_________________________________________________________________________

 

Přítomni:    Ing. Karel Jech, Alena Samková, PhDr. Milan Pešák, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, Miloslav Mihálik

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Ing. Marie Kousalíková, Jan Slezák

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Ing. Jaroslava Krausová (ROZ)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 17.55 hod.

Ověřovatel zápisu:  Antonín Ptáček

 

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis ze 4. jednání výboru dne 6. dubna 2009 bez připomínek.

 

  1. Informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2009

Ing. Krausová, odd. financování škol a školských zařízení (ROZ), seznámila přítomné s materiálem Souhrnná zpráva o výsledcích rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajských a obecních škol, předškolních a školských zařízení kraje Hlavní město Praha a přednesla informaci o rozpisu finančních prostředků na rok 2009. Ing. Krausová odpovídala na dotazy členů výboru týkající se dostatečného krytí finančních prostředků pro rozpočet škol a školských zařízení.  PhDr. Mgr. Drtina seznámil přítomné s náročnou situací finančního zajištění poradenských zařízení, obzvláště asistentů pedagoga. Členům výboru bude zaslána k tomuto tématu informativní zpráva.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2009

 

  1. Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory vzdělávání

PhDr. Mgr. Drtina podrobně seznámil členy výboru s navrhovanými změnami v Celoměstských  programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010, informoval přítomné o dalších připravovaných změnách, které by měly navazovat na plán podpory učňovského školství. Ing. Jech upozornil na formální náležitosti tj. podávání žádostí o poskytnutí grantu elektronicky. Dále se členové výboru dohodli o změně v grantovém programu č. 1 „Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy“.

Pro: 8

Výbor  p r o j e d n a l   a  s o u h l a s í  předložit materiál Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010 Radě HMP s úpravou program č. 1 „Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi především v oblasti školských zařízení hlavního města Prahy“.

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Školské rady

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhování do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. K doplnění návrhu na jmenování zástupců do ŠR ve školách zřizovaných HMP členové výboru osloví zastupitele MČ.

Členové výboru odsouhlasili návrh na jmenování do ŠR:

 

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Fr. Křížíka, P-1, Na příkopě 16 – Ing. Jiří Kohutka

Základní škola Zahrádka P-3, U Zásobní zahrady 8 – Tomáš Roubal

Gymnázium, P-4, Postupická 3150 – Jana Zítková

Základní škola, P-4, Boleslavova 1 – Mgr. Jan Choděra

Gymnázium, P-10, Přípotoční 1337 – Ing. Antonín Weinert, CSc.

Pro: 8

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: Návrh na jmenování 2009 - 2012

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Různé

Ing. Jech vyzval přítomné členy výboru k doplnění  Programu jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí, náměty lze zaslat na e-mail Ing. Jecha.

PhDr. Mgr. Drtina informoval členy výboru o záměru na sloučení SOŠ, Praha 3,U Vinohradského hřbitova 3 se SŠ elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 7. září 2009 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

V Praze dne 3.6.2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru    předseda výboru

 

 

    ……………………………

    Antonín Ptáček

    ověřovatel zápisu

 

Příloha:

Usnesení

Příloha č. 1 - Návrh na jmenování 2009 - 2012

Prezenční listina

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 1. června 2009

 

 

I.

Výbor  p r o j e d n a l   a  s o u h l a s í  předložit materiál Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010 Radě HMP s úpravou program č. 1 „Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy“.

Návrh usnesení byl schválen

 

 II.

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: Návrh na jmenování 2009 - 2012

Návrh usnesení byl schválen

 

 

 

 

…………………….

Ing. Karel Jech

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Návrh na jmenování 2009 - 2012

 

Škola – rada školy

Návrh na nové zástupce

(2009 – 2012)

1.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 – školská rada pro střední průmyslovou školu

Ing. Jiří Kohutka

 

2.

Základní škola Zahrádka, Praha 3,

U Zásobní zahrady 8

Tomáš Roubal

3.

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Jana Zítková

 

4.

Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1

Mgr. Jan Choděra

5.

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Ing. Antonín Weinert, CSc.