________________________________________________________________________

Přítomni:    Jan  Slezák, Ing. Marie Kousalíková, Alena Samková, PhDr. Milan Pešák, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Miloslav Mihálik

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Ing. Karel Jech, Mgr. Marta Semelová, MUDr. Michaela Bartáková

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Ing. Jitka Cvetlerová ÚRM, Mgr. Zdeňka Sýkorová ÚRM, Ing. Hana Pazderová ROZ, Mgr. Iva Kocourková SMT

Jednání řídil Jan Slezák, místopředseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.20 hod.

Martina Šandová – odchod 17.40 hod.

Ověřovatel zápisu: Miloslav Mihálik

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod č. 4 Celoměstsky významné změny II – projednání materiálu Útvaru rozvoje města bude projednán jako 1.

S touto úpravou byl program schválen bez připomínek.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis z  6. jednání výboru dne 7. září 2009 bez připomínek.

 

  1. Celoměstsky významné změny II – projednání materiálu Útvaru rozvoje města

Ing. Cvetlerová podala upřesňující informace k materiálům, které členové výboru obdrželi předem. Ředitelka odboru seznámila členy výboru se změnou v územním plánu v Praze 13 – Stodůlky, která se týká školství. Změny územního plánu byly se souhlasným stanoviskem projednány městskou částí Praha 13 - Stodůlky.

Návrh usnesení:

Výbor  d o p o r u č u j e  předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení návrhy na změny v materiálu  Celoměstsky významné změny II   

Pro: 6

Proti: 1

Zdržel se: 1

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Výsledky II. rozpočtového řízení škol a školských zařízení zřizovaných HMP

Ing. Pazderová, odd. financování škol a školských zařízení, seznámila přítomné členy výboru s výsledky II. rozpočtového řízení. Upozornila na nárůst dětí v mateřských školách a pozitivní vývoj počtu žáků v učňovském školství, informovala o  využití finančních prostředků z rozvojových programů.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o výsledcích II. rozpočtového řízení škol a školských zařízení zřizovaných HMP

 

3.  Informace o přípravě akce Schola Pragensis ve dnech 12. – 14.11.2009 v Kongresovém centru

Ing. Kousalíková podala informace k danému tématu, zdůraznila nutnost podpory učňovského školství a prezentace jednotlivých škol. Součástí prezentace pražského školství je bohatý doprovodný program.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o přípravě projektu Schola Pragensis

 

4.  Školské rady

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Vzhledem k malému počtu návrhů budou návrhy na doplnění jmenování zástupců do školských rad projednávány na příštím jednání výboru 7.12.2009. K doplnění návrhu na jmenování zástupců do ŠR budou členy výboru osloveni zastupitelé MČ.

 

5.  Různé

1)    Základní prvky uplatnění dlouhodobé podpory učňovského školství a řemesel pro rok 2010

Ing. Kousalíková informovala členy výboru o obsahu uvedeného materiálu a zdůraznila jeho důležitost při podpoře rozvoje učňovského školství v hl. m. Praze. Pan Slezák upozornil na nutnost hlubšího rozpracování materiálu.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o materiálu Základní prvky uplatnění dlouhodobé podpory učňovského školství a řemesel pro rok 2010

 

2)    Zásady pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy

    Všichni členové výboru se kladně vyjadřovali k danému materiálu, který obdrželi předem,

    a neměli žádné připomínky.

    Návrh usnesení:

    Výbor  d o p o r u č u j e   předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení materiál Zásady pro

    sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími   

    potřebami na území hlavního města Prahy 

    Pro: 7

 Návrh usnesení byl schválen

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 7. prosince 2009 v 17.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2.

 

V Praze dne 7.10.2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

    …………………………….    ….……………………...

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Jan Slezák

    tajemník výboru    místopředseda výboru

       ……………………..

    Miloslav Mihálik

    ověřovatel zápisu

Příloha:

Usnesení

Prezenční listina

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Usnesení

výboru ze dne 2. listopadu 2009

 

 

I.

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení návrhy na změny v materiálu  Celoměstsky významné změny II   

Pro: 6

Proti: 1

Zdržel se: 1

Návrh usnesení byl schválen

 

 

 II.

    Výbor d o p o r u č u j e  předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení materiál Zásady pro

    sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími   

    potřebami na území hlavního města Prahy 

    Pro: 7

 Návrh usnesení byl schválen

 

 

 

 

 

…………………….

Jan Slezák

místopředseda výboru