Přítomni: (nadpoloviční většina – Výbor je usnášeníschopný)

 

Mgr.Tomáš Chalupa

RNDr.Jana Ryšlinková CSc.

Daniel Hodek

Markéta Reedová

Martina Šandová

JUDr.František Hoffman

JUDr.Petr Hulinský

Mgr.Ladislav Šilha

Mgr.Petr Štěpánek CSc.

Petr Vlasák

Mgr.František Cipro

 

Předseda Výboru zahájil jednání a přivítal přítomné a konstatoval, že zápis z 1.schůze Zahraničního výboru ze dne 14.2.2007 byl jednomyslně schválen.

 

1.    Informace o stavu příprav „Dnů Prahy v Moskvě“

 

Mgr. Ivana Slezáková přítomné seznámila se stavem příprav „Dnů Prahy v Moskvě“.

 

Připomínky a úkoly:

 

RNDr.Jana Ryšlinková  - místopředsedkyně výboru  požádala o zkontaktování s kulturním výborem. Navrhla připojit k akci aktivity středních a základních škol, uspořádání společných akcií - miniolympiád.

 

Mgr. Tomáš Chalupa – předseda výboru konstatuje, že Výbor kulturní část schválil a doporučuje další spolupráci.

 

BOD. 1 JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN

 

2.    Schválení dokumentu „Program činnosti Pražského domu v Bruselu s výhledem k předsednictví České republiky v Radě EU“ (krátké představení dokumentu)

 

MUDr.Martin Dub a Ing. Linda Kopecká prostřednictvím videokonference seznámili přítomné s obsahem dokumentu „Program činnosti Pražského domu v Bruselu s výhledem k předsednictví České republiky v Radě EU“.

 

Připomínky a úkoly:

Mgr. Tomáš Chalupa - předseda výboru doporučil příště se zabývat návrhem předsednictví.

 

BOD. 2 JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN

 

3.    Návrh cesty členů Výboru do Bruselu (Pražský dům), červen 2007

 

MUDr. Martin Dub a Ing. Linda Kopecká prostřednictvím videokonference seznámili přítomné s obsahem materiálu týkajícího se cesty členů  Zahraničního výboru  ZHMP do Bruselu.

 

Připomínky a úkoly:

 

Mgr.Tomáš Chalupa – předseda Výboru požádal OZV, aby:

-    oslovil nepřítomné členy zahraničního výboru s nabídkou cesty do Bruselu

-    požádal přítomné členy, aby do konce 16. týdne sdělili, zda se cesty zúčastní nebo ne. Pokud ano, za jakých podmínek

-    navrhl možnost nabídnout cestu ředitelům odborů, dále odborům FEU a OKP a starostům městských částí.

 

BOD 3. JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN.

 

 

4.    Schválení aktualizovaného programu stáží v Pražském domě

 

MUDr.Martin Dub a Ing. Linda Kopecká seznámili přítomné prostřednictvím videokonference s programem stáží v Pražském domě.

 

Připomínky a úkoly:

 

Mgr. Petr Štěpánek CSc. navrhuje  změny v části A/ kritéria výběru Programu stáží v Pražském domě:

–    vypustit bod  2. (praxe na MHMP minimálně 1 rok)

–    v bodu 3. ponechat „nesmí být ve výpovědní lhůtě“ a druhou část věty „mít pracovní poměr na dobu určitou“ vypustit.

 

Mgr. Tomáš Chalupa - předseda Výboru navrhl doplnit projekt o to, že se ho můžou účastnit zaměstnanci úřadů městských částí. Navrhl úpravu materiálu.

 

Mgr. Tomáš Chalupa – předseda Výboru konstatuje, že název „způsob výběru stážistů“ nekoresponduje s obsahem materiálu a navrhuje nazvat „Pravidla výběru stážistů“.

 

BOD 4. JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN.

 

    Různé

 

K předloženému materiálu (5a -Priority bilaterální zahraniční politiky HMP v roce 2007 a 5b - Festival Praha-Chicago/červen 2007):

 

5a – nikdo nemá připomínky k prioritám bilaterální zahraniční politice HMP v roce 2007

5b – předseda navrhl spolupráci s nadacemi na půdě USA

 

 

Předseda Výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP