_________________________________________________________________________

Přítomni:    Ing. Karel Jech, Jan  Slezák, Ing. Marie Kousalíková, PhDr. Milan Pešák, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Antonín Ptáček,  Martina Šandová, Mgr. Marta Semelová, MUDr. Michaela Bartáková

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina, tajemník výboru

Omluveni:    Miloslav Mihálik, Alena Samková,

Hosté:     Mgr. Lenka Němcová (SMT), PhDr. Karel Fryč (SMT)

Jednání řídil Ing. Karel Jech, předseda výboru

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. a ukončeno v 18.10 hod.

Ověřovatel zápisu: Martina Šandová

 

Program a obsah jednání

 

V úvodu členové výboru projednali a schválili návrh programu jednání podle pozvánky.

 

Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Zápis ze  7. jednání výboru dne 2.11.2009 bez připomínek.

 

    1.   Členům výboru byly dodatečně předány materiály:

  • Informace k realizaci podpory učňovského školství v HMP
  • Koncepce zpracované SMT a předkládané na jednáních Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP v roce 2008 2009

 

Ing. Kousalíková na dotaz Ing. Jecha informovala přítomné o připravovaných investičních akcích na rok 2010, o přihlášení škol do další výzvy k využití finančních prostředků z fondu životního prostředí.

Pro 9

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  a souhlasí s předloženými materiály a informacemi

 

  1. Informace o změnách oborové struktury ve středních školách na území hl. m. Prahy

PhDr. Mgr. Drtina informoval členy výboru o požadavcích škol k provedení změn v  rejstříku škol a školských zařízení. Žádosti škol byly postoupeny MŠMT se stanoviskem kraje HMP, které vycházelo z Dlouhodobého záměru hl. m. Prahy.

Výbor  b e r e  n a  v ě d o m í  informace o změnách oborové struktury ve středních školách na území hl. m. Prahy

 

 3.  Školské rady

Členové výboru obdrželi předem materiál, ve kterém jsou navrhováni do školských rad zástupci za zřizovatele. Členové výboru projednají návrhy na doplnění zástupců do školských rad na jednání výboru 21.1. 2010. K doplnění návrhu na jmenování zástupců do ŠR budou odborem SMT osloveni předsedové politických klubů ZHMP.

 

  4.  Program jednání a termíny na I. pololetí 2010

Program jednání a termíny na I. pololetí 2010 budou projednány na lednovém jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP dne 21.1. 2010.

 

Různé

Pan Slezák vznesl dotaz k  pojištění škol a školských zařízení HMP jednou umbrelovou smlouvou. Ing. Kousalíková informovala o této možnosti pojištění škol a školských zařízení s tím, že v případě uzavření této pojistné smlouvy budou členové výboru podrobně informováni.

 

Příští jednání se bude konat ve čtvrtek dne 21. ledna 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2.

 

V Praze dne 18.12.2009

Zapsala: Bc. Jana Vlásenková, SMT MHMP

 

 

 …………………………….    ….……………………...

    PhDr. Mgr. Pavel Drtina    Ing. Karel Jech

      tajemník výboru    předseda výboru

    ……………………..

    Martina Šandová

    ověřovatel zápisu

 

 

 

    Příloha:

    Prezenční listina