Přítomni:    Ing. Karel Jech, Jan  Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, PhDr. Milan Pešák, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, Miloslav Mihálik, MUDr. Michaela Bartáková

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:   

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, MSc. Petr Gibas (ÚRM), Ing. Jiřina Žipková (ÚRM), Mgr. Eva Dvořáčková (KROS Praha)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 16.30 hod. a ukončeno v 17.40 hod.

Mgr. Semelová – příchod 17.10 hod.

Ověřovatel zápisu: Jan Slezák

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 5. jednání výboru dne 1. června 2009 bez připomínek.

 

  1. Zpráva o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení

PhDr. Mgr. Drtina informoval o výsledcích konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP v období školního roku 2008 - 2009.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení v působnosti SMT

 

  1. Informace ke kampani „Řemeslo žije!“

Ing. Kousalíková zhodnotila  průběh kampaně „Řemeslo žije!“, informovala o připravované imatrikulaci učňů 23.9.2009. PhDr. Mgr. Drtina informoval přítomné členy o konferenci „Zaměstnavatelé v komunikaci se středními školami“ konané v rámci této kampaně. Odbor SMT připraví pro členy výboru informativní zprávu  o průběhu a výsledcích výše uvedené konference.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci ke kampani „Řemeslo žije!“

 

  1. Školské rady – aktuální stav

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. Členové výboru doplnili návrhy na některá volná místa ve ŠR.

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: Návrh na jmenování pro funkční období 2009 - 2012

Pro:10

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Předběžná informace o naplnění škol

Mgr. Němcová podala členům výboru předběžné informace o naplnění škol. Upozornila na pokles žáků na školách zaměřených na ekonomické obory - obchodní akademie, a také na soukromých a církevních školách. Velký zájem projevili žáci o studium na šestiletých a osmiletých gymnáziích. Oproti loňskému roku byl také zaznamenán nárůst ve vzdělávání v učňovských oborech. Odbor SMT zašle členům výboru souhrnnou informaci o naplnění všech škol HMP.

Výbor b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o naplnění škol ve školním roce 2009 - 2010

 

  1. Projednání materiálu Program realizace strategické koncepce hl.m. Prahy na období 2009 - 2015

MSc. Petr Gibas a Ing. Jiřina Žipková podali upřesňující informace k materiálu Program realizace strategické koncepce hl.m. Prahy na období 2009 - 2015, který členové výboru obdrželi předem v tištěné podobě a podrobněji rozpracován na CD. Členové výboru neměli žádné připomínky.

Výbor d o p o r u č u j e předložit Zastupitelstvu HMP materiál Program realizace strategické koncepce hl.m. Prahy na období 2009 - 2015 ke schválení.

Pro: 10

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Různé

PhDr. Pešák upozornil na nebezpečí chřipkové epidemie ve školách.

Mgr. Dvořáčková informovala o změnách ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 5. října 2009 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2.

 

V Praze dne 9.9.2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru    předseda výboru

 

    ……………………………

    Jan Slezák

       ověřovatel zápisu

 

Příloha:

Usnesení

Příloha č. 1 - Návrh na jmenování 2009 - 2012

Prezenční listina

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 7. září 2009

 

 

I.

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu: Návrh na jmenování pro funkční období 2009 - 2012

Pro:10

Návrh usnesení byl schválen

 

 II.

Výbor d o p o r u č u j e předložit Zastupitelstvu HMP materiál Program realizace strategické koncepce hl.m. Prahy na období 2009 - 2015 ke schválení

Pro: 10

Návrh usnesení byl schválen

 

 

 

…………………….

Ing. Karel Jech

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Návrh na jmenování pro funkční období 2009 - 2012

 

Škola – školská rada

Návrh na nové zástupce

(2009 – 2012)

8/1.

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

Ing. Věra Polášková

8/2.

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

PhDr. Eva Čížková

 

10.

Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8

Irena Kořínková

11.

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

PhDr. Aleš Březina

 

12/1.

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111

Ladislav Kordík

 

12/2.

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111

Pavel Hejda

 

14/1.

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

MUDr. Jana Šplíchalová

 

14/2.

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

Jana Bittmannová

15/1.

Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem v Praze 4, Křejpského 1501

PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.

16.

Gymnázium Oty Pavla, Prahy 5, Loučanská 520

Ing. Petr Binhack

 

17.

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25

RNDr. Miroslav Škaloud

 

18.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3

Filip Toušek

 

19.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví, se sídlem v Praze 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1

Jan Zágler

 

21/1.

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 5, Pod Radnicí 5

Mgr. Jana Tintěrová

 

21/2.

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 5, Pod Radnicí 5

David Hingar

 

22.

Obchodní akademie Holešovice, se sídlem v Praze 7, Jablonského 3/333

Ing. Ladislav Kopejtko

27/1.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179

Ing. Pavel Chejn

 

27/2.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179

Ing. Jiří Herodes

 

28.

Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

Mgr. Libuše Tillová

 

30/1.

Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem v Praze 10, Jasmínová 3166/37a

Mgr. Tomáš Ján

30/2.

Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem v Praze 10, Jasmínová 3166/37a

Ing. Michaela Ševčíková

31.

Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91

Ing. Irena Ondráčková

 

33.

Základní škola speciální a Základní škola praktická, Praha 10, Starostrašnická 45

Ing. Karel Jech

34/2.

Střední škola - Waldorfské lyceum, se sídlem v Praze 4, Křejpského 1501

Petr Vlasák

 

35/1.

Gymnázium Milady Horákové, se sídlem v Praze 4, Na Planině 1393

Mgr. Iva Kotvová

 

36/2.

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem v Praze 9, Novovysočanská 48/280 – školská rada pro vyšší odbornou školu

Mgr. Karel Rudel

36/2.

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem v Praze 9, Novovysočanská 48/280 – školská rada pro vyšší odbornou školu

Ing. Pavel Bezpalec, PhD.