Přítomni: (nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný)

 

Mgr. Tomáš Chalupa

Mgr. František Cipro

Daniel Hodek

Martina Šandová

RNDr. Milan Macek CSc.

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

JUDr.Petr Hulinský

Mgr. Ladislav Šilha

RNDr. Jana Ryšlinková CSc

 

Omluveni:

 

MUDr. Michaela Bartáková

MUDr. Pavel Bém

Markéta Reedová

JUDr.František Hoffmann

JUDr.Milan Jančík

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1.

Schválení zápisu z jednání 2.schůze ZV ZHMP 2008.

 

Předseda výboru konstatuje, že zápis ze 2. schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

 

Bod 2.

Schválení programu 3.schůze ZV ZHMP 2008.

 

Předseda výboru konstatuje, že program 3. schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 3.

Projekt rozvojové pomoci ve spolupráci HMP a společnosti Člověk v tísni – podrobné představení projektu.

 

Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni představil podrobněji přípravnou a podkladovou studii pro realizaci projektu „Praha pro Afriku“.

 

Po prostudování příslušných podkladů předseda ZV navrhl, aby se příjemcem pomoci HMP stala Etiopie, a to vzhledem k potřebnosti pomoci a možnostem technické spolupráce organizace Člověk v tísni.

 

Tento návrh byl členy ZV ZHMP jednomyslně schválen.

 

- Předseda ZV navrhuje následující formu spolupráce Hlavního města Prahy. HMP by měla svého koordinátora na MHMP. Na místě v Etiopii by byla činnost zajištěna zaměstnanci společnosti Člověk v tísni. Na projektu by se dále měly podílet i jiné organizace, např. skauti.

 

- Předseda ZV navrhuje, že financování by mělo být také provedeno z externích zdrojů, tj. sponzoring, sbírky.

 

- Předseda ZV navrhuje, že na příštím jednání ZV bude připraven materiál do Rady HMP.

 

- Šimon Pánek navrhuje, aby se někdo ze ZV jel seznámit se situací přímo na místě, a to ještě před projednáním v Zastupitelstvu HMP.

 

 

Připomínky a úkoly:

 

 

RNDr. Jana Ryšlinková CSc.

Jaké obvyklé procento tvoří při podobných projektech státní podpora ?

Na dotaz odpovídá Šimon Pánek

Evropská komise 10% (mimo zdroje Evropské unie), Česká vláda nic.

Člověk v tísni konstatuje, že je reálné, že přinesou alespoň 10%.

 

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Konstatuje, že zpracování projektu by mělo být připraveno ještě před schválením rozpočtu HMP.

Na dotaz odpovídá Šimon Pánek

Ano je to časově možné.

 

Mgr. Tomáš Chalupa, předseda výboru

OZV by mělo připravit společně s odborem PR, jakou formou a jak bude prezentováno HMP.

Na dotaz odpovídá Šimon Pánek

Navrhuje zajistit od počátku projektu webové stránky, které budou sledovat průběh celého projektu.

 

Mgr. Tomáš Chalupa, předseda výboru

O jak velký projekt se jedná vzhledem k ostatním projektům v Africe ?

Na dotaz odpovídají Mgr. Jiří Plecitý, Šimon Pánek

V Evropské unii se jedná o středně velký projekt. Taktéž v České republice.

 

Mgr. Ladislav Šilha

Co se dá pořídit za peníze, které HMP do projektu vloží ?

Na dotaz odpovídají Mgr. Jiří Plecitý, Šimon Pánek

Mimo jiné: Jedna střední škola, 5-8 místních zákl.škol, práce s 500 učiteli, zdravotní středisko, hloubkový vodní vrt. Podrobnější rozpis je k dispozici v podkladech předložených společností Člověk v tísni.

 

 

Usnesení bodu 3

 

1. ZV rozhodl, že příjemcem zahraniční rozvojové pomoci HMP bude území Etiopie.

 

2. ZV navrhuje, aby celkový objem finančních prostředků byl 50mil. Kč, tj. 10mil. ročně včetně přípravné fáze č. 1, kterou ZV doporučuje realizovat ještě v roce 2008. Součástí financování budou také externí zdroje, tj. sbírky a sponzoring.

 

3. ZV rozhodl, že přípravnou fázi bude zajišťovat OZV MHMP ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Připravený materiál se záměrem podílet se na projektu se společností Člověk v tísni do Rady HMP bude projednán při příštím jednání ZV ZHMP.

 

4. ZV navrhuje, aby na OZV MHMP byl určen finanční a kontrolní koordinátor. Na místě v Etiopii bude činnost zajišťovat společnost Člověk v tísni. ZV dále navrhuje, aby do projektu byly zapojeny další organizace (např. Junák)

 

5. ZV bere na vědomí přínosnost osobního seznámení se s místními podmínkami, např. prostřednictvím cesty předsedy ZV do cílové oblasti proto, aby byl finální materál kvalifikovaně předložen k projednání Radě HMP a Zastupitelstvu HMP.

 

 

Všech pět bodů usnesení k bodu 3  byly členy ZV  jednomyslně schváleny.

 

 

Bod 4.

Pražská divadelní sezona v Sankt Petěrburgu - informace

 

Mgr. František Cipro

Představil Pražskou divadelní sezonu v Sankt Petěrburku. Projekt byl/je velmi úspěšný. Potvrdil se správný program, že ke kulturnímu programu byl připojen jakýsi podnikatelský program, tzn. uskutečnila se prezentace ekonomických možností HMP, a to formou ekonomické konference věnované česko-ruské obchodně-ekonomické spolupráce a následných jednání.

 

- Předseda ZV konstatuje, že se vzhledem k formalitám při vyřizování víza nepodařilo včas zajistit účast člena ZV MUDr. Michaely Bartákové v Sankt Petěrburgu.

 

ZV vzal na vědomí probíhající Pražskou divadelní sezonu v Sankt Petěrburgu

Bod 4 byl členy jednomyslně schválen.

 

 

Bod 5.

Summit regionů a měst Evropy – informace

 

Mgr. František Cipro

Informoval přítomné členy o plánovaném Summitu regionů a měst Evropy, který se pořádá přibližně jednou za 4 roky. Konstatoval, že Summit proběhne v paláci Žofín. Představil základní koncept Summitu. Vlastí jednání Summitu začne 6.3.2009 od 9:00. Jedná se o největší akci Českého předsednictví na území ČR v první polovině 2009. Konstatoval, že by bylo potřeba připravit pro účastníky Summitu kulturní program a prezentovat Prahu jako bezpečnou, moderní a přátelskou evropskou metropoli s evropskou úrovní služeb.

 

 

Připomínky a úkoly:

 

RNDr. Milan Macek CSc

Kolik to celé bude stát HMP.

Na dotaz odpovídá Mgr.František Cipro

HMP hradí 5-7 mil.

 

RNDr. Milan Macek CSc

Dotazuje se, zda není náklad 40.000 Kč na jednoho delegáta moc.

Na dotaz odpovídá Mgr. František Cipro

Tyto náklady neplatí HMP.

 

ZV bere na vědomí informaci o průběhu dosavadních jednání.

Bod 5 byl ZV ZHMP jednomyslně schválen.

 

Bod 6.

Pražský dům v Bruselu – zpráva o činnosti za 1.čtvrtletí a program na 2. čtvrtletí 2008

 

Ing. Lucie Čadilová

Představila činnost Pražského domu v Bruselu od počátku roku dosud a sdělila členům ZV, jaké akce se v nejbližší době v PD v Bruselu chystají.

 

Připomínky a úkoly:

 

Mgr. Tomáš Chalupa, předseda výboru

Navrhuje, aby byla prostřednictvím OZV zaslána tajemníkům městských části informace o  možnosti účastnit se stáží v PD v Bruselu, sdělit jim základní podmínky.

 

Mgr. Tomáš Chalupa, předseda výboru

Navrhuje, aby OZV při dalším řádném jednání ZV ZHMP připravil dokument obsahující informaci, jaké akce bude PD v Bruselu připravovat k výročí 28.října 1918 – Den vzniku samostatného československého státu a 21.srpna 1968 – Okupace sovětskými vojsky.

 

ZV bere na vědomí zprávu o činnosti v Pražském domě v Bruselu.

Bod 6 byl jednomyslně schválen.

 

Bod 7.

Různé

 

Předseda výboru konstatuje, že ZV se sejde na mimořádném jednání 15.5. 2008 v 16:00 hod., a to za účelem přípravy a projednání podkladů do Rady HMP týkajících se připravovaného projektu humanitární pomoci v Etiopii ve spolupráci se společností Člověk v tísni.

 

Všichni přítomní členové berou tento termín na vědomí.

 

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP