Místo:      Magistrát hl. m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni:    Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Antonín Ptáček, Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Milan Pešák, Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Miloslav Mihálik

 

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Jana Leligdonová, ředitelka ŠvP Vřesník, Ing.Zuzana Drhová Ph.D., členka ZHMP, Ing. Petr Zítko, Mgr. Lenka Němcová, Mgr. Jan Louška

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 19.00 hod.

Ověřovatel zápisu: Antonín Ptáček

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod 7, kromě Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva HMP za I. pololetí 2008 a návrhu programu jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva HMP na II. pololetí,  bude projednán v říjnovém jednání výboru. U bodu č. 6 členové doporučili materiál Celoměstské programy podpory vzdělávání a volného času na území HMP pro rok 2009 projednat v Komisi Rady HMP pro udělování grantů celoměstským programům  podpory vzdělávání a volného času na území HMP. 

S touto úpravou byl program schválen bez připomínek.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 5. zasedání výboru dne 5.5.2008 bez připomínek

 

1. Optimalizace škol v přírodě

Členové výboru se v široké diskusi vyjadřovali k optimalizaci škol v přírodě zřízených hl. m. Praha. Mgr. Semelová upozornila přítomné na dosavadní příznivé využívání objektů. Ing. Jech upozornil na možnost transformace ŠvP na pobytová střediska environmentální výchovy, jejichž rekonstrukce lze hradit z Operačního programu životní prostředí a provoz z připravovaného programu SFŽP (přílohy č. III). Předložil přítomným informační materiály: „Dotace o OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu“ a „Programy podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství“, vyzval  k revokaci usnesení Rady HMP. Ing Kousalíková a p. Slezák zdůraznili přínos a efektivitu slučování ŠVP s DDM, celoroční využití objektů škol v přírodě. P. Slezák upozornil, že není k dispozici analýza využití terénních základen, do kterých byly vloženy značné prostředky. Do diskuse se zapojila pí Jana Leligdonová, ředitelka ŠvP Vřesník a vyjádřila se k využití škol v přírodě žáky pražských škol. P. Slezák upozornil, že jde převážně o školy, jejichž zřizovateli není magistrát ale městské části (mateřské a základní školy). Ing. Kousalíková doporučila, aby ŠvP nadále provozovala obec, které objekt patří. Pí Samková navrhla, aby výbor doporučil Zastupitelstvu HMP schválit optimalizaci škol v přírodě tak, jak jej projednala a schválila Rada HMP. S protinávrhem revokovat usnesení Rady HMP vystoupila Mgr. Semelová.

Protinávrh usnesení:

Výbor d o p o r u č u j e  Radě HMP revokovat usnesení č. 834 ze dne 23. 6. 2008.

Pro: 2

Proti: 6

Neschváleno 6 členy výboru, nadpoloviční většinou všech členů výboru

 

Návrh usnesení:

Výbor d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu HMP ke schválení optimalizaci škol v přírodě tak, jak jej projednala a schválila Rada HMP ve svém usnesení č. 834 ze dne 23. 6. 2008.

Pro: 6

Proti: 2

Schváleno jako bod usnesení 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

2. Zřízení Gymnázia Milady Horákové

 

Ing. Kousalíková vyzdvihla přínos zřízení nového gymnázia s myšlenkou šíření odkazu Milady Horákové a využití spolupráce s Konfederací politických vězňů a Klubem dr. Milady Horákové. Mgr. Semelová upozornila na nepříznivý demografický vývoj a vyslovila se pro podporu středního odborného školství s vazbou na požadavky trhu práce s tím, že  nedoporučuje zřízení tohoto gymnázia. P. Slezák zmínil, že tento projekt je třeba doplnit o další informace, například rozpočet školy a upozornil na součinnost s MŠMT. Rovněž upozornil, že optimalizací ŠvP se uspoří 29 pracovních míst a zároveň zřízením Gymnázia M. Horákové minimálně 50 pracovních míst vznikne. Zmínil i vysoký počet míst v gymnáziích v Praze 4 oproti ostatním lokalitám na území HMP i na fakt, že Praha 4 si tímto způsobem může hradit provoz ne zcela využité budovy ŽS. Ing. Drhová Ph.D. upozornila na možnost, kdy by se vytipovanému gymnáziu s humanitním zaměřením a nadstandardními výsledky propůjčil čestný název – Gymnázium Milady Horákové.

 

Návrh usnesení:

Výbor d o p o r u č u j e zřízení Gymnázia Milady Horákové se sídlem Praha 4, Na Planině 1393.

Pro: 5

Proti: 2

Zdržel se: 1

Návrh usnesení nebyl schválen.

 

3. Koncepce speciálního školství1

 

Členové výboru diskutovali k návrhu koncepce pražského speciálního školství, Ing. Kousalíková upozornila přítomné na seminář k této problematice, který proběhne  2. 10. 2008 a zároveň členy výboru na tento seminář pozvala. Členové výboru se shodli na předložení koncepce na semináři k problematice speciálního školství, jeho posouzení širší odbornou veřejností. Konečný materiál bude projednán na  jednání výboru  a  30. 10. 2008 bude předložen Zastupitelstvu HMP k projednání.

Závěr: výbor

d o p o r u č u j e  návrh koncepce pražského speciálního školství projednat  na semináři k problematice speciálního školství

Schváleno: 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou členů výboru

 

4. Koncepce institucionální péče na území HMP

 

V úvodu  Ing. Kousalíková podala členům výboru informace k předkládanému materiálu. Ing. Drhová Ph.D. kladně ohodnotila tento materiál a navrhla, aby byl ještě postoupen dalším kompetentním subjektům k diskusi. Členové výboru  se k tomuto názoru připojili. Ing. Kousalíková informovala o připravovaném setkání k danému tématu, které se bude konat 26. 9. 2008. Ing. Jech přednesl návrh, aby členové výboru do 10. 9. 2008 zaslali své připomínky k materiálu řediteli odboru SMT.

 

5. Školské rady

 

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školních radách zájem. Členové výboru zajistí ve svých politických klubech návrhy na doplnění školských rad.

Dva členové výboru mají zájem o členství ve školských radách:

p. Ptáček - Jedličkův ústav, Základní škola a Střední škola, Praha 2

p. Slezák - SOU gastronomie a podnikání, Praha 9.

 

6. Různé

 

Návrh programu jednání pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí 2008

Přítomní členové výboru doplnili návrh o některé body.

Závěr: výbor

s o u h l a s í   s návrhem programu jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí 2008, tak jak je uveden v příloze.

Schváleno jako bod usnesení 6 hlasy přítomných  členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru

 

Informace o činnosti výboru

Předseda výboru předloží 25. 9. 2008 na jednání Zastupitelstva HMP tisk Z-996 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy za I. pololetí 2008.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 6. 10. 2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti

č. 430.

 

V Praze dne 29. 8. 2008

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

………………………………….    …………………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru    předseda výboru

 

 

 

    ………………………………….

    Antonín Ptáček

       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Prezenční listina

Návrh programu jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 25. 8. 2008

 

 

I.

Výbor d o p o r u č u j e Zastupitelstvu HMP ke schválení optimalizaci škol v přírodě tak, jak jej projednala a schválila Rada HMP ve svém usnesení č. 834 ze dne 23. 6. 2008.

 

II.

Výbor  s o u h l a s í   s návrhem programu jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí 2008

 

 

 

 

 

……………………………..

Ing. Karel Jech

předseda výboru

 1 během projednávání bodu 3 opustili jednání Mgr. Pešák, a pí. Samková