Místo:    Magistrát hl.m. Prahy, zasedací místnost č. 430, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Přítomni: Ing. Karel Jech, Antonín Ptáček, Ing. Marie Kousalíková, Martina Šandová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, Mgr. Marta Semelová

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Jan Slezák, Mgr. Milan Pešák, Miloslav Mihálik, Alena Samková,

 

Hosté: JUDr. Hana Himlová, Ing. Jaroslava Krausová (odbor ROZ), Mgr. Knížková, Mgr. Jan Louška (odbor SMT), Mgr. Eva Dvořáčková, Ing. Petr Zítko (ČMOS)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.15 hod.

Ověřovatel zápisu: Antonín Ptáček

 

Program a obsah jednání

Členové výboru projednali návrh programu a schválili jeho doplnění o vystoupení nového tajemníka výboru a v bodě č. 4 Různé o vystoupení zástupců ČMOS a změnu pořadí projednávaných bodů 1 a 2.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z 6. jednání výboru dne 8. 10. 2007 byl schválen.

 

1. Výsledky II. rozpočtového řízení škol a školských zařízení

Ing. Krausová ve svém vystoupení připomněla, že materiál předložený členům výboru má především informativní charakter (materiál je na programu Rady HMP dne 4. 12. 2007). Dále pak stručně zrekapitulovala obsah předloženého materiálu. V následující diskusi, ve které vystoupily Mgr. Semelová a Ing. Kousalíková, upřesnila JUDr. Himlová rozpočtové úpravy v oblasti integrace žáků a provozních nákladů škol, upřesnila i oblast přímých nákladů. Ing. Kousalíková se vyjádřila k poklesu žáků 2. st. ZŠ ve prospěch víceletých gymnázií. Přítomní členové žádná další doplnění nepožadovali.

Závěr: výbor

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o výsledcích II. rozpočtového řízení na rok 2007

Schváleno 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

Předseda výboru představil členům nového tajemníka výboru PhDr. Mgr. Pavla Drtinu (zvolen usnesením Zastupitelstva HMP č. 11/68 ze dne 29.11.2007).

 

 

 

 

 

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (pracovní verze)

V úvodu vystoupil PhDr. Mgr. Drtina se základními informacemi o předloženém materiálu.

Tato pracovní verze byla předána v souladu se školským zákonem MŠMT a dalším partnerům (MČ HMP, oponenti, sociální partneři a konzultanti). Požádal přítomné, aby své připomínky zasílali elektronicky Mgr. Knížkové (ludmila.knizkova@cityofprague.cz) s tím, že projednávání připomínek proběhne na lednovém jednání, schválení konečné verze se předpokládá na únorovém jednání výboru. Materiál bude předložen Radě a Zastupitelstvu HMP v řádném termínu do 31. 3. 2008.

 

3. Program jednání na I. pololetí 2008

Členové výboru projednali návrh programu jednání výboru včetně navržených termínů pro I. pololetí 2008. Dohodli se na změnách navrženého programu jednání a změně termínu březnového jednání (program jednání a termíny viz příloha zápisu).

Závěr: výbor

s o u h l a s í  s  programem jednání výboru a  termíny jednání tak, jak je uvedeno v příloze k zápisu.

Schváleno jako bod usnesení 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

6. Různé

-    Školské rady

Předloženým materiálem byli členové informováni o školských radách, kde chybí zástupci zřizovatele. O těchto a dalších návrzích na doplnění školských rad bude výbor hlasovat na svém lednovém jednání.

 

-    Informace o přidělení bytů pro učitele

Odbor SMT (bytová komise) předložil výboru návrh na přidělení bytu PhDr. Kohoutové, ředitelce SZŠ Praha 10, Ruská 91. V případě schválení tohoto záměru Radou HMP bude uzavřena smlouva o nájmu bytu v souladu se „Zásadami pro přidělování bytů z fondu HMP učitelům“.

Závěr: výbor

d o p o r u č u j e  Radě hl.m. Prahy ke schválení návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu, tak jak byl výboru předložen

Schváleno jako bod usnesení 6 hlasy přítomných členů výboru, tj. nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

-    Informace o stávce učitelů dne 4. 12. 2007

Ing. Kousalíková poskytla přítomným základní informace o předpokládaných počtech stávkujících škol. Seznámila je rovněž s poskytnutím příspěvku hl. města na odměňování učitelů a  na asistenty pedagogů ve školách zřizovaných HMP.

 

-    Informace Mgr. Dvořáčkové

Předsedkyně ČMOS Krajské rady Praha vystoupila s informací o stávce dne 4. 12. 2007, kdy zdůraznila, že je postupováno v souladu se zákonem a ocenila rovněž korektní a zákonný postup MHMP v této věci.  Její vystoupení doplnil Ing. Zítko.

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 7. 1. 2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135 v 1. patře.

 

 

V Praze dne 4. 12.  2007

Zapsala: Mgr. Lenka Němcová, SMT MHMP

 

 

…………………………………………        ……………………………………   

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina       Ing. Karel  Jech

      tajemník výboru     předseda výboru

 

 

 

………………………………………..

    Antonín Ptáček

    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Příloha:  

Prezenční listina

Usnesení

Program jednání výboru na I. pololetí 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

Usnesení

zasedání výboru dne 3. 12. 2007

 

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

 

 

I. 

výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o výsledcích II. rozpočtového řízení na rok 2007

 

 

II.

výbor s o u h l a s í  s  programem jednání výboru a  termíny jednání na I. pololetí 2008, tak jak je uvedeno v příloze k zápisu.

 

 

III.

výbor d o p o r u č u j e  Radě hl.m. Prahy ke schválení návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu, tak jak byl výboru předložen.

 

 

 

 

 

                …………………………………

                    Ing. Karel  J e c h

                    předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP – I. pololetí 2008

 

 

leden  7.1.    Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje (pracovní verze)

Informace o složení komisí Rady HMP pro udílení grantů v oblasti:

-    volného času dětí a mládeže

-    vzdělávání

Schola Pragensis – informace o 12. ročníku

Územně analytické podklady hl.m. Prahy (podklad pro zpracování Zásad územního rozvoje HMP)

 

únor 4.2.     Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje (konečná verze)

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl.m. Praze za 2006/2007 – informace (informace)

    Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství

 

březen 10.3.    Vyhodnocení projektů a návrh přidělení prostředků z Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2008

Vyhodnocení projektů a návrh přidělení prostředků z Celoměstských programů podpory vzdělávání na rok 2008

Návrhy na změny v rejstříku škol a školských zařízení

   

duben 7.4.    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů  podpory vzdělávání z roku 2007

Zpráva o projektech realizovaných Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2007

 

květen 5.5.               Informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2008

   

 

červen 2.6.            Informace o aktuálním stavu projektů realizovaných z prostředků ESF

Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů  podpory vzdělávání na rok 2009

 

průběžně:     aktuální témata

školské rady

        byty učitelům

    materiály dalších odborů MHMP