Místo:      Magistrát hl. m. Prahy, zasedací místnost č. 430, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni:    Antonín Ptáček, Alena Samková, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Miloslav Mihálik

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Milan Pešák

 

Hosté:     Mgr. Eva Dvořáčková (KROS Praha), Ing. Jitka Cvetlerová (ředitelka odboru OUP), Ing. Martin Čemus (OUP), Mgr. Irena Stoklasová (URM), Ing. Jakub Pechlát (URM), Mgr. Lenka Němcová (SMT), Mgr. Michaela Vencová (SMT)

 

 

 

Jednání řídila pí Alena Samková.

 

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.00 hod.

Ověřovatel zápisu: pí Martina Šandová

 

 

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod 3 Koncepce institucionální péče na území HMP bude projednán v pozdějším termínu. Jako další bod do programu jednání bylo navrženo projednání Aktualizace strategického plánu Hl.m. Prahy.

S touto úpravou byl program schválen bez připomínek.

 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 6. zasedání výboru dne 25. 8. 2008 bez připomínek.

 

 

 

  1. Školské rady – aktuální stav

 

Předloženým materiálem byli členové informováni o změnách ve složení ŠR. V následující diskusi se pí Samková, Mgr. Semelová a p. Ptáček vyjadřovali k návrhům na doplňování členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP a dospěli ke shodným názorům.

 

 

Návrh usnesení:

Výbor  d o p o r u č u j e   předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 Doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP.

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

 

  1. Koncepce speciálního školství

 

PhDr. Mgr. Drtina upozornil přítomné na změny  v materiálu a na průběh semináře k této problematice dne 2. 10. 2008, kde se především projednávala témata: toky finančních prostředků do speciálního školství, problematika asistentů pedagoga, integrace žáků. Mgr. Semelová ocenila kvalitně připravený materiál a zmínila se o problematice  podpory speciálních pedagogů na školách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání cizinců, zajištění asistenčních služeb na školách. K tématu se podrobně vyjádřil PhDr. Mgr. Drtina.

 

Návrh usnesení:

Výbor  d o p o r u č u j e Zastupitelstvu HMP ke schválení Koncepci speciálního školství HMP.

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

 

  1. Aktualizace strategického plánu HMP

Mgr. Stoklasová  seznámila přítomné členy s materiálem, který byl již projednán na Zastupitelstvech dotčených MČ Prahy a dalšími dotčenými subjekty. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP zaslal připomínky k danému materiálu v únoru 2008. Připomínky byly do strategického plánu zapracovány.

 

Návrh usnesení:

Výbor byl  s e z n á m e n  s návrhem aktualizace strategického plánu, části, která se týká  vzdělávání. 

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

 

  1. Informace – materiály ke konceptům změn vlny 06 ÚP SÚ HMP

Ing. Cvetlerová podala upřesňující informace k materiálům, které členové výboru obdrželi předem. Otázky přítomných členů výboru směřovaly ke změnám, které se dotýkají pražského školství. Ředitelka odboru OUP podrobněji seznámila členy výboru se 14 změnami, týkajícími se školství. Upozornila také, že změny byly projednány městskými částmi. Ve změnách výše uvedeného materiálu nedochází k ohrožení ani ovlivňování funkce škol. V některých případech dochází k rozšíření ploch v zájmu škol.

 

Návrh usnesení:

Výbor  po projednání  d o p o r u č u j e  ZHMP schválit návrhy na změny vlny 06 ÚP SÚ HMP v předloženém znění s výjimkou změny 1190, kterou navrhuje k převedení do přílohy č. 4.

Pro: 5

Zdržel se: 1

Návrh usnesení nebyl schválen

 

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 3. 11. 2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

 

V Praze dne 12. října 2008

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

 

……………………………       ……………………………

PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Alena Samková

tajemník výboru    člen výboru

 

 

 

 

 

 

       ……………………………

    Martina Šandová

       ověřovatel zápisu   

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

Usnesení

Prezenční  listina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 6. října 2008

 

 

I.

Výbor  d o p o r u č u j e   předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 Doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP.

 

II.

Výbor  d o p o r u č u j e Zastupitelstvu HMP ke schválení Koncepci speciálního školství HMP.

 

III

Výbor byl  s e z n á m e n  s návrhem aktualizace strategického plánu, části, která se týká vzdělávání.

 

 

 

 

 

…………………………

Alena Samková

člen výboru