Přítomni:    Ing. Karel Jech, Ing. Marie Kousalíková, Antonín Ptáček, Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, PhDr. Milan Pešák

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

 

Omluveni:    Jan Slezák, Alena Samková, Miloslav Mihálik

   

 

Hosté:     Ing. Irena Ondráčková, Mgr. Lenka Němcová (SMT), Ing. Hana Pazderová (ROZ), Ing. arch. Libuše Hadravová (OUP), Mgr. Irena Stoklasová (URM), Ing. Klokočková Vlasta (URM), Mgr. Eva Dvořáčková (KROS Praha)

 

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

 

Jednání bylo zahájeno v 17.10 hod. a ukončeno v 18.20 hod. P. Ptáček – příchod 17.50 hod.

Ověřovatel zápisu: pí Martina Šandová

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali návrh programu jednání podle pozvánky s tím, že bod č. 4 Školské rady – aktuální stav  bude projednán jako první.

S touto úpravou byl program schválen bez připomínek.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis ze 7. zasedání výboru dne 6. 10. 2008 bez připomínek.

 

  1. Školské rady – aktuální stav

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Jedná se o doplnění za členy, kterým skončilo volební období a nemají o další členství ve školských radách zájem. Členové výboru doplnili návrhy na některá volná místa ve ŠR a další zajistí ve svých politických klubech.

Návrh usnesení:

Výbor d o p o r u č u j e  předložit Radě HMP navrhované změny dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Doplnění členů školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP.

Pro: 6

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Informace o výsledcích hospodaření škol a školských zařízení za rok 2007 a informace o rozpočtu škol a a školských zařízení zřizovaných HMP na rok 2009

Ing. Pazderová, odd. financování škol a školských zařízení, seznámila přítomné s materiálem Finanční vypořádání roku 2007 a přednesla informaci o využití finančních prostředků poskytnutých podle zákona č. 561/2004 Sb., na investice a neinvestiční dotace. Školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha vyčerpaly prostředky státního rozpočtu poskytnuté pro rok 2007 na 99.99%. Dále informovala o hospodářských výsledcích a ziscích z doplňkových činností příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP.

Ing. Pazderová upozornila na připravovaný rozpočet škol a škol. zařízení na rok 2009.

Výbor  b e r e   n a  v ě d o m í  informaci o výsledcích hospodaření škol a školských zařízení za rok 2007 a informaci o rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných HMP na rok 2009.

 

  1. Informace o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení v působnosti SMT

Mgr. Němcová informovala o výsledcích konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP v období  duben – listopad 2008. Změny ve vedení škol se týkají 9 organizací a současně se další dvě konkurzní řízení připravují.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o průběhu a výsledcích konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení v působnosti SMT

 

  1. Informace – Územně analytické podklady hl.m. Prahy

Ing. arch. Hadravová a Mgr. Stoklasová podaly formou prezentace upřesňující informace k materiálům, které členové výboru obdrželi na CD předem. Ing. Stoklasová upozornila, že připomínky ke školské problematice byly do materiálu zapracovány, a připomněla, že kompletní materiál bude po projednání v Zastupitelstvu HMP vystaven na internetových stránkách Hl. m. Prahy.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci – Územně analytické podklady Hl.m. Prahy

Pro: 7

Návrh usnesení byl schválen

 

  1. Různé

Ing. Jech informoval o možnosti využití dotací z Operačního programu Životní prostředí při zateplování škol a školských zařízení (Priorita – informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí)

 

 

 

Příští jednání se bude konat v pondělí dne 1. 12. 2008 v 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 135.

 

 

V Praze dne 7. listopadu 2008

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………….

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

    tajemník výboru    předseda výboru

 

 

       ……………………………

    Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

 

Příloha:

Usnesení

Příloha č. 1 – Doplnění školských rad za zřizovatele ve školských radách zřizovaných HMP (ke dni 23. 10. 2008)

Prezenční listina