Zápis z 2. schůze Zahraničního výboru ZHMP dne 28.2.2008

 

 

Přítomni: (nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný)

 

Mgr. Tomáš Chalupa

Mgr. František Cipro

MUDr. Michaela Bartáková

RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

Daniel Hodek

Martina Šandová

JUDr.František Hoffman

JUDr.Petr Hulinský

JUDr.Milan Jančík

Mgr.Ladislav Šilha

 

 

Předseda výboru zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že dnešní jednání navazuje na přerušené jednání 1.schůze ZV ze dne 14.2.2008.  

Na dnešní 2. schůzi ZV se projednají a odsouhlasí body, které byly předmětem jednání 1. schůze ZV.

Členové ZV, kteří nebyli přítomni na jednání 1.schůze ZV, byli seznámeni s projednávaným obsahem všech bodů.

 

Bod 1.

Předseda ZV konstatuje, že zápis ze 4.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Předseda ZV konstatuje, že program 1.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 3.

Předseda ZV konstatuje, že ZV ZHMP doporučil Radě HMP k projednání možnost podpořit projekt humanitární pomoci v Yogyakartě, a to do výše nákladů spojených s administrací projektu a nákladů spojených s měřící technikou a podklady projektu dle předloženého rozpočtu.

 

Bod 4.

ZV jednomyslně schválil plánované akce a aktivity Pražského domu v Bruselu v souvislosti s přípravou na české Předsednictví v Radě EU v roce 2009.

 

Bod 5.

ZV jednomyslně schválil vystoupení z členství v organizacích METREX a ECAD.

 

Bod 6.

Předseda ZV poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP