_________________________________________________________________________

Přítomni:    Ing. Karel Jech, Ing. Marie Kousalíková, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Bc. Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová     

Omluveni:    Jan Slezák, Alena Samková, PhDr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, MUDr. Michaela Bartáková

Hosté:    Mgr. Lenka Němcová (SMT),  Mgr. Iva Kocourková(SMT), PhDr. Karel Fryč(SMT), Mgr. Eva Dvořáčková (ČOSPŠ)

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod. a ukončeno v 17.15 hod.

Ověřovatel zápisu: Antonín Ptáček

 

Program a obsah jednání

1.  V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky a odsouhlasili jeho doplnění o bod č. 7, který zní:

Informace o projektech přímého přidělení odboru SMT MHMP ze strukturálních fondů - OPPA.

Výbor program a obsah jednání schválil.

Pro: 6

 

2.  Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Výbor zápis ze 4. jednání výboru dne 15.6.2010 schválil bez připomínek.

Pro: 6

 

3.  Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011

Ing. Kousalíková přítomné upozornila na rozšíření charakteristiky  Programu č. 1 ve výše jmenovaných programech a objasnila důvody rozšíření programu. Rozšíření Programu č.1 bylo schváleno v usnesení Rady HMP č. 1194 ze dne 13.7.2010.

Návrh usnesení:

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  a  s c h v a l u j e rozšíření Programu č. 1 v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011

Pro: 6

Návrh usnesení byl přijat

 

4.  Zpráva o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení

Mgr. Němcová informovala o výsledcích konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP v období školního roku 2009 – 2010.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení

 

5.  Informace – Řemeslo žije

PhDr. Fryč shrnul  informace o dlouhodobém projektu „Řemeslo žije“. Předseda Ing. Jech a Mgr. Semelová v diskusi k danému tématu vyzdvihli význam kampaně na podporu učňovského školství  zároveň poděkovali Ing. Kousalíkové, že se zasadila o podporu učňovského školství.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci – „Řemeslo žije“

 

6.  Školské rady – aktuální stav

Členové výboru se dohodli, že návrhy na doplnění zástupců do školských rad při školách zřizovaných hlavním městem Prahou budou projednány na dalším jednání výboru.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o aktuálním stavu ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou

 

7.  Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za I. pololetí 2010

Ing. Jech podal informaci o návrhu tisku Z-859 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva HMP. Tisk předloží předseda výboru do Zastupitelstva HMP v souladu s čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva HMP.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za I. pololetí 2010

 

8.  Informace o projektech přímého přidělení odboru SMT MHMP ze strukturálních fondů - OPPA.

Členům výboru Mgr. Kocourková přednesla informaci o jednotlivých projektech a seznámila přítomné s jejich obsahem, současným stavem, předpokládanou dobou realizace a vynaloženými finančními prostředky na jednotlivé projekty.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o projektech přímého přidělení odboru SMT MHMP ze strukturálních fondů - OPPA.

 

9.  Různé

Ing. Jech poděkoval všem členům výboru a pracovníkům odboru SMT MHMP za vykonanou práci pro Výbor výchovy a vzdělávání ZHMP za celé volební období.

 

 

 

 

V Praze dne 16.9.2010

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

 …………………………….    ….……………………...

    Mgr. Lenka Němcová    Ing. Karel Jech

    pověřena zastupováním ředitele odboru školství,    předseda výboru

    mládeže a tělovýchovy MHMP   

    ……………………..

       Antonín Ptáček

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Prezenční listina

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 14. září 2010

 

 

 

 

I.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  a  s c h v a l u j e rozšíření Programu č. 1 v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011

 

 

 

 

 

 

…………………….

Ing. Karel Jech

předseda výboru