Přítomni: (nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný)

Martina Šandová

Mgr. František Cipro

Mgr. Tomáš Chalupa

Daniel Hodek

RNDr. Milan Macek

Mgr. Ladislav Šilha

Mgr. Petr Štěpánek

MUDr.Michaela Bartáková

RNDr.Jana Ryšlinková

 

Omluveni:

MUDr. Pavel Bém

Markéta Reedová

JUDr.František Hoffman

JUDr.Petr Hulinský

JUDr.Milan Jančík

 

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1

Schválení zápisu z jednání 6.schůze ZV ZHMP 2008

 

Předseda výboru konstatuje, že zápis z 6.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 2

Schválení programu jednání 1.schůze ZV ZHMP 2009

 

Předseda výboru konstatuje, že program 1.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 3

Odhlasování bodů z 6.jednání ZV

 

Předseda výboru konstatuje, že na minulém jednání ZV, kdy výbor nebyl usnášeníschopný, byly projednány tyto body:

1. schválení zápisu jednání 5.schůze ZV ZHMP

2. schválení programu jednání 6.schůze ZV ZHMP

3. aktualizace Strategického plánu HMP

4. členství HMP v mezinárodních organizacích

 

USNESENÍ

 

Předseda výboru konstatuje, že:

- byly jednomyslně schváleny body 1. a 2. 6.schůze ZV ZHMP

- ZV vzal na vědomí bod 3. 6.schůze ZV ZHMP

- ZV schválil závěry k bodu 4. 6.schůze ZV ZHMP.

 

Bod 4

Členství v mezinárodních organizacích – doplnění

 

Mgr. Cipro představil doplňující dokument k členství v mezinárodních organizacích HMP.

 

Připomínky a úkoly:

 

- OZV předloží v termínu do 30.6. 2009 (na červnovém jednání ZV) vyhodnocení statusu pozorovatele u organizací Sdružení secesních měst a Les Rencontres. Na základě tohoto vyhodnocení ZV rozhodne, u které z těchto organizací se stát řádným členem či pozorovatelem

 

- OZV předloží na dalším jednání ZV (29.1.) doporučení, zda by se některých akcí organizovaných organizací EUROCITIES měl účastnit někdo z MHMP či přímo ze ZV.

 

- OZV předloží na další jednání ZV (29.1.) informaci, co organizace OWHC plánuje za akce. Dále oslovit odbor OKP s dotazem, zda plánuje nějakou účast na některé z těchto akcí či zda požadují účast zástupce ze ZV či zastupitele. OZV bude tuto věc konzultovat s Martinou Šandovou, kterou zároveň ZV navrhuje delegovat do této organizace.

 

USNESENÍ

 

Předseda ZV konstatuje, že ZV jednomyslně schválil tento postup:

 

Zůstat členy : EUROCITIES, IRE,

Ukončit členství :  ECAD, METREX , MOZART WAYS

Pozorovatelem : ANER, Sdružení secesních měst, Les Rencontres

Zvážit členství či pozorování : Global Cities Dialogue,  The League of Historical Cities, POLIS, OWHC. V případě rozhodnutí se pro členství v některé z těchto organizací, zvážit delegování někoho z MHMP či ZV.

 

 

Bod 5

Zpráva o postupu příprav na Evropský summit regionů a měst v březnu 2009

 

Mgr. Cipro představil připravený dokument.

 

Předseda ZV navrhuje zapojit ZV do akcí spojených s předsednictvím ČR v Radě EU. Dále konstatuje, že se bude účastnit jako zástupce za ZV všech pravidelných pátečních porad na MHMP v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU a Summit evropských měst a regionů a dalších porad a akcí s tímto souvisejících.

 

USNESENÍ

 

Předseda ZV konstatuje, že byl členy ZV jednomyslně schválen dokument k bodu 5 a delegování jeho osoby jako zástupce za ZV.

 

 

 

 

Bod 6

Informace o předsednictví ČR v Radě EU a roli HMP

 

Místopředseda D.Hodek navrhuje oslovit hospodářskou komoru.

 

 

Připomínky a úkoly:

 

OZV obešle všechny starosty MČ 1-22 jménem předsedy ZV s dotazem, zda mají nějaký požadavek z hlediska bilaterálních vztahů, zda hledají partnerství. Starostové MČ budou požádány o sdělení stanoviska tak, aby tato stanoviska mohla být předložena na dalším jednání ZV (29.1.)

 

- OZV na příští jednání ZV (29.1.) přizve PhDr. Mgr. Pavla Drtinu, ředitele odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP s tím, že Mgr.P.Drtina přinese na ZV odpověď, zda a co požadují v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU střední školy.

 

RNDr. M. Macek

Navrhuje zapojit příspěvkové organizace a oslovit školská zařízení.

 

Předseda ZV

Konstatuje, že tuto úlohu splní jednotlivé MČ.

 

USNESENÍ

 

Předseda ZV navrhuje další jednání ZV zaměřit na dvě oblasti:

1.  Evropské předsednictví – podrobná debata z hlediska celounijní otázky

2.  Evropské předsednictví – bilaterální vztahy a bilaterální agenda

 

Tento postup byl členy ZV jednomyslně schválen.

 

Bod 7

Různé

 

Předseda ZV konstatuje, že byl jednomyslně schválen termín příštího jednání ZV, a to 29.1.2009 neprodleně po ukončení jednání Zastupitelstva HMP. Všichni členové ZV budou informováni, kde se ZV bude konat.

 

Všichni členové ZV berou tento termín na vědomí.

 

Předseda ZV konstatuje, Albánské VV nabídlo hlubší spolupráci s HMP, uspořádat podnikatelskou misi Prahy v Albánii. Na příštím jednání bude předseda ZV více prezentovat.

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková