuse. Ing. Kousalíková upozornila na problematiku integrace dětí z pražských dětských domovů a navrhla projekt rozšířit. Členové výboru souhlasili s tématy projektů. Zařazení nového tématu bude projednáno na příštím jednání.

Výbor  p r o j e d n a l   a  s o u h l a s í  předložit materiál Celoměstské programy podpory vzdělávání pro rok 2011 Radě HMP

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

 

6.  Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2011

Členové výboru obdrželi předem materiál k výše jmenovanému tématu  a souhlasili s tématy projektů.

Výbor  p r o j e d n a l   a  s o u h l a s í  předložit materiál Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2011 Radě HMP

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

 

7.  Školské rady – aktuální stav

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. Členové výboru doplnili a odsouhlasili návrh na jmenování do ŠR (tabulka v příloze č. 1). K doplnění návrhu na jmenování zástupců do ŠR budou odborem SMT osloveni zastupitelé MČ.

Výbor  d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 zápisu: Návrh na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou (pro funkční období (2010 - 2013)

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

 

V Praze dne 17.6.2010

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

 …………………………….    ….……………………...

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Alena Samková

    tajemník výboru          člen výboru

    ……………………..

    Bc. Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Příloha č. 1: Návrh na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách  zřizovaných hlavním městem Prahou (pro funkční období (2010 - 2013)

Prezenční listina

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 15. června 2010

 

 

I.

Výbor  p r o j e d n a l  a  s c h v a l u j e  plán činnosti jednání výboru na II. pololetí 2010.

 

II.

Výbor  p r o j e d n a l   a  s o u h l a s í  předložit materiál Celoměstské programy podpory vzdělávání pro rok 2011 Radě HMP

 

III.

Výbor  p r o j e d n a l   a  s o u h l a s í  předložit materiál Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2011 Radě HMP

 

VI.

Výbor  d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 zápisu: Návrh na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou (pro funkční období (2010 - 2013)

 

 

 

 

 

…………………….

Alena Samková

člen výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Návrh na doplnění jmenování zástupců ve školských radách při školách zřizovaných

hlavním městem Prahou (pro funkční období 2010 - 2013) (aktualizováno ke dni 3.6.2010)

 

 

Škola – školské rady

Návrh na nové zástupce

(2010 – 2013)

1.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 – školská rada pro střední zdravotnickou školu

Mgr. Dagmar Hyklová

odborník z praxe

2.

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1

Ing. Marie Kousalíková

náměstkyně primátora ZHMP

3.

Základní škola praktická,

Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368

Petr Martínek

odborník z praxe

4.

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25.března 100

Dana Bossanyiová

rádní MČ Praha – Čakovice,