Přítomni:

Daniel Hodek

Mgr. František Cipro

Dagmar Gušlbauerová

RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

MUDr. Michaela Bartáková

Martina Šandová

 

Přizváni:

Ing. Lucie Čadilová

 

Omluveni:

Mgr. Tomáš Chalupa

MUDr. Pavel Bém

Markéta Reedová

JUDr. Petr Hulinský

RNDr. Milan Macek CSc.

Mgr. Ladislav Šilha

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné. Konstatuje, že výbor není usnášeníschopný.

 

Bod 1.

Schválení zápisu z 1.jednání ZV ZHMP

Zápis z 1.jednání berou přítomní členové ZV na vědomí.

 

Bod 2.

Schválení programu 2. jednání  ZV ZHMP

Program 2.jednání berou přítomní členové ZV na vědomí.

 

Bod 3.

Analýza bilaterálních vztahů HMP

F. Cipro představuje obsáhlý materiál, který připravil odbor zahraničních vztahů. Navrhuje, aby si všichni členové tento materiál podrobně prostudovali a na příštím jednání přednesli své připomínky či návrhy týkající se partnerství HMP.

J. Ryšlinková

Přihlásilo se jí město Zurich s technologickým parkem (15-20 let starý) – chtějí nějakou spolupráci kdekoli v ČR. Informuje ZV, že má potřebné materiály, v případě zájmu by možná bylo vhodné zorganizovat nějakou schůzku.

D. Hodek

Navrhuje vyhotovit vizuální mapu partnerských měst. Považoval by to za velkého pomocníka – lepší orientace, v jakých oblastech po světě máme partnerská města. Dále se dotazuje, jak prezentuje HMP svá partnerství na webových stránkách. Navrhuje tuto aktivitu rozvinout a lépe prezentovat spolupráci HMP s městy.

F. Cipro

Souhlasí. Něco podobného už plánuje, např. vyvěsit mapu do budovy MHMP. Technické záležitosti se zatím řeší a analyzuje se nejlepší varianta. 

 

Místopředseda ZV konstatuje, že na příštím jednání ZV bude tento bod projednán podrobněji – vzhledem k obsáhlosti materiálu.

 

Bod 4.

Projekt Praha pro Afriku

D.Hodek

Rekapituluje záměr projektu – výstavba základní školy v Etiopii. Je potřeba předložit materiál Radě HMP.

D.Gušlbauerová

Přikláněla by se více k potřebnějším věcem, jako voda, WC. Dále navrhuje pomoci formou např. výroby knih do škol.  Dále doporučuje sledovat dlouhodoběji tento projekt.

F.Cipro

Spoléhá na doporučení Člověka v tísni, který se v oblasti pohybuje.

Co se týče knih, počítá se se základní výbavou. Dále se počítá se zapojením místní komunity. Máme doporučení tamní komunity, že takto s výstavbou souhlasí s tím, že na výstavbě by se také podíleli.

D.Hodek

Přiklání se k této první pomoci, s tím, že by se pomoc mohla více rozvíjet.

Všichni přítomní souhlasí s tím, aby byl projekt předložen Radě HMP.

 

Místopředseda ZV konstatuje, že tento bod bude odhlasován na příštím jednání ZV.

 

Bod 5.

Pražský dům v Bruselu – zpráva o činnosti za 1.čtvrtletí 2010

Ing. Čadilová představila materiál, ve kterém jsou shrnuty projekty, které proběhly za 1. čtvrtletí 2010. Dále projekty, které jsou v nejbližší době v plánu.

V současné době se připravují na dubnové plenární zasedání. Dále ve spolupráci s min.dopravy na workshop Galileo.

Členové ZV berou tuto zprávu na vědomí.

 

Bod 6.

Miami – žádost o partnerství

F. Cipro

Ze strany Miami vzešla výzva týkající se partnerství s HMP. Výhodou je to, že Miami je velkým turistickým centrem, velikostně jako Praha, je to 2. největší finanční centrum ve spojených státech. Nevýhodou je, že v USA již máme 5 partnerských měst – toto by bylo již 6. město.

M. Bartáková

Myslí si, že by se tam našli oblasti, které by Prahu zajímali. Například dopravní situace a kulturní památky. Máme nabídku z jejich strany, jaká problematika by je zajímala ?

F.Cipro

Zatím nemáme konkrétnější zaměření. Nejdříve žádají je podepsání nějaké obecné deklarace a poté případně zaměřit na určitou oblast.

M.Bartáková

Doporučuje spolupracovat.

D.Hodek

Doporučuje podepsat jednoduchý doklad o porozumění. Je tedy PRO zahájit rozhovory na toto téma, které by posléze vedly k partnerství. Poté by mohlo být zkonkrétněno.

J.Ryšlinková

Miami má v Evropě partnerství pouze s Itálií, Švédskem a Kanárskými ostrovy. Přiklání se tedy ke spolupráci.  Jako dobrou myšlenku považuje např. poslat tam nějaké studenty do škol.

 

Všichni přítomní souhlasí s partnerstvím HMP a Miami.

Místopředseda ZV konstatuje, že tento bod bude odhlasován na příštím jednání ZV.

 

Bod 7.

Různé

ZV blahopřeje předsedovi ZV k radostné události, a to narození prvního potomka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila : Petra Ježková