Přítomni: (výbor je usnášeníschopný)

 

Mgr.Tomáš Chalupa

RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

Daniel Hodek

Mgr.František Cipro

MUDr. Pavel Bém

MUDr.Michaela Bartáková

Martina Šandová

JUDr.František Hoffman

JUDr. Petr Hulinský

JUDr. Milan Jančík

RNDr. Milan Macek CSc.

Mgr.Petr Štěpánek CSc.

 

Přizváni:

Ing. Lucie Čadilová

PhDr. Mgr. Pavel Drtina

 

Omluveni:

Markéta Reedová

 

 

 

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1.

Schválení zápisu jednání 1.schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru konstatuje, že zápis ze 4.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 2.schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru navrhuje věnovat se v programu jednání otázce partnerství škol dříve, než bylo plánováno, tj. v bodě 4. místo bodu 6., a to kvůli účasti pana PhDr. Mgr. Pavel Drtiny, a věnovat se otázce mezinárodních organizací při pozdějším jednání výboru.

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

 

Bod 3.

Evropské předsednictví – podrobná debata z hlediska celounijní otázky

 

Mgr. Cipro představil připravený dokument k tématu a průběh příprav summitu, který probíhá podle harmonogramu.

 

Předseda výboru vybídl ostatní členy výboru k dotazům. Sám poznamenal, že vzhledem k absenci definitivního časového harmonogramu je obtížné určit, kterých akcí by se HMP mělo účastnit. Doporučil věnovat se plánování účasti na doprovodných akcích průběhu summitu později.

 

Toto doporučení bylo jednomyslně schváleno, stav připravenosti na summit byl vzat na vědomí. Všichni zúčastnění vyjádřili svůj souhlas s přizváním všech starostů evropských hl. měst na summit.

 

Bod 4 (pův. bod 6)

Střední školy a české předsednictví v Radě EU

 

Na jednání ZV ZHMP byl přizván PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP.

 

Předseda výboru konstatoval, že na určení konkrétní agendy spolupráce bude třeba více času, a navrhl napsat jménem ZV dopis starostům městských částí 1-22, mají –li zájem o zprostředkování vztahů s partnerskými městy a subjekty.

Dále upřesnil svou představu o dopisu pro jednotlivé MČ, navrženém OZV v tom smyslu, že by bylo vhodné explicitněji vyjádřit, co jednotlivé městské části potřebují, jaký typ partnerství poptávají, a HMP se jim v rámci zasedání VR v Praze pokusí pomoci.

 

Bylo jednomyslně schváleno oslovení starostů MČ výše zmíněným dopisem a zprostředkování partnerských vztahů.

 

Dále předseda výboru poznamenal, že se nejedná vždy o partnerství měst, a městských částí, ale přímo jednotlivých škol mezi sebou.

 

RNDr. Jana Ryšlinková CSc. přišla s návrhem na optické zvýšení  kulturní účasti HMP během evropského předsednictví, podle kterého by se pražským školám měla poskytnout možnost použít logo, a přihlásit se k evropskému předsednictví bez nějakého konkrétního plánu nebo akce. Tato varianta by HMP nic nestála, ale opticky vytvořená spolupráce by jednak propagovala EU a účast subjektů HMP na předsednictví.

 

Navrhla tuto spolupráci rozpracovat OZV.

 

PhDr. Mgr. Pavel Drtina představil svůj připravený dokument, podle nějž řada škol má partnerské smlouvy, ale je zde potenciál vyššího partnerství.

 

Předseda výboru po dohodě s primátorem HMP Pavlem Bémem požádal PhDr. Mgr. Pavla Drtinu o doplnění materiálu pro příští jednání ZV ZHMP, v tom smyslu, že je třeba získat konkrétní přehled, kolik dětí z které školy se na partnerských projektech podílí, které školy mají partnerské vztahy na dostatečné úrovni, které potřebují pomoc pro dosažení dostatečného stavu partnerství, které nemají zájem o pomoc HMP.

 

PhDr. Mgr. Pavel Drtina byl přizván na příští jednání ZV.


 

 

Úkoly:

OZV připraví kompletní seznam regionů, které potvrzují účast na summitu. Ve spolupráci s MTS předběžně osloví předběžně osloví partnery HMP, zda jejich subjekty mají zájem účastnit se partnerství s pražskými školami.

 

Předseda výboru navrhl využít zasedání VR pro navázání partnerství kolem konkrétních projektů.

 

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

 

Poznámky:

MUDr.Michaela Bartáková poznamenala, že jednotlivé MČ nemají dostatečné informace o zapojení škol do mezinárodních projektů, a proto je potřeba posílit vzájemnou informovanost a vazby a dát partnerství systém.

 

Martin Šandová navrhla více ve školách informovat o probíhajícím předsednictví.

 

Bod 5 (pův. bod 4)

Evropské předsednictví – bilaterální vztahy a bilaterální agenda

 

Mgr. Cipro přednesl připravený dokument a navrhl nová partnerství s tím, že pokud se jimi ZV bude chtít zabývat, OZV na příští jednání ZV ZHMP vypracuje podrobnější agendu.

 

Předseda výboru shrnul všechny rozpracované partnerské projekty. Bylo konstatováno, že Norimberk - Výstava „Napříč generacemi“ – se připravuje, projekt „Měsíc české a pražské architektury v Berlíně“ je v gesci nám. Markéty Reedové a dny Budapešti v Praze se připravují podle plánu.

 

V otázce organizace „Dnů Prahy v Helsinkách“ předseda výboru požádal OZV o bližší informace k akci přednesené na dalším jednání ZV, a návrh, kdo by se měl zúčastnit.

 

V oblasti prezentace HMP v Lucemburku předseda výboru požádal OZV o doplňující informace.

 

Primátor HMP Pavel Bém doporučil využít summitu k dalšímu jednání v této věci a úmyslu uspořádat výstavu fotografií v Lucemburku vyjádřil podporu.

 

Předseda výboru doporučil následující postup: OZV naváže spolupráci, o vývoji bude informovat ZV, který se do partnerských jednání později zapojí.

 

Prezentaci HMP ve Stockholmu ve spolupráci s Českým centrem předseda výboru neschvaluje. Vyjádřil, že není vhodné pouze sledovat dění na úrovni vlády, ale že je třeba vytvořit prostor pro samostatnou prezentaci HMP. K tomuto názoru se připojil primátor HMP Pavel Bém a podtrhl, že samostatná spolupráce je logická vzhledem k současným dobrým vztahům obou měst.

 

Tento postup v bilaterálních vztazích byl všemi členy ZV jednomyslně vzat na vědomí.

 

Déle bylo předsedou výboru zdůrazněno, že kromě výše zmíněného jsou prioritou HMP vztahy s hl. městy nových členských zemí EU, vztahy s Tiranou a humanitární projekt HMP.

 

Bod 6 (pův. bod 5)

Úloha ZV ZHMP vzhledem k členství Prahy v EUROCITIES

 

Projednávání odloženo na příští jednání výboru.

 

Bod 7.

Různé

 

Primátor HMP oznámil, že organizační přípravu summitu má na starosti administrativní tým ve složení  Ing. Sklenář, Mgr. Cipra, OZV, Ing. Čadilová, OPR, jehož další schůze se koná 30.1. ve 14:00 a apeloval na členy ZV, ať se pro větší informovanost zúčastní. Předseda výboru reagoval, že se schůzky zúčastní a bude informovat ZV.

 

Daniel Hodek se otázal, jakým způsobem jsou vybíráni členové VR.

 

Primátor HMP Pavel Bém požádal předsedu ZV o dlouhodobější harmonogram jednání ZV, navrhl variantu scházet se 3x – 4x ročně a ad hod dle potřeby kvůli konkrétním otázkám.

Všichni členové ZV se shodli na konání jednání ZV bezprostředně po jednání Zastupitelstva z důvodu lepší schopnosti usnášení se.

 

ZV se usnesl scházet se 1 za 2 měsíce pro vyřešení otázek komplexní povahy, a ad hoc v konkrétních případech, jako např. ohledně summitu.

 

Jednání byla naplánována na březen, květen, září, listopad 2009 s tím, že přesné datum bude upřesněno.

 

Další jednání bylo naplánováno na 19. 2. 2009, s tím, že přesný čas a místo bude upřesněno.

 

Tento termín vzali všichni přítomní členové ZV na vědomí.

 

Dále bylo schváleno, že 12.2. od 16:00 OZV uspořádá setkání s MČ 1-22, kde jednotlivé MČ přednesou své požadavky v souvislosti s předsednictvím.

 

Na 9. 2. byla naplánována schůzka předsedy výboru s PhDr. Mgr. Pavel Drtinou na téma tlumočení požadavků středních škol.

 

MUDr. Bartáková požádala Mgr. Cipra, zda OZV neví o vhodném partnerovi pro Prahu 13. Podle Mgr. Cipra v současné době OZV neví o atraktivním partnerském městě.

 

Martina Šandová navrhla zavést instituci ověřovatele.

 

Zápis vyhotovila: Berenika Vávrová