Přítomni:    Ing. Karel Jech, Jan Slezák,  Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, PhDr. Milan Pešák, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Miloslav Mihálik

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Mgr. Marta Semelová

Hosté:     Ing. Marcela Špundová (CQS), Mgr. Miroslav Sedláček (CQS), Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Lenka Němcová (SMT)

 

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.15 hod.

Ověřovatel zápisu:  Martina Šandová

 

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 3. jednání výboru dne 9. března  2009 bez připomínek.

 

  1. Kampaň na podporu učňovského školství „Řemeslo žije“ – informace

 

PhDr. Mgr. Drtina informoval členy výboru o plánu podpory učňovského školství v hlavním městě Praze, který vychází z demografického vývoje a je srozumitelný široké veřejnosti.

Výbor  b e r e  n a   v ě d o m í  informaci o kampani na podporu učňovského školství „Řemeslo žije“

 

  1. Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2008

Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2008

Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na území hl.m. Prahy pro rok 2008

Členové výboru byli seznámeni se zprávami o projektech z celoměstských programů z oblasti podpory vzdělávání, volného času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy na základě materiálů, které obdrželi předem.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  zprávu o projektech realizovaných z 

1)    Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2008

2)    Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2008

3)    Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na území hl.m. Prahy pro rok 2008

 

  1. Systém managementu kvality ve školství pro školy zřizované HMP

Ing. Špundová podala informaci o Projektu certifikace ISO 9001 v ČR a možnosti škol zřizovaných HMP využít certifikace systému managementu kvality ve prospěch zlepšení managementu škol.

 

    4.   Různé

 Členové výboru obdrželi předem materiál k daným tématům, ve kterých byli informování o:

 -    připravovaných státních maturitách

-    připravovaných standardech kvality profese učitele

 

 

   

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 4. května  2009 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

 

V Praze dne 7. 4. 2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru       předseda výboru

 

 

    ……………………………

    Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

Prezenční listina