Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 135, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Jan Slezák, Antonín Ptáček, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, Martina Šandová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík

    Ing. Irena Ondráčková, za tajemníka výboru

 

Omluveni:    Mgr. Marta Semelová

 

Hosté: Ing. Jitka Cvetlerová, řed. odboru, Ing. Martin Čemus (OUP), Mgr. Zuzana Venclíková, Mgr. Jan Louška (SMT)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 17.45 hod.

Ověřovatel zápisu: Jan Slezák

 

Program a obsah jednání

Členové výboru projednali návrh programu a schválili jeho doplnění o bod č. 4 - ZUŠ Ch. Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 – informace o budově školy

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 5. jednání výboru dne 17. září 2007 byl schválen.

 

1. Zásady územního rozvoje pro hl.m. Prahu

Ředitelka odboru OUP připomněla, že se jedná o rozsáhlý materiál, který řeší vazby hl.města především na Středočeský kraj a spolupracuje se na něm rovněž s Ministerstvem pro místní rozvoj. Přítomní členové po krátké diskusi nepožadovali žádná další doplnění.

Závěr

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í 

Zásady územního rozvoje pro hl.m. Prahu

Schváleno jako bod usnesení 9 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

2. Informace o projektech z prostředků ESF

Mgr. Venclíková informovala, že v přehledu projektů, který členové výboru obdrželi, se uvádějí výhradně projekty, jejichž konečným příjemcem dotace je odbor SMT. Řada dalších projektů, jejichž konečným příjemcem dotace byly jednotlivé školy, nebyla v materiálu uvedena. Předseda výboru upozornil na rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 (viz web MŠMT).

Závěr

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o projektech z prostředků ESF

Schváleno 9 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

 

3. Zpráva o průběhu optimalizace škol a školských zařízení k 1.7.2007

K materiálu mapujícímu stav k 1.7.2007 doplnila Ing. Kousalíková informaci o situaci ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově (nástupnická organizace sloučených ZŠ Na Zlíchově a ZŠ a SŠ V Olšinách): dosud nebylo možné zrealizovat přestěhování do objektu Jahodová, které se uskuteční po jeho zapsání do KN, následném bezúplatném převodu na HMP a rekonstrukci pravděpodobně k začátku šk. roku 2007/2008. V diskusi vystoupil J. Slezák s tím, že informace dříve poskytnutá výboru odborem SKU v této věci byla mylná. Ing. Kousalíková vysvětlila, že absence zápisu objektu Jahodová v KN nebyla známa ani vlastníkovi objektu, MČ Praha 10. Další dotaz J. Slezáka směřoval k údajným značným nesrovnalostem v hospodaření ZŠ a SŠ V Olšinách a v souvislosti s tím k tomu, zda bylo v této věci podáno trestní oznámení. Zároveň si vyžádal písemnou informaci o odpovědnosti za uvedené záležitosti. Mgr. Louška, ved. odd. spec. a soukr. škol SMT, uvedl ve své odpovědi, že při předávání majetku ZŠ a SŠ V Olšinách nástupnické organizaci byly zjištěny určité nedostatky, na základě zjištění zde byla oddělením ek. kontroly SMT provedena kontrola a celá věc byla následně předána odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky MHMP.

Závěr:

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o průběhu optimalizace škol a školských zařízení k 1.7.2007

Schváleno 9  přítomnými členy výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

4. ZUŠ Ch. Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 – informace o budově školy

K tomuto bodu vystoupil J. Slezák s informací, že budova školy je na základě soudního rozhodnutí v majetku soukromého subjektu, škola budovu užívá na základě každoročně prodlužované nájemní smlouvy a z prostředků města je zde hrazen komerční nájem. Stávající nájemní smlouva končí k 31.8.2007. I když v předchozích letech odbor OMT hledal řešení, z řady důvodů se dosud nepodařilo situaci školy definitivně vyřešit. Pro podrobnější seznámení členů výboru připraví pro příští jednání odbor SMT souhrnnou zprávu.

 

5. Schola Pragensis 2007 - informace

Předloženým materiálem byli členové seznámeni se stavem příprav, s vystavovateli i doprovodným programem této tradiční akce pražského středního školství, která proběhne ve 2. polovině listopadu 2007, a nepožadovali žádná doplnění.

Závěr:

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o akci Schola Pragensis 2007.

Schváleno 9  přítomnými členy výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

6. Různé

-    Mgr. Louška informoval o konferenci Pražský poradenský podzim, kterou pořádá Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691, ve spolupráci s odd. speciálních a soukromých škol odboru SMT. Členové výboru obdrželi informační materiály.

-    J. Slezák upozornil na to, že kontrolní výbor požádal ředitel MHMP Ing. Trnku o předložení výsledků interního auditu na metodiku a zadávání veřejných zakázek na odboru SKU MHMP. Na základě žádosti přítomných členů požádá předseda výboru ředitele MHMP Ing. Trnku o postoupení výsledků interního auditu výboru pro výchovu a vzdělávání.

-    Ing. Jech upozornil přítomné na připravovanou změnu pravidel pro udělování grantové podpory v oblasti kultury a volného času.

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 5.11. 2007 v 17.00 hod., v zasedací místnosti 430 ve 4. patře.

 

 

V Praze dne 10.10. 2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, SMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    Ing. Irena  Ondráčková       Ing. Karel  Jech

    za tajemníka výboru     předseda výboru

 

 

 

………………………………………..

    Jan Slezák

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Příloha:  

Prezenční listina

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 8.10. 2007

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

 

I. 

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  Zásady územního rozvoje pro hl.m. Prahu

 

 

 

 

 

                …………………………………

                    Ing. Karel  J e c h

                    předseda výboru