Zápis z 1. schůze Zahraničního výboru ZHMP dne 14.2.2007

 

Přítomni: ( nadopoviční většina – výbor je usnášeníschopný )

 

Mgr. Tomáš Chalupa

Mgr. František Cipro

MUDr. Michaela Bartáková

Markéta Reedová

Martina Šandová

JUDr. František Hoffman

JUDr. Milan Jančík

Mgr. Ladislav Šilha

 

 

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

    Plán akcí Pražského domu v Bruselu v roce 2007

 

MUDr. Martin Dub – pověřen vedením PD v Bruselu prostřednictvím videokonference v krátkosti shrnul obsah materiálu a předseda výboru vyzval přítomné k otázkám.

 

Připomínky a úkoly:

-    materiál by měl být strukturovanější a podrobnější, takto nově vypracovaný přehled předložit na příští schůzi ZV

-    nabídnout spolupráci případně městským částem

-    zajistit možnosti návštěvy PD pro zastupitele

 

BOD 1. JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN

 

 

2.    Analýza přínosů členství HMP ve světových a evropských organizacích sdružující města a regiony.

 

Mgr. František Cipro – ředitel OZV shrnul obsah materiálu, a přítomným zastupitelům předložil doporučení OZV týkající se členství v jednotlivých organizacích následovně:

 

EUROCITIES   - OZV doporučuje členství zachovat

METREX   - OZV doporučuje členství zachovat

POLIS   - OZV doporučuje členství zachovat, po roce přehodnotit

ECAD    - OZV doporučuje členství zachovat

UCUE    - OZV doporučuje členství diplomaticky opustit

 

 

    Připomínky a úkoly:

-    s doporučeními ZV souhlasí

-    způsob ukončení členství důkladně zvážit!

 

BOD 2. JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN

 

3.    Různé

 

Informace pro členy ZV o pracovní schůzce na téma zahraniční politiky HMP, která se uskutečnila dne 1.2. v rezidenci primátora.

 

Markéta Reedová – náměstkyně primátora HMP přítomným v bodech shrnula průběh výše uvedeného jednání:

-    projednávala se koncepce zahraniční politiky HMP

-    snaha o větší spolupráci s městy avšak bez dalších smluv (např. téma bezpečnost atd.)

-    zaměřit se na nové členské země EU – Estonsko, Riga, Bulharsko, Rumunsko

-    více spolupracovat s Berlínem a Vídní (zkušenosti z předsednictví v radě EU)

-    najít styčné partnerské město v Jižní Americe, možná v Africe (na bázi pomoci)

-    pokračovat ve vztazích Jerusalem či Tel Aviv (silné historické vazby)

-    předsednictví ČR v radě EU

-    možnost jazykových testů úředníků (více vzdělávat)

 

Připomínky a úkoly:

 

-    (ředitel OZV) připravit materiál týkající se bilaterálních priorit HMP (pro příští jednání ZV)

 

Návrh termínů jednání ZV:

 

Předseda výboru po dohodě s přítomnými členy stanovil termíny pro jednání výborů vždy první čtvrtek každého druhého měsíce tj. příští schůzka ZV se uskuteční 5.4.2007 od 16.00 hod.

 

BOD 3. JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN

 

 

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Zápis vyhotovil : Georgi Kiknavelidze – OZV MHMP